Behandling

Habilitering - Mistanke om demens i målgruppe for habilitering av voksne

I utredning av demens hos personer med utviklingshemming er det viktig at endringer blir sett i sammenheng med pasientens kognitive og fysiske funksjoner. I utredningen blir funksjonsfall og mulige årsaker til dette kartlagt.

Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer. Den vanligste typen er Alzheimers hvor hukommelsessvikt er det vanligste symptomet. Det kan også være andre symptomer som viser seg først ved demens.

Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer som ofte opptrer i høy alder og fører til kognitiv svikt.

En større undersøkelse av forekomsten av demens i Norge viser at det er vel 100 000 personer med demens i Norge.

Les mer på helsenorge.no

Personer med utviklingshemming kan ha noe høyere risiko for å utvikle demens. I tillegg ser en økt forekomst av høyere levealder og mer oppmerksom på demens i denne gruppen. Personer med Downs syndrom er spesielt utsatt for å utvikle Alzheimers demens fra cirka 50 års alder.

Kjennetegn for demens er vansker med minne, oppmerksomhet, konsentrasjon, språk, problemløsning, initiativ, trøtthet, nedsatt tempo, orienteringsevne eller humørsvingninger. Hos personer med utviklingshemming er ofte de første symptomene reduksjon i daglige ferdigheter og nedsatt orienteringsevne. Hos personer med Down syndrom kan nylig oppstått epilepsi også være et tidlig tegn.

Nærpersoner som følger opp personer med utviklingshemming, har en viktig rolle med å oppdage endringer og tegn på funksjonsfall. Årlig kartlegging med kartleggingsverktøyet "Tidlige tegn - funksjonsfall og sykdom" er anbefalt for å fange opp endringer over tid. Slik kartlegging bør startes ved 30 års alder for personer med Down syndrom, med årlig oppfølging ved 40 års alder. For andre med utviklingshemming anbefaler vi slik baseline-undersøkelse av ferdigheter og kognitiv funksjon når personen er mellom 40 og 50 år. 

Ved funksjonsfall og mistanke om demens bør du sammen med nærpersoner bestille time hos fastlege. Det er viktig at fastlegen din får opplysninger som kan vedlegges ved henvisning til Habiliteringstjenesten.

Personer med utviklingshemming med mistanke om demens skal som hovedregel utredes i spesialisthelsetjenesten, fortrinnsvis i Habiliteringstjenesten.

Det er viktig at det kommer fram opplysinger om:  

  • Somatisk og psykisk helse
  • Viktige miljøfaktorer som kan ha betyding (som dødsfall/alvorlig sykdom i familie, tap av relasjoner, endring i livssituasjon).
  • Beskrivelse av endring i funksjonsnivå
  • Klinisk status og blodprøver som hos andre personer med mistanke om demens. EKG og MR/CT av hjerne om dette lar seg gjøre uten narkose.
  • Medikamentbruk
  • Evt sansetap/hjelpemiddel
  • Kontaktinformasjon til samarbeidspersoner
Les mer i Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten

Før

Det kan være komplisert å skille symptom ved demens fra andre tilstander som psykiske lidelser og atferdsendringer som kan skyldes forhold i miljøet. Vi kartlegger funksjonsfall og muglige årsaker til dette.

Kartlegging blir hovedsakelig gjort gjennom intervju av nærpersoner og observasjoner i hjemmemiljø eller på arbeidsplass. Det er viktig at informantene har kjent pasienten over lengre tid. 

Under

Det er en utfordring at tester som vanligvis blir benyttet ved diagnostikk av demens i allmennpraksis, oftest er uegnet hos disse pasientene. I Habiliteringstjenestens utredning blir det brukt verktøy som er tilpasset målgruppen. Vi kartlegger kognitive funksjoner, funksjoner i dagliglivet og om det har skjedd endringer i senere tid. Vi gjør også kartlegging av psykisk helse.

Dersom konklusjonen fra vårt diagnostiske arbeid er sannsynlig demens, blir medikamentell behandling vurdert.

På bakgrunn av gjennomført kartlegging gir vi råd om tilretteleggelse i bosted og andre tilbud, i samarbeid med kommunale tjenester. 

Etter

Etter avsluttet forløp i spesialisthelsetjenesten blir ansvaret for videre oppfølging overført til fastlege og kommunale tjenester. 

Ved nye behov og dersom det er aktuelt å vurdere tiltak som gjelder bruk av tvang og makt etter Helse- og omsorgstenestelova Kap. 9, kan ny henvising sendes til Habilteringstjenesten. 

Kontakt

Helgelandssykehuset Mo i Rana Habiliteringsavdeling

Kontakt Habiliteringsavdeling
En bygning med mange vinduer

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Sjøforsgata 36

8613 Mo i Rana

Hovedinngang Sandnessjøen

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Sandnessjøen

Prestmarksvn. 1

8800 Sandnessjøen

Sjøgata 16-18, Mosjøen

Sjøgata 16/18

8656 Mosjøen