Planlegg nå for søknader i september 2022!

Du kan i september søke på eksterne forskningsmidler fra Helse Nord RHF, kvalitetsmidler fra Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, eller i tillegg også på innovasjonsmidler fra Forskningsrådet. Det er viktig at du begynner allerede nå å planlegge:  Let etter samarbeidspartnere og nettverk, tenk over hvilke problemstillinger du vil fordype deg på, utvikle en god protokoll, og søk etter en brukerrepresentant, blant annet.  Kanskje du kun ønsker å søke etter såkornmidler for å planlegge videre?

Herald Reiersen, forsknings- og innovasjonssjef
Publisert 27.05.2022
Sist oppdatert 22.04.2024
3 leger i operasjonsantrekk som opererer en pasient
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

​Planlegg en god søknad på forskningsmidler, innovasjonsmidler og kvalitetsmidler. Ta kontak​t med Forsknings- og innovasjonssjefen for å diskutere muligheter for deg eller din avdeling:


Utlysninger med søknadsfrist 1. September 2022 kl 16:00

 • ​Søk på midler til kvalitetsforbedringsprosjekter fra Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. Prosjektene skal benytte resultater fra et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister, der det er påvist uønsket variasjon eller suboptimalt resultat. Hovedformålet med å opprette medisinske kvalitetsregistre er at resultater fra kvalitetsregistre skal benyttes til pasientrettet forbedringsarbeid. For å stimulere til slikt arbeid og utvikling av kompetanse på kvalitetsforbedring er det av felles infrastrukturmidler satt av øremerkede midler til pasientrettede kvalitetsforbedringsprosjekter. ​​​​​
 • Søk på årets utlysning av forskningsmidler fra Helse Nord RHF  (såkornsmidler, Ph.D. stipend, Post.Doc. stipend  m.v.). Lenke til denne utlysningen kommer i juni, men under er lenken til fjorårets søknadstekst. Det er ikke ventet store forandringer fra fjorårets utlysning.

Utlysning med søknadsfrist 2. September 2022 kl 16:00

 • ​​Søk KLINBEFORSK etter midler til behandlingsstudier innen psykisk helse hos barn/unge. Til utlysning av midler fra KLINBEFORSK er det avsatt inntil 60 millioner kroner til behandlingsstudier innen psykisk helse hos barn/unge. Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) sitt programstyre vedtok i møte 19. mai 2022 utvidet søknadsfrist for dette prioriterte området.  Ny frist er 2. september 2022, kl. 16:00.
  • Søknader om prioriterte midler skal følge en to-trinns søknadsprosess:
   1. ​​Til søknadsfrist 2. september 2022, bes søkere innen prioriterte områder fylle ut fullstendig søknadsskjema i eSøknad, inkl. budsjettoversikt og oversikt over samarbeidspartnere. Prosjektleder skal laste opp egen CV med publikasjonsliste, men søknaden sendes inn uten prosjektbeskrivelse i denne runden.
   2.  Søknadene vil evalueres strategisk opp mot de prioriterte områdene av KLINBEFORSKs programstyre. Etter evaluering, vil utvalgte søkere bli bedt om å revidere sin søknad og komplettere denne med fullstendig prosjektbeskrivelse og samarbeidspartneres CV/publikasjonsliste. 
  • ​​​​Midlene lyses ut til kliniske multisenterstudier med mål om å forbedre eksisterende behandlingsrutiner og/eller utvikle eller evaluere nye. For samtlige søknader settes det krav om deltakelse fra kliniske forskningsmiljøer i alle helseregioner, tilrettelegging for lik tilgang for pasienter nasjonalt og brukermedvirkning.
  • Se hele utlysningen med lenke til søknadsskjema​

Utlysning med søknadsfrist 8. September 2022 ​

 • Søk til Forskningsrådet etter midler til forprosjekt mot Pilot Helse 
  • ​​Pilot Helse er en ordning som skal støtte ambisiøse og krevende innovasjonsløp. Støtten skal gi virksomheter i offentlig sektor og bedrifter mulighet for sammen å etablere et innovasjonsløp basert på behov hos pasienter, innbyggere eller i de offentlige helsetjenestene. Gjennom forpliktende samarbeid skal offentlige og private aktører sammen med brukere utvikle innovative løsninger som enkeltaktører ikke kan løfte fram alene. Løsningene skal bidra til økt bærekraft i helse- og omsorgstjenestene og rette seg mot et nasjonalt og internasjonalt marked. 
  • Målet med forprosjektene skal være å utvikle et hovedprosjekt som er godt forankret hos samarbeidspartnerne og brukerne. I forprosjektene skal dere også identifisere eller avklare behovene og kartlegge framtidige muligheter for implementering.
  • Dere kan søke om forprosjekt fram til og med 8. september 2022. Alle søknadene behandles samlet etter fristen. Her kan du søke etter 100 000 - 250 000 kroner for planleggingsfasen. ​
  • Lenke til informasjonssiden hos forskningsrådet med søknadsskjema

Utlysninger med søknadsfrist 21. September 2022:

 • ​Søk til Forskningsrådet etter midler til samarbeidsprosjekter mot teknologi, forskningsrekruttering, eller for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv. 
 • Søk til Forskningsrådet etter midlertil prosjekter som har som mål å utvikle kunnskap av høy kvalitet om hvordan vold, overgrep og hatkriminalitet kan forebygges og bekjempes. Resultatene skal føre til ny og bedre kunnskap om årsakene til disse formene for kriminalitet og hva som kjennetegner adekvate reaksjoner og effekter av tiltak innenfor for eksempel familie- og barnevern, psykisk helse, politiet, rettsapparatet og kriminalomsorgen. 
 • Søk til Forskningsrådet etter midler mot implementering av kunnskapsbasert tiltak for barn, unge og familier. Midlene skal gå til forskning på implementering av kunnskapsbaserte tiltak rettet mot barn, unge og familier i barnevernet og/eller i familievernet.
 • Søk til Forskningsrådet etter midler  for innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Her er det tilgjengelig 3-7 millioner i støtte. Ved å samarbeide med kommuner eller andre offentlig partner kan man møte utfordringer i samfunn og næringsliv. Prosjektene skal føre til verdiskaping for offentlig sektor og dens brukere.​