Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mosjøen

VOP Mosjøen sine hovedoppgaver er utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser og rus/avhengighetsproblematikk.

Vi har psykiatere, psykologer, psykiatrisk sykepleiere, kliniske sosionomer, klinisk vernepleier, spesialsykepleiere og ruskonsulenter.

Alle henvisninger bør inneholde:
 • Aktuell sykehistorie
 • Relevante tidligere og nåværende sykdommer
 • Kliniske funn
 • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser
 • Oppdatert medikamentoversikt

(Ved bruk av malen «den gode henvisning» som er integrert i de fleste elektroniske pasientjournalsystemene er overnevnte punkter dekket)

I henvisninger til psykiatrien er det i tillegg viktig med

 • tidligere psykiatrisk sykehistorie og ev tidligere behandling
 • rusanamnese
 • funksjonsnivå sosialt/familiært
 • omsorg for barn
 • arbeidssituasjon ev sykemelding/annen trygdeytelse

Husk

 • Ved henvisning av barn eller av pasienter uten samtykkekompetanse - kontaktinformasjon til foresatte
 • Eventuelt tolkebehov

For mer informasjon og veiledning om henvisninger til spesialisthelsetjenesten se Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten.

VOP ønsker også:

 • Tentativ aktuell diagnose fra legens synspunkt
 • Kort aktuell sykehistorie, dvs. type og grad av symptomer, symptomutvikling og
  pasientens opplevelse av disse. Pasientens psykiske helsetilstand ved undersøkelsen.
  (Ev.sorgreaksjoner, dødsfall, traumer, parforholdsproblematikk, rusproblemer, omsorg for barn)
 • Hva er allerede gjort? (Objektive funn, tester, utløsende fktorer, behandlingsforsøk fra fastlege)
 • Henvisende leges vurdering/konklusjon og plan.
 • Forventninger/bestilling til VOP (Innleggelse, poliklinisk behandling, nevropsykologisk testing)
  Akseptabel ventetid for pasienten.
 • Pasientens egne synspunkter i forhold til behandling; mannlig/kvinnelig behandler?
 • Hvor hyppig tilbakemelding eller eventuelle felles møter er ønskelig under
  behandlingsprosessen?

Ved VOP jobber det ruskonsulenter som skal gi et tilbud til alle pasienter med rus-/avhengighetsproblematikk, også de under 18 år.

Ruskonsulentenes arbeidsområde omfatter blant annet å:

 • foreta utredninger og gi behandling til pasienter som har problemer knyttet til rus- eller avhengighet, og andre psykiske lidelser. Dette kan være i forhold til alkohol, illegale rusmidler, narkotika, legemidler, pengespill eller annen avhengighet
 •  tidlig intervensjon, vi prøver å legge til rette for at pasient skal få et tilbud raskt hos ruskonsulent VOP
 • gi veiledning og rådgivning til andre deler av hjelpeapparatet i forhold til problemområdet
 • gi tilbud til pårørende

Når det gjelder pårørende kan disse ha kontakt med ruskonsulent uavhengig av om den i familien som har problemer knyttet til rus- eller avhengighet er i behandling.

Henvisning til TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer) skal sendes til VOP, og kan komme fra sosialtjenesten, barnevernet, leger og annet helsepersonell som har rett til å henvise til spesialisthelsetjenesten. Pasienter/privatpersoner kan også ta direkte kontakt. Dersom det viser seg hensiktsmessig, kan de få tilbud om vurderingsamtale og evt videre behandlingstilbud.

Henvisningens innhold

Henvisningen skal danne grunnlaget for vurderingene som skal gjøres. Det er derfor viktig at den inneholder mest mulig komplett informasjon om pasienten og forhold rundt denne, og henvisningen forutsettes å inneholde de opplysninger som er sentrale for å vurdere pasientens tilstand.  envisningene skal i tillegg til det som står om henvisninger over også inneholde informasjon om:

 • Utestående dommer / planlagt soning
 • Mål for iverksatt / planlagt habilitering / rehabilitering
 • Involverte instanser, inkludert beskrivelse av samarbeidsrelasjon
 • Vurdering av rett til Individuell Plan
 • Samtykke til innhenting av relevante opplysninger
 • Relevante epikriser
 • Forslag til type tiltak
 • Vurdering om det er behov for avrusing for å kunne gjennomføre behandling

Vi gir tilbud om utredning/vurdering, diagnostisering, individuell samtaleterapi, psykodynamisk gruppeterapi, medikamentell behandling og behandling i forhold til rus og avhengighet.

Poliklinikken har kompetanse i ulike terapeutiske tilnærminger;  som gis av ulike faggrupper, kognitiv, narrativ og psykodynamisk terapi.

Kontakt og samarbeid mellom ulike aktuelle instanser er en viktig del av behandlingen

Medikamenter er ofte en viktig del av behandlingen av psykiske lidelser. Ved enkle tilstander forventes det at fastlege er ansvarlig for medikamentell behandling også under behandlingsforløpet i VOP. Det kan da være nødvendig med godt samarbeid mellom fastlege og behandler ved VOP. Fastlege kan imidlertid henvise til psykiater for medikamentell vurdering og rådgivning ved behov.

I behandlingen kan det ofte være nødvendig å samarbeide med andre deler av hjelpeapparatet. Dette kan være fastlege, NAV, kommunal psykiatritjeneste eller andre pasienten har kontakt med. Slikt samarbeid settes bare i gang når pasienten selv ønsker det eller gir sitt samtykke til dette.

I de fleste tilfeller skjer behandlingen i nært samarbeid med fastlege.  Sykemelding og medisinering følges opp av fastlege.

Dersom pasienten har behov for hjelp fra mange aktører over tid har pasienten rett til Individuell plan.  Det vil da bli opprettet en ansvarsgruppe rundt pasienten.

Det kan ofte være ønskelig og nødvendig å involvere pårørende/familie/nettverk i behandlingen.  Dette gjøres kun i de tilfeller hvor pasienten selv ønsker det.

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finner du fram

DPS Mosjøen

Senter for psykisk helse og rus Mosjøen

Skjervengan 17 og Vefsnvegen 7 (BUP)

8657 Mosjøen

Kurs og møter

 • Psykisk helse og rus - pårørendekurs
  Lærings- og mestringskurs for deg som er pårørende til pasienter med alvorlige psykiske og/eller rusrelaterte lidelser.
  Psykisk helse og rus - pårørendekurs
  Dato kommer