Interne forskningsmidler i Helgelandssykehuset 2024

Planlegger du å forske, eller har du publikasjoner du vil ha belønning for? Søk om forskningsmidler innen søknadsfristen 15. april 2024

Venke A. Grane, konstituert forskningssjef
Publisert 15.03.2024
Sist oppdatert 22.04.2024
En person som holder en flaske og et glass

Illustrasjon: Colourbox

Målet med forskningsmidlene er å gi helsepersonell i Helgelandssykehuset økonomisk og arbeidsmessig mulighet for å drive forskning og systematisk evaluering. Midlene er forbeholdt prosjekt i Helgelandssykehuset eller samarbeidsprosjekt. Midlene skal brukes til prosjekt som ikke naturlig faller inn under ordinær drift.

Prioriterte områder er:

 • Klinisk forskning
 • Psykisk helsevern og rus
 • Barn og unge
 • Brukermedvirkning
 • Helsetjenesten til den samiske befolkningen (kulturelle tilpasninger, nytteverdi og tilfredshet)
 • Skrøpelige eldre og pasientgrupper med kroniske lidelser
 • Forebyggende folkehelsearbeid
 • Organisatoriske endringer ved Helgelandssykehuset
 • Pasientsikkerhet
 • Samhandling med primærhelsetjenesten
 • Digitale løsninger for avstandsoppfølging
 • Kunstig intelligens i klinisk bruk
 • Registerstudier

Det legges vekt på at prosjekt som tildeles midler fra forskningsutvalget skal være evaluerbare og tidsbegrensede. 

Du kan også søke om midler til:

 • innkjøp av litteratur
 • frikjøp av arbeidstid
 • til søknadsskriving
 • premiering av publiserte artikler og postere/forelesninger på internasjonale kongresser
 • Masteroppgave som du ønsker å publisere

Hvem kan søke?

 • Ansatte i Helgelandssykehuset.
 • Oppstart av større kliniske forskningsprosjekter må tilfredsstille formelle krav til forskning i henhold til Forskriftens § 5, bl.a. med kompetent forsker som prosjektleder og nødvendige godkjenninger fra personvernombudet, REK, og evt. Statens legemiddelverk.

Her er lenke til vår nettside med støtte for å pla​nlegge klinisk forskning. 

Krav til innhold i en forskningssøknad:

 • Søknaden skal ellers inneholde prosjektprotokoll, CV, budsjett og plan for publisering, samt godkjenning av klinikksjef. 

Her er lenke til vår nettside som inneholder all informasjon du trenger for å skrive en søknad

Les mer om såkornmidler på våre forskningsnettsider. 

 

Miniprotokoll:

 • Miniprotokoll malen kan være til hjelp for å beskrive forskningsprosjektet ditt i detaljer (vitenskapelig bakgrunn, metode og nytte)
 • Miniprotokoll malen kan også brukes veiledende ved søknad etter såkornmidler (ikke påkrevd)

Mal til Miniprotokoll ligger i Docmap SJ17219

Søknad om belønningsmidler:

 • Premiering/belønningsmidler av vitenskapelige artikler, postere og presentasjoner på internasjonale konferanser. 
  • Du kan få inntil kr. 10.000 i belønning for hver publisert fagfellevurdert artikkel
  • Du kan få inntil kr. 5000 for hvert avholdt foredrag, hver muntlig presentasjon eller hver poster på internasjonale konferanser.

Forenklet søknadsskjema for belønningsmidler ligger i Docmap SJ16667

Søknaden sendes som én PDF-fil, som vedlegg til epost, til HSYK-forskning@helgelandssykehuset.no

Søkere kan bli kontaktet av Forskningsutvalget for spørsmål/avklaringer under behandling av søknaden som er planlagt til 30. april 2024.

Alle medlemmene i forskningsutvalget svarer gjerne på spørsmål. Forskningsutvalget lager innstillinger på vegne av medisinsk direktør Hege Harboe- Sjåvik som foretar de endelige beslutningene.