Kliniske servicefunksjoner (KSF)

Kliniske servicefunksjoner består av faggruppene ergoterapeut, fysioterapeut og klinisk ernæringsfysiolog. Vi jobber med undersøkelser, behandling og videre oppfølging av både inneliggende og polikliniske pasienter. Vi server andre avdelinger på sykehuset og samarbeider tett med øvrig personell og andre samarbeidspartnere. Fagruppene har også undervisning for pasienter og pårørende på Lærings- og mestringstilbud.

Kontaktinformasjon:

Tove Lill Røreng Falstad

E-post: tove.lill.falstad@helgelandssykehuset.no

Telefon: 75 66 20 63

Enhetsleder for KSF har lederansvaret for fysioterapeuter, ergoterapeuter og kliniske ernæringsfysiologer som er lokalisert og jobber ved sengepostene i sykehusenhetene i Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana. Vi er organisert i Klinikk for diagnostikk og medisinsk service med klinikksjef Tanja pedersen, og avdelingsleder Martin Vatshaug.

Fysikalsk medisin og rehabilitering har egne terapeuter og andre enhetsledere i Sandnessjøen. De er organisert i Medisinsk klinikk under klinikksjef Ole Johnny Pettersen. 

Ergoterapeuter arbeider for at alle skal kunne delta og være mest mulig aktiv i lek, læring, arbeid og hverdagen for øvrig. Som ergoterapeut kartlegger man hva som hindrer eller muliggjør hverdagsaktiviteter og fokuserer på hva som er viktig i livet til den personen som skal hjelpes. Ergoterapeuter i sykehus jobber med kartlegging og trening av kognitive funksjoner, kartlegging og trening av aktiviteter i dagliglivet, kartlegging og tilrettelegging av hjemmeforhold og bestilling av hjelpemidler. 

Ergoterapeutene i KSF har nært samarbeid med leger, pleiere og annet personale på sykehuset. Vi bidrar med informasjon og veiledning til pasienter og pårørende.

Ved enhet for kliniske servicefunksjoner jobber ergoterapeuten i hovedsak med  behandlingstilbud til følgende pasientgrupper som er inneliggende:

 • Hjerneslag og andre nevrologiske lidelser.
 • Traumatiske hodeskader.
 • Ortogeriatriske pasienter
 • Akuttgeriatriske pasienter
 • Kreftpasienter
 • Amputasjoner
 • Ulike bruddskader

Håndskadepoliklinikk, ergoterapi

Målgruppen for tilbudet er i hovedsak pasienter som er henvist til kirurgisk eller medisinsk poliklinikk med skader eller plager i hånden, og som har behov for kontakt med ergoterapeut. 

Hovedmålet med behandlingen er å oppnå best mulig håndfunksjon for at pasienten kan fungere tilfredsstillende i hverdagen.

Tilbudet innebærer undersøkelse og behandling av ergoterapeut i tillegg til formidling av informasjon. Målet er å gjøre pasienten bedre rustet til å drive egentrening og forebygge komplikasjoner, gjennom spesialisert oppfølging.

Behandling fra ergoterapeutene kan være: Tilpasning av ortose, håndtrening gjennom øvelser og bruk av hverdagsaktiviteter sam veiledning.


Lokaler:

Håndskadepoliklinikken er lokalisert ved Helgelandssykehuset, Mo i Rana. Kliniske servicefunksjoner har kontorer i andre etasje, mens Håndskadepoliklinikken ligger i første etasje i F-fløyen. Pasienter skal bruke venterom til Medisinsk poliklinikk i 1. etasje når de venter på time på håndpoliklinikken. Ergoterapeutene henter deg på venterommet.Henvisning til ergoterapi

Henvisninger fra fastleger, andre sykehus eller private aktører må sendes elektronisk eller per post.


Kliniske ernæringsfysiologer tilbyr kostbehandling til inneliggende pasienter og veiledning til polikliniske pasienter som tilhører Helgelandssykehuset. Tilbudet innebærer en vurdering av kostholdet og veiledning i forhold til aktuell sykdom og behov. Vi kan tilby kostbehandling ved mange ulike sykdomstilstander. Vi behandler ikke henvisninger fra primærhelsetjenesten. 


Vi gir både individuell kostveiledning og driver opplæring av pasienter og pårørende i grupper. Vi gir råd og anbefaler behandling ut i fra nasjonale retningslinjer for å gi best mulig kostveiledning og ernæringsbehandling. I noen tilfeller vil det handle om å etablere et riktig kosthold, i andre tilfeller vil det dreie seg om å etablere og opprettholde en god ernæringsstatus.


Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut behandler og forebygger skader og sykdommer. Fysioterapeuter i sykehus jobber på sengepostene, intensivavdelingen, poliklinikken og vi underviser i lærings- og mestringsitlbud for pasienter og pårørende. 

Fysioterapeutens oppgaver består av undersøkelse, behandling, rehabilitering, rådgivning og informasjon. Vi har spesialkompetanse i vårt fagfelt og behandler pasienter med hovedtyngde på: 

 • Tidlig rehabilitering ved hjerneslag, hjertesykdom og andre indremedisinske sykdommer
 • Hoftebrudd hos eldre
 • Lungesykdom
 • Kreftsykdom i palliativ fase
 • Etter operative inngrep i mage og tarm ved kirurgisk sengepost
 • Etter proteseoperasjon i hofte og kne, samt andre ortopediske inngrep ved ortopedisk sengepost

Fysioterapeuter har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos friske og syke. Fysioterapeutene har kunnskap om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom. Hensikten med fysioterapi, er å optimalisere livskvalitet og bevegelsespotensiale. Vi forsøker å se hele mennesket. Behandling og rehabilitering gjennomføres i samarbeid med annet helsepersonell, pasient, pårørende og eventuelle andre samarbeidspartnere. Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasientsituasjoner.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Helgelandssykehuset, Mo i Rana
Kliniske servicefunksjoner har kontorer i 2. etg. 
Håndskadepoliklinikken ligger i første etasje i F-fløyen. Bruk venterom til Medisinsk poliklinikk.

Helgelandssykehuset, Sandnessjøen
Kliniske servicefunksjoner har kontorer i underetasjen.

Helgelandssykehuset, Mosjøen
Kliniske servicefunksjoner har kontorer i underetasjen.
En bygning med mange vinduer

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Sjøforsgata 36

8613 Mo i Rana