Behandling

Habilitering - Psykisk utviklingshemming/ kognitiv svikt hos voksne

Psykisk utviklingshemming og kognitiv svikt er som regel en medfødt tilstand som innebærer omfattende lærevansker, og ulike grader av utfordringer med bevegelse, språk, samhandling og evne til å mestre dagligdagse aktiviteter. Det er vanlig å gradere diagnosen som lett, moderat, alvorlig eller dyp - avhengig av hvor store utfordringene er.

Henvisning og vurdering

Når det foreligger mistanke om at en person over 18 år har en psykisk utviklingshemming/ kognitiv svikt, kan han eller hun henvises til habiliteringstjenesten for voksne for utredning. Dersom det tidligere er bekreftet at vedkommende har en psykisk utviklingshemming/ kognitiv svikt, kan hun eller han henvises for ny vurdering og for å få fastslått grad av psykisk utviklingshemming/ kognitiv svikt.

Det er som regel fastlegen eller annen spesialisthelsetjeneste som henviser deg til habiliteringstjenesten for voksne (HAVO). Henvisningen blir vurdert innen 10 dager. 

Formålet med en sjekkliste er å bidra til at henvisningene har riktig og tilstrekkelig informasjon, slik at tjenestene kan gjøre en rettighetsvurdering på bakgrunn av «Prioriteringsveileder – Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten». Sjekklisten nevner forhold som er av særlig viktighet for effektivt å planlegge utredning og videre oppfølging. 

Det forventes at det er gjort en tverrfaglig vurdering i kommunen før henvisning og at informasjon om denne utredningen følger henvisningen.

 • Pasientens navn, fødselsnummer, adresse og telefonnummer
 • Navn, adresse og telefonnummer til pårørende, primærkontakt og/eller verge
 • Diagnose(r) på henvisningstidspunktet
 • Pasienten (eventuelt pårørende/verge) sitt samtykke til henvisningen
 • Aktuelle problemstillinger. Det må komme tydelig frem:
  • hva som ønskes utredet
  • hva henviser er bekymret for/mistenker
  • hvilke tiltak som er satt i gang i kommunen
  • ved behov for veiledning – på hvilke arena det er ønskelig
 • Aktuelle funn og resultater fra medisinske undersøkelser
 • Rapporter fra tidligere utredning
 • Legemidler som er i bruk
 • Fastlegens navn, telefonnummer og adresse
 • Navn og kontaktinformasjon til medhenviser
 • Navn og kontaktinformasjon til aktuelle samarbeidspartnere (kommunal koordinator, skole/arbeidsgiver, fysio-/ergoterapitjeneste, annen spesialisthelsetjeneste, Nav)
 • Er det opprettet ansvarsgruppe?
 • Er det utarbeidet individuell plan?
 • Er det aktuelt med arbeid knyttet til helse- og omsorgstjenesteloven? (kapitel 9 om rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning)
 •  Navn og kontaktinformasjon til overordnet faglig ansvarlig
 • Er behov for tolk; hvilket språk/dialekt?


 

Før

Før du møter til utredning hos oss er det fint om du og en som kjenner deg godt tenker gjennom hva som er aktuelt om utvikling og funksjon når det gjelder:

 • språk, kommunikasjon og samhandling
 • hukommelse, oppmerksomhet, læring og forståelse
 • bevegelse/motorikk
 • dagliglivets aktiviteter (som å spise, kle på deg, søvn og fritidsaktiviteter)
Informasjon om din utviklingshistorie er viktig for utredningen. Vi vil derfor at en som kjenner deg godt blir med deg til avtalen. Vi vil også stille spørsmål om sykdommer og tidligere sykehusopphold.


Utredningen vil blant annet bestå av tester, for eksempel evnetester. Det er derfor viktig at du er forberedt på å gjøre oppgaver når du kommer til HAVO.     


 

Under

Møter med HAVO kan foregå på sykehuset, i din kommune eller hjemme hos deg.

Møtet starter med at vi gir deg informasjon om hva som skal skje og hvem du møter. Som regel vil du møte fagpersoner med ulik bakgrunn, for eksempel for eksempel lege og psykolog.

Utredningen er satt sammen av samtaler, observasjoner og undersøkelser. Hele eller deler av utredningen kan bli gjennomført der du bor.

I løpet av utredningen kan det komme fram behov for å gjennomføre undersøkelser ved andre avdelinger i sykehuset. Habiliteringstjenesten for voksne henviser deg videre.

 


 

Etter

Du får informasjon om resultatene av utredningen. 

Det er kommunen/bydelen du bor i som har ansvar for videre tiltak og tilrettelegging. I tillegg kan det være behov for oppfølging fra HAVO i kortere eller lengre perioder. Behovet for oppfølging blir vurdert  i samråd med deg og de som har ansvar for tilbudet i kommunen/bydelen. 
 
Det blir utarbeidet en rapport som oppsummerer utredningen. Om det er behov for videre oppfølging i HAVO står det i rapporten. Den sendes både til deg og den som har henvist deg til utredningen. 

Kontakt

Helgelandssykehuset Mo i Rana Habiliteringsavdeling

Kontakt Habiliteringsavdeling
En bygning med mange vinduer

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Sjøforsgata 36

8613 Mo i Rana

Hovedinngang Sandnessjøen

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Sandnessjøen

Prestmarksvn. 1

8800 Sandnessjøen

Sjøgata 16-18, Mosjøen

Sjøgata 16/18

8656 Mosjøen