Nå er utlysningen av midler fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten utlyst

De regionale helseforetakene lyser i 2024 åpent ut ca. 170 mill. kroner til nasjonale, kliniske behandlingsstudier.

Publisert 15.02.2024
Sist oppdatert 22.04.2024
To mennesker i en lab

Illustrasjon: Colourbox

For samtlige søknader settes det krav om deltakelse fra kliniske forskningsmiljøer i alle helseregioner, tilrettelegging for lik tilgang for pasienter nasjonalt og brukermedvirkning.

I årets utlysning vil det bli gitt prioritet til søknader som omhandler klinisk behandlingsforskning innen protonterapi. Det forutsettes imidlertid at søknadene vurderes som støtteverdige innenfor rammen av utlysningen etter faglig vurdering som for øvrige søknader.

Det gjøres oppmerksom på at KLINBEFORSK imøteser studier med bruk av ny studiedesign for tilrettelegging for persontilpasset medisin og gjennomføring av desentraliserte kliniske studier.

I tråd med Nasjonal strategi for persontilpasset 2023-2030 skal søknader om programmidler fra KLINBEFORSK inkludere og redegjøre for bruk av eksplorative markører for stratifisering og persontilpasning der det er relevant.

Søknadsfrist for utlysningen er satt til 15. mai 2024 kl. 16:00

Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende:

  • Søknadsrammen per prosjekt er satt til 7-25 mill. kr for en prosjektperiode på inntil 5 år.
  • Søknadens prosjektbeskrivelse og alle vedlegg skal skrives på engelsk. Se for øvrig krav til prosjektbeskrivelsen som beskrevet under føringer. Søknadene skal følge disse rammebetingelsene med hensyn til varighet, maksimalt støttebeløp, budsjettelementer etc..
  • Prosjektet skal være ledet fra en søknadsberettiget institusjon med forankring i institusjonens forskningsledelse.
  • Prosjektet skal inkludere brukermedvirkning og samarbeidspartnere i alle fire helseregioner fra minst én av de angitte søknadsberettigede institusjonene. Samarbeidspartnere skal være oppført i søknadsskjema.
  • Det skal legges til rette for pasientinklusjon fra alle helseregioner.
  • Søknaden skal følges av CV med publikasjonsliste for prosjektleder og sentrale samarbeidspartnere fra hver av de tre øvrige regionene (maks. 5 sider per deltaker)

Alle søknader til KLINBEFORSK skal fremmes gjennom søknadsportalen eSøknad.

Se hele utlysning på: https://kliniskforskning.rhf-forsk.org/utlysning/