Forskningsmidler

Gjennomføring av forskning kan være både tidkrevende og kostbart. Som ansatt ved Helgelandssykehuset kan man blant annet søke etter midler lokalt i helseforetaket eller fra Helse Nord.

Du kan søke om midler til et forskningsprosjekt som alt er i gang, eller til et nytt forskningsprosjekt. Det kan søkes om midler til litteraturinnkjøpfrikjøp av arbeidstidreise til ekstern veileder og belønning for muntlige og skriftlige publikasjoner.  Likeledes støtte til deltakelse i multisenterundersøkelser uten sponsing. Dersom du ikke er helt sikker på hvordan du skal gjennomføre din forskningside, kan såkornmidler benyttes til å finne mer ut av det.

Såkornmidler og prosjektmidler

Dersom du ikke er helt sikker på hvordan du skal gjennomføre din forskningside, så kan såkornmidler benyttes til å finne mer ut av det. Her deler vi ut opptil kroner 50.000! Dette er midler som brukes til å planlegge et forskningsprosjekt. Ved ekstraordinære utgifter til forskningsstøttetjenester, kan det søkes om ekstra tilskudd, der behov vurderes av Forskningsutvalget.  
 
Du kan så søke om prosjektmidler ved neste utlysning når prosjektet er planlagt, og du har fått skrevet en gjennomarbeidet prosjektbeskrivelse/forskningsprotokoll.  Prosjektmidler har ingen øvre grense, men ligger vanligvis i størrelseordenen fra kr. 20.000 til kr. 200.000.  Herunder også frikjøp av arbeidstid. Det kan også søkes om prosjektreiser eller støtte til deltakelse i multisenterundersøkelser uten sponsing. Pågående kliniske prosjekter skal ha en formell godkjenning fra REK med godkjent prosjektleder med Dr. grad.
 
Forskningsutvalget  har i 2023 laget en mal for en forenklet forskningsprotokoll. Det er en miniprotokoll for å beskrive klinisk forskning på mennesker, inkludert data og biologisk materiale.  Malen har de viktigste elementene fra en klinisk forskningsprotokoll. Denne er obligatorisk å fylle ut hvis du søker etter prosjektmidler for forskningsprosjekter, men er kun veiledende/valgfritt å bruke for å søke såkornmidler.  
​Mal for beskrivelse av protokoll (miniprotokoll).docx
 
Det er også en utfyllende retningslinje for kvalitet og nytte for protokoller: Utfyllende om mal for protokoll-nytte-kvalitet

Mastergrad med planlagt vitenskapelig publikasjon
Det kan også søkes etter kr. 50.000 for utgifter med en mastergrad med planlagt vitenskapelig publikasjon, dersom veileder garanterer at mastergraden skal planlegges mot en vitenskapelig publikasjon i fagfellevurdert tidsskrift etter avlagt grad.​

Du kan søke såkornmidler for følgende (ikke utfyllende liste):

 • Du kan søke om midler til å planlegge forskning. 
 • Frikjøpsmidler til litteraturstudie eller litteraturgjennomgang, for å finne mer ut av hva problemstillingen / spørsmålet er som forskningen skal kaste lys over. 
 • Få tilgang til litteratur. Ikke all litteratur er gratis tilgjengelig for ansatte ved HSYK. En grundig litteraturgjennomgang innen det aktuelle fagfeltet og problemstillingen som ønskes besvart er nødvendig.
 • Kjøp av eksterne forskningsstøttetjenester som er nødvendig for protokollskriving. For eksempel, datatilgang fra registre, statistikk og metodevalg, eller annen bistand for prosjektutvikling.   Dette kan være tilgang til statistiker på Klinisk forskningsavdeling (KFA) på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).
 • Frikjøpsmidler til å utarbeide søknader om formelle godkjenninger. Alle forskningsprosjekter som involverer mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger forutsetter en eller annen form for godkjenning. Dette omfatter godkjenning både fra relevante myndighetsorgan som REK (Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) og Statens legemiddelverk, eller forskningssøknader til ekstern finansiering.
 • Frikjøpsmidler til å skrive en prosjektbeskrivelse/ forskningsprotokoll.
 • Dekning av reiseutgifter for å tilknytte seg en formell ekstern prosjektleder med Dr. grad.

Flere publikasjoner 

Vi ønsker flere publikasjoner, og søknader som har en plan for publisering vil bli prioritert.  Størrelse på bidrag og støtte vil variere etter tilgjengelige midler i foretaket og vurdering av faglig innhold/relevans. Medisinsk direktør avgjør etter tilråding fra forskningsutvalget.  
Vi ønsker spesielt å støtte arbeidet med å skrive artikler som blir vitenskapelig fagfellevurdert.   Har du en masteroppgave som bør publiseres, kan du søke midler for å gjøre det mulig. Fra 1. januar 2021 skal alle artikler som publiseres innen Helse Nord være Open Access. Du kan søke om finansiering av slike publikasjoner som ikke støttes av Helse Nord, men publikasjonskanalen bør være godkjent so​m vitenskape​lig​.​
 

Belønningsmidler: Belønningsgrenser for publikasjoner

Regler for belønning av artikler, presentasjoner og postere: 

 1. Første/Siste forfatter fagfellevurdert artikkel – kr. 10 000 

 2. Medforfatter fagfellevurdert artikkel – kr. 5 000 

 3. Forelesninger på internasjonale konferanser (IK) – kr. 5 000 

 4. Første og siste forfatter for postere på IK – kr. 5 000 

 5. Medforfatter postere på IK – kr. 3 000 

Det er en maksimal belønning på kr. 15 000 for belønning av en artikkel eller poster med flere forfattere fra Helgelandssykehuset. Belønningen blir fordelt proporsjonalt ihht førsteforfatter, medforfatter, etc.​

Merk at ved belønning av postere der det er flere forfattere fra samme enhet, så skal første- og sisteforfatter belønnes individuelt. De andre medforfatterne kan belønnes etter at første- og sisteforfattere har blitt premiert. Enhetsleder kan da bestemme om de skal få utbetalt individuell belønning, eller om det samlede restbeløpet skal heller utbetales til forskningsenheten til bruk for kulturbygging. ​


Brukermedvirkning​

Vi ønsker å stimulere til at ansatte kan komme i gang med klinikknær forskning, og det skal vurderes direkte brukermedvirkning eller deltakelse av brukerorganisasjoner allerede fra idestadium til sluttføring av prosjektet. Brukere bør være med på å spre kunnskapen ved å delta i intervjuer og pressemeldinger. Dersom brukermedvirkning ikke er en del av prosjektet, så må det redegjøres hvorfor. 
Sjekk nettsiden til brukerutvalget​ ved Helgelandssykehuset for videre kontaktopplysninger. Det må søkes til brukerutvalget via e-post til  rådgiver i samhandlings​avdelingen, eller via e-post til samhandlingssjef, for å få oppnevnt brukerrepresentant. ​
 

Formelle krav

Det er kun ansatte i Helgelandssykehuset som kan søke om midler (minst 10 % stilling). Når ansettelsesforholdet opphører, vil ubrukte midler bli inndratt. Det er ikke krav til Dr. grad for prosjektleder for såkornmidler, men pågående kliniske forskningsprosjekter må tilfredsstille formelle krav til forskning i henhold til Forskriftens § 5, det vil si de må ha formell godkjenning av REK/SLV/PVO og prosjektleder med Dr. grad. ​Midlene skal brukes til prosjekter som ikke naturlig faller inn under ordinær drift. ​
Merk at søknaden skal forankres hos klinikksjef. Søknaden skal ellers inneholde miniprotokoll (v/prosjektmidler), CV, budsjett, framdriftsplan med fremtidige milepæler og leveranser, og plan for publisering. 
 
Søkere etter såkornmidler eller prosjektmidler bør være tilgjengelig (på Teams eller mobiltelefon) for å svare ut spørsmål fra Forskningsutvalget ca. to uker etter søknadsfristens utløp. ​

Krav til oppstart, økonomi, rapportering og overføring av midler​

 • ​Prosjektmidler/såkornsmidler som er gitt, må vanligvis tas i bruk i løpet av 6 måneder, ellers vil de bli inndratt. 
 • Overføring av prosjektmidler til påfølgende år kan innvilges etter søknad til
  forskningsutvalget før årsskiftet. Det er ikke anledning til å overføre prosjektmidler fra ett år til et annet mer enn en gang. Det gis unntak der det er legetime grunner (f.eks. permisjon, langtidsfravær, eller liknende) til at midlene ikke er brukt. Ved overførsel må det også legges en tids- og aktivitetsplan samt budsjett for bruk av pengene.
 • Belønningsmidler som utbetales til enkeltpersoner fra foretaket vil bli innberettet og skattlagt som lønn og krever navn, f.nr. og bankkonto for overføring. Det tillates ikke overføring fra ett år til et annet på belønningsmidler.
 • ​Dersom belønningsmidler skal brukes som prosjektmidler på et pågående forskningsprosjekt, kan det tillates å overføre disse til forskningsprosjektet under eget prosjektnummer. Gi beskjed til økonomiavd. om dette er ønskelig. 
 • Prosjektutgifter relatert til aktivitetsplan/ budsjett refunderes ved å sende inn kvitteringer til økonomi/ prosjektkonto.
 • ​Alle som får tildelt prosjektmidler til forskning må rapportere om bruk av prosjektmidlene ved årsskiftet, og om noen av midlene ønsker overført til neste år. Årlig Fremdriftsrapportering Forskningsprosjekter må fylles ut (lenke nederst)
 • Etter at midlene er brukt opp, skal søker også framlegge et produkt; for eksempel litteratursammendrag, protokoll, innsendt søknad, forskningsresultater, artikkel sendt inn til fagfellevurdert journal basert på mastergrad studie, eller metodebeskrivelse, eller redegjørelse dersom man finner ut at prosjektet ikke lar seg gjennomføre.  
 • Når ansettelsesforholdet opphører, vil ubrukte midler bli inndratt. ​
​Merk at i forbindelse med Coronasituasjonen i 2020, ble det innvilget overførsel av prosjektmidler til året etter ved søknad, og 6-månedersfristen for å kunne ta i bruk midler ble sett bort fra. Dette vil fortsatt gjelde som en overgang til og med 2023, for å stimulere forskere til å komme i gang.​​
 

Neste søknadsfrist blir 15. april 2024

(Årlige faste søknadsfrister 15/4 og 15/10)

Maler for søknader etter Helgelandssykehusets forskningsmidler

Maler for årlig rapportering for bruk av forskningmidler
Annet informasjonsmateriell relevant til søknad etter forskningsmidler 
​Det er visse kriterier Forskningsutvalget tar hensyn til når de vurderer forskningsprosjekter (som kvalitet og nytte). ​
 
Søknaden sendes som én PDF-fil (evt. vedlegg må skannes inn sammen med søknadsskjema) per e-post til Forsknings e-postkassen

 

Andre kilder til forskningsmidler

Forskningsutvalget skal behandle og godkjenne alle prosjekter med hel eller delvis ekstern finansiering. Mer om dette finner du i LMI-reglene, pkt. 4. Forskningsutvalget skal ellers ha melding om, og oversikt over all forskningsaktivitet i foretaket.

Helse Nord RHF lyser årlig ut midler til helseforskning.

Forskningsmidler fra Helse Nord

For internasjonale (europeiske) stipendier / samarbeidsprosjekter i EU/EEA land/ forskningsledelse

European Research Council

Societal Challenges

For mobilitet og karriereutvikling

Marie Sklodowska Curie Actions

EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon, har til formål å sikre at europeisk forskning, teknologiske fremskritt og innovasjon fører til gode løsninger på felles utfordringer i fremtiden. Norge betaler medlemsavgift til disse programmene. Koordineres også via Forskningsrådet. Helse NORD vil gi mer veiledning om dette fra 2020.

Horizon 2020 

Horizon Euro​pa​​

Norges forskningsråd og NIH støtter forskning på alle nivåer – vekt på større forsker initierte prosjekter (med budsjett på ca kr. 1-3 mill. per år) inkludert toppforskningsprogram, doktor-  og postdoktorstipend.
Internasjonale stipend (samt utenlandsstipend/postdoktorstipend) i regi av universitetene og Norges forskningsråd for å stimulere samarbeid og utveksling av ideer og forskningskompetanse med forskere i andre land. 
Karrierestipend - Priser for fremragende forskning. Bl.a. til Sentre For Fremragende Forskning (SFF).
krever stor investering og innsats på søkerens side og er laget for større bedrifter eller forskningsgrupper som ønsker å skrive en omfattende søknad.
Sist oppdatert 24.04.2024