Dette har vi i Helgelandssykehuset

Styrket satsing på videreutdanning og kompetanseutvikling

Helgelandssykehuset har vedtatt en 2-årig helhetlig kompetanseplan som omfatter en stor økning i utdanningsstillinger innen de ulike spesialsykepleiefagene og jordmorfaget, rekordmange ansatte tar høyere yrkesfaglig utdanning i fagskole, og det satses på å bygge kompetanse på masternivå innen digitale helsetjenester. Satsingen på kompetanseutvikling er et viktig ledd i arbeidet med å rekruttere og beholde gode fagfolk.

Silje Paulsen, rådgiver i Team rekruttering og kompetanse
Publisert 15.07.2022
Hanne Frøyshov
Tilgang på personell med riktig kompetanse er en forutsetning for at Helgelandssykehuset kan tilby gode og trygge helsetjenester. Kompetanseplanen inkluderer både en overordnet del for Helgelandssykehuset HF, og klinikkenes kompetanseplaner med særskilte satsinger. Både den overordnede og klinikkenes planer støtter opp under Helgelandssykehusets fire hovedoppgaver definert i Lov om spesialisthelsetjenesten; pasientbehandling, forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. 

- Fagfolkene er de aller viktigste ressursene i helsetjenesten. Fagfolk og kritisk kompetanse i Helgelandssykehuset, handler om alt fra helsepersonell til teknisk personell og støttefunksjoner, til stabsansatte og ledere. Sammen bidrar vi til en velfungerende spesialisthelsetjeneste på Helgeland, sier konstituert administrerende direktør Hanne Frøyshov.

​Flere utdanningsstillinger og satsing på fagskoleutdanning

Helgelandssykehusets hovedstrategi er å utvikle egne ansatte, gjennom kompetanseutvikling, utdanningsstillinger og spesialistutdanning i tråd med kompetansebehovet vårt. Et eksempel på styrkingen er at det fra 2022 vil være 19 kandidater i utdanningsstillinger innen de ulike spesialsykepleieområdene og jordmorfaget i Helgelandssykehuset. Dette er tilnærmet en dobling sammenliknet med forrige opptak og er en betydelig satsing.

Innen fagskoleutdanning satses det sterkt innen ambulansetjenesten, der ti ambulansearbeidere er i gang med videreutdanning og har utdanningsavtale med Helgelandsykehuset. Disse går på det første kullet av en ny videreutdanning i Ambulanseoperativ ledelse og prehospital pasientbehandling ved Fagskolen i Viken. 

- Ambulansearbeiderne vil gjennom fagskoleutdanning over to år få økt kompetanse innenfor sitt fagområde og bli viktige i den videre styrkingen av prehospital tjeneste på Helgeland. I tillegg er vi veldig glade for at en av våre ambulansearbeidere tar master i Prehospital Critical Care ved Universitetet i Stavanger. Vi tilrettelegger med utdanningsavtaler slik at våre ansatte får kompetanseheving og kan ta en sterkere rolle i den videre utviklingen av ambulansetjenesten, forteller Pål Madsen, klinikksjef for prehospital klinikk.

Rigger seg for utvikling av digitale helsetjenester

UiT- Norges arktiske universitet, kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset har samarbeidet tett om å utvikle erfaringsbasert masterutdanning innen digitale helsetjenester som tilbys fra høsten 2022 på Helgeland. 
- For å lykkes med utvikling av digitale helsetjenester på Helgeland, er vi opptatt av å utvikle kompetanse for å kunne iverksette, videreutvikle og sikre god kvalitet i digitale helsetjenester. Det skal denne utdanningen bidra til. Vi har i første omgang gitt utdanningsavtaler til fire ansatte hos oss for å ta master i digitale helsetjenester. Dette er kompetanse vi vil bygge videre på i vårt arbeid med digitale helsetjenester til innbyggerne på Helgeland, avslutter Hanne Frøyshov.

Sentrale områder innen kompetanseutvikling og utdanning i Helgelandssykehusetormasjon

  • Utdanning av legespesialister og psykologspesialister
  • Utdanningsstillinger innen spesialsykepleie ABIOK og jordmor
  • Videreutdanning i psykisk helsearbeid (vernepleiere, sykepleiere, sosionomer)
  • Annen videreutdanning for ulikt personell i klinikk, drift og eiendom og stab
  • Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) for personell med fagbrev
  • Utdanning av lærlinger
  • Praksisutdanning for studenter innen helse- og sosialfag, både grunn- og videreutdanninger


Intern kompetanseutvikling: Stor bredde av tiltak for læring på arbeidsplassen herunder eksempelvis interne fagdager og kurs, simulering og ferdighetstrening, team-trening, sertifiseringer, intern undervisning og veiledning. Det er interne programmer og satsinger blant annet innen lederutvikling og styrking av kompetanse innen samvalg.