Klinikk psykisk helse og rus

Klinikk psykisk helse og rus har ansvar for Helgelandssykehusets tilbud innen psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  Dette inkluderer både poliklinikker og døgntilbud.  Poliklinikkene er lokalisert i Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund. Døgntilbudene er lagt til Mo i Rana og Mosjøen. Klinikken har også ansvar for tilbudet innen habilitering i Helgelandssykehuset, og har habiliteringsteam i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen.

En mann med briller

Rune Holm

Klinikksjef Klinikk psykisk helse og rus

Rune.Holm@Helgelandssykehuset.no 95 18 70 83
En dame med briller

Sidsel Forbergskog

Assisterende direktør ved Klinikk psykisk helse og rus

sidsel.forbergskog@helgelandssykehuset.no 41 93 25 00 eller 75 66 18 83

Helgelandssykehuset har en samisk koordinator. Les mer om tilbudet her.

Helgelandssykehuset har også en samarbeidsavtale med Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS), der målet er å gi et bedre og likeverdig tilbud til den sørsamiske befolkningen.

For informasjon om avtalen ta kontakt med Sidsel Forbergskog på telefon 75 66 18 83

SANKS

SANKS har et nasjonalt team, som gir bistand til personer som ønsker en terapeut med kompetanse på samisk kultur og samfunnsforhold og har et spesielt fokus på samer bosatt utenfor Finnmark. SANKS har utekontor i Snåsa, Røros, Hamarøy og Oslo.

Ta kontakt med nasjonalt team i SANKS om du trenger hjelp

Henvisningsskjema til barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) (Helsedirektoratet)

 
BUP Helgeland har en felles elektronisk postkasse. I den forbindelse er det fint om henviser opplyser hvilken BUP pasienten henvises til: 
 • Bup Rana
 • Bup Mosjøen
 • Bup Sandnessjøen
 • Bup Brønnøysund
 • Døgnavdeling for barn, unge og familie Mosjøen
Henvisende leger bes opplyse i henvisningen om at BUP-skjema ettersendes per post. Dette sparer oss og deres egne kontorpersonale for mye ekstra arbeid.

Her er punktene i BUP-skjemaet vi trenger for utfylling i Dips:

 • Skjemaet skal utfylles av henvisende lege, IKKE foreldre.
 • Viktig med utfylling av hele skjemaet
 • Navn/F.dato/Adresse/Tlf-Mobil på pasienten
 • Navn/F.dato/Adresse/Tlf-Mobil på Mor
 • Navn/F.dato/Adresse/Tlf-Mobil på Far
 • Omsorgssituasjon
 • Samtykke fra begge foreldre +  pasienten selv (over 16 år). Dersom bare den ene av foreldrene har foreldreansvar alene må det fremlegges dokumentasjon på dette. Fås av Folkeregisteret.
 • Navn/Adresse på den barnet bor sammen med
 • Søsken/Halvsøsken/Andre i Familiens omsorg
 • Skole/Barnehage – Kontaktperson og tlf. nr.
 • Behov for tolk – Oppgi type språk
 • Henvisningsgrunn
 • Hvem arbeider med saken – Evt. kontaktperson og tlf. nr.
 • Signatur og stempel fra henviser. Det er henvisende lege som fyller ut BUP skjemaet.

 1. For planlagt behandling sender fastlegen henvisning til Distriktspsykiatrisk senter for psykisk helse og rus (DPS). Henvisning til avtalespesialist skal også gå til samme sted. 
 2. Fastlege, lege i spesialisthelsetjenesten eller leder av barneverntjenesten skal sende henvisning kun til ett sted.
 3. Hvis henvisningen sendes et senter for psykisk helse og rus, vil behandlingen av henvisningen følge gjeldende lover, forskrifter og prioriteringsveileder. 
 4. Den private avtalespesialisten setter en forsvarlig tidsramme for når pasienten kan starte opp med behandling. Pasienten gis eventuelt time, med kopi til fastlege. Dersom ikke avtalespesialist har kapasitet innen forsvarlig tidsramme, sendes det svar til fastlegen om at henvisningen sendes videre til senter for psykisk helse og rus, etter samtykke fra pasient.
 5. Dersom senter for psykisk helse og rus vurderer at pasienten ikke har behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, skal det gis umiddelbar tilbakemelding med råd og veiledning til fastlegen, jf. Spesialisthelsetjenestelovens § 6-3.
 6. Henvisningene må være av god kvalitet og gi god nok informasjon slik at det er mulig å gjøre en god vurdering av spesialisthelsetjenesten. Henvisningen bør inneholde tydelig beskrivelse av pasientens problem, god anamnese som redegjør for aktuelle problemer/lidelse, resultat av relevante utredninger og undersøkelser, hva som er prøvd av behandling tidligere, uttalelse fra aktuelle instanser, status om individuell plan, forslag til og/eller ønske om type tiltak. 

Mal for henvisning til oss:

 • Aktuell sykehistorie
 • Relevante tidligere og nåværende sykdommer
 • Kliniske funn
 • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser
 • Oppdatert medikamentoversikt

(Ved bruk av malen «den gode henvisning» som er integrert i de fleste elektroniske pasientjournalsystemene er overnevnte punkter dekket)

 

I henvisninger til psykiatrien er det i tillegg viktig med

 • tidligere psykiatrisk sykehistorie og ev tidligere behandling
 • rusanamnese
 • funksjonsnivå sosialt/familiært
 • omsorg for barn
 • arbeidssituasjon ev sykemelding/annen trygdeytelse

Husk

 • Ved henvisning av barn eller av pasienter uten samtykkekompetanse - kontaktinformasjon til foresatte
 • Eventuelt tolkebehov

For mer informasjon og veiledning om henvisninger til spesialisthelsetjenesten se Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten.

 • Klinikksjef: Rune Holm
 • Assisterende klinikksjef: Sidsel Forbergskog
 • Avdelingsleder psykisk helsevern for barn og unge, samt habilitering: Anikken Olsen Aaseng
 • Avdelingsleder psykisk helsevern for voksne og TSB: Gunnar Holmvik

Slik finner du fram

Oppmøtested

Kontaktinfo per avdeling, se underliggende enheter.
BUP Mo i Rana

Senter for psykisk helse og rus Mo i Rana

Søsterveien 2

8613 Mo i Rana

DPS Mosjøen

Senter for psykisk helse og rus Mosjøen

Skjervengan 17 og Vefsnvegen 7 (BUP)

8657 Mosjøen

Brønnøysund

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Brønnøysund

Skules vei 14

8900 Brønnøysund

Hovedinngang Sandnessjøen

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Sandnessjøen

Prestmarksvn. 1

8800 Sandnessjøen