Styret i Helgelandssykehuset

Styremedlemmene velges for to år. Sammen med administrerende direktør utgjør styret helseforetakets ledelse.

Kommende styremøter

Styret består av elleve medlemmer: syv er valgt av foretaksmøtet og fire er valgt av de ansatte. Helse Nord RHF oppnevner leder og nestleder. Styret møtes vanligvis elleve ganger i året.

  • Utvikling av strategi
  • Forbedring av kvalitet og tjenesteinnhold
  • Utvikling av organisasjonen
  • Kontroll av driften
  • Evaluering av eget arbeid. 

Instruksen beskriver rammene for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, strategiske funksjon, saksbehandling og oppgaver knyttet til oppfølging av drift. Instruksen gir hovedlinjer for oppgavene til styret og retningslinjer for rollefordeling mellom foretaksmøtet, styret og direktør.

Styreinstruks PDF

Vedtektene beskriver blant annet  helseforetakets ansvarsområde, formål, virksomhet og rapporteringsplikt.

Vedtekter PDF


Sist oppdatert 18.09.2023