Innovasjonsmidler

For å få innovasjonsmidler må man ha en ide eller forskningsresultater som har en potensiell kommersiell eller samfunnsmessig nytteverdi og som kan nyttiggjøres for helsetjenesten.  Det kan være enten et produkt, prosess eller tjeneste. Innovasjons- prosessen som skal finansieres skal forsikre at ideene blir nyttiggjort.

Innovasjonsprosessen deles sekvensielt inn i en verifiseringsfase og dernest en etableringsfase. Verifiseringsfasen er en tidlig fase prosess som omhandler det å finne ut om ideen er patenterbar, kommersialiserbar eller en realiserbar innovasjon, og legge til rette for å modne denne videre. Senere, i etableringsfasen, kommer ideen enten inn i et forretningsutviklingsløp (evt. lisensiering eller etablering av en bedrift), eller med prosesser som gjør at ideen kan nyttiggjøres på sykehus, som en tjeneste, produkt eller prosess.

Nytteverdi for helsetjenesten inkluderer f.eks. bedre pasientsikkerhet/ pasientforløp/nye arbeidsformer/bruk av teknologi, herunder reduksjon av uønsket variasjon i kvalitet og tilgjengelighet i tjenestetilbudet; økt arbeidsbesparelse og effektivisering/ selvbetjeningsteknologi; bedre samhandlingsformer mellom foretak, kommune og/eller brukere av helsetjenester; fokus på pasientgrupper som skrøpelige eldre, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, kronikere, barn og unge; og øvrig samfunnsnytte – muligheter for bred anvendelse.

Hvem kan søke? Krav til godkjenninger

 • Klinikksjef må være informert og ha godkjent prosjektet. Innovasjonsutvalget eller andre overordnede kan gi tilbakemeldinger om prosjektaktivitetene som skal utføres. Personvernombudet skal godkjenne behandling av personopplysninger.
 •  Medisinsk direktør avgjør endelig søknaden etter tilråding fra innovasjonsutvalget. 

Hvordan skrive en god søknad? Formelle krav

 • Fyll ut HELE søknaden og svar på det spør om.
 • Jobb godt med å lage en god prosjektbeskrivelse.
 • Det kan være lurt å tenke på samarbeidspartner(e). Hvem trenges for å realisere min ide/mitt prosjekt?
 • Inkluder budsjett/finansieringsplan. Last opp relevante vedlegg. Last bare opp materiale det blir spurt om.
 • Det er ikke anledning til å flytte omsøkte midler ut av Helgelandssykehuset. Størrelsen på bidrag og støtte vil variere etter tilgjengelige midler i foretaket og vurdering av faglig innhold/relevans. 
 • Vi ønsker å stimulere til at ansatte kan komme i gang med klinikknær innovasjon, og oppfordrer til brukermedvirkning for å teste ut tjenester eller produkter som utvikles. Tenk på hvordan få til en god brukermedvirkning i løpet av hele prosjektet (pasient, pårørende, helsepersonell). Dersom det eventuelt ikke er relevant, må det redegjøres for hvorfor. Merk at brukere kan også være ansatte på sykehuset. 
  Bruk veilederen for brukermedvirkning i helseforskning(.pdf)
 • Sjekk nettsiden til brukerutvalget ved Helgelandssykehuset for videre kontaktopplysninger. Det må søkes til brukerutvalget via e-post til rådgiver i samhandlingsavdelingeneller via e-post til samhandlingssjef, for å få oppnevnt brukerrepresentant.

 • Ideplanleggingsmidler for å planlegge et innovasjonsprosjekt (såkornmidler). F.eks. frikjøp av arbeidstid for å skrive en større innovasjonssøknad, eller bruk av teknisk støttepersonell. Her er maksimalbeløpet 50 000 kroner.
 • Patent/IP-undersøkelser/patentering og markedsundersøkelser. Utvikling av lisensieringsmuligheter (inntil 75 000 kroner).
 • Avdekke potensielle anvendelse og marked for ideen. Uavhengig verifisering av ideen. Test og bygging av prototype.
 • Stimuleringsmidler for å etablere og drive prosjektsamarbeid til etableringsfasen, dvs. ETTER verifiseringsfasen, med eksterne aktører som kommuner og næringslivsaktører.
 • Utgifter i forbindelse med prosjektteam for forretningsutvikling, samt reisestøtte for prosjektmøter med eksterne samarbeidspartnere. I videreføringsfasen inngår midler til forhandlinger med industripartnere, og for forretningsetablering og forretningskonseptet.
 • Prosjektmidler mot tjenesteinnovasjon og produktinnovasjon. Her fastsetter Innovasjonsutvalget størrelsen på beløpet etter individuell vurdering av søknaden. Kan omhandle f.eks. både verifisering av ideen og etablering av konseptet, eller til etablering og videreføring av denne. (inntil 150.000 kroner)
 • Adoptere ideer fra andre helseforetak: Helgelandssykehuset og tildeler finansielle midler for å adoptere ideer fra andre helseforetak (kr. 50 000). Ideer fra andre helseforetak finnes for eksempel ved å registrere seg på Induct siden​ (lenke også nederst) og lete etter ideer på nettverket der.

Utlysningen er kun for innovasjon og ikke forskningsaktiviteter: herunder Ph.D. prosjekter, kliniske studier og sammenlikningsstudier. Unntak er tidligfase studier som involverer pasient for verifisering og etablering av gjennomførbarhet/Proof-of-Concept/first-in-man. Støtten for samme prosjekt er kun 2 år.

 • Prosjektmidler/såkornsmidler som er gitt, må vanligvis  tas i bruk i løpet av 6 måneder, ellers vil de bli inndratt. 
 • Nye innovasjonsprosjekter som finansieres av Helgelandssykehuset skal registreres og følges opp av prosjektleder med regelmessige oppdateringer i innovasjonsplattformen Induct​.
 • ​Overføring av prosjektmidler til påfølgende år kan innvilges etter søknad til Innovasjonsutvalget før årsskiftet. Det er ikke anledning til å overføre prosjektmidler fra ett år til et annet mer enn en gang. Det gis unntak der det er legetime grunner (f.eks. permisjon, langtidsfravær, eller liknende) til at midlene ikke er brukt. Ved overførsel må det også legges en tids- og aktivitetsplan samt budsjett for bruk av pengene. Se ellers årlig raporterting (nederst).
 • Prosjektutgifter relatert til aktivitetsplan/ budsjett refunderes ved å sende inn kvitteringer til økonomi/ prosjektkonto. 

Dersom du ønsker å søke om støtte/bidrag, må søknadsskjema fylles ut og sendes inn med nødvendige vedlegg innen søknadsfristen.

Søknaden skal sendes elektronisk innen 15. april 2024. 

Søknaden sendes som én PDF-fil (evt. vedlegg må skannes inn sammen med søknadsskjema) per e-post til innovasjonspostkassen.

Dersom innovasjonsutvalget har oppfølgingsspørsmål, bør søkerne være tilgjengelig (på Teams eller mobiltelefon), for å svare ut spørsmål på saksbehandlingsdagen​. For denne søknadsutlysningen er dagen satt til tirsdag 30. april 2024 kl 12:30-14:30.  ​
Medlemmene i innovasjonsutvalg​et​ svarer g​jerne også på spørsmål​ FRA søkerne.
 

Søknadsskjema for innovasjonsmidler (.docx)

Her er lenker til DOFI og Oppfinneravtale

​​(DOFI; for å lagre ideer i henholdt til lov om arbeidstakeroppfinnelser)
 
(for å avtale hvem som har bidratt med ideer til en oppfinnelse)

 

​Induct

Dette nettverket, Induct, er nyttig å bruke for å se på innovasjonsideer som andre helseforetak i Norge og utlandet jobber med.

Merk at både Helgelandssykehuset og Helse Nord tildeler finansielle midler for å adoptere ideer fra andre helseforetak (hhv. kr 50 000 og kr 200 000).​

Alle som mottar støtte skal også rapportere om bruk av midlene ved årets slutt. Tildelte midler skal normalt benyttes det året de er tildelt. Bare unntaksvis kan midlene overføres til neste år. Kun en gang kan de overføres, og da etter søknad til innovasjonsutvalget. Midler som ikke blir benyttet som planlagt, vil bli inndratt og fordelt til andre søkere.
Fremdriftsrapportering om bruk av innovasjonsmidler (.docx)

Søkere må fremme søknaden gjennom Helgelandssykehuset.

 • Det kan søkes om inntil 50 % av prosjektets totalbudsjett. Finansiering forutsetter en egenandel på 50% fra ansvarlig foretak.
 • Personalrelaterte kostnader, kjøp av tjenester/utstyr og driftskostnader kan støttes. Midlene skal kun benyttes for å dekke kostnader for prosjektaktivitetene. Oppgi egeninnsats (timeantall x timesats), annen finansiering og omsøkt beløp fra Helse Nord RHF.
 • Søknaden må godkjennes av budsjettansvarlig ved søkers klinikk/avdeling på Helgelandssykehuset. Legg ved formell dokumentasjon ved søknaden som forplikter for finansiering/garanti for totalbudsjettet (f.eks. egeninnsats).

Prosjektstøtte: Kan søke om kr 550 000 per prosjekt per år (som må balanseres med tilsvarende sum fra Helgelandssykehuset). Det kan søkes om støtte for en prosjektperiode på inntil 2 år.

Adoptere prosjekt fra andre helseforetak: Opptil kr. 200 000 uten krav til egenandel.

Helse NORD opererer med fire hovedkriterier for vurderingen av søknader om innovasjonsmidler som vektlegges likt. Hvert kriterium har også underpunkter:

 • Innovasjonsområdet, kvalitet, originalitet og dets potensial
 • Nytteverdi for helsetjenesten
 • Gjennomførbarhet
 • Organisering og samarbeid

Karakterskalaen for hvert av kriteriene går fra 0-5. Hver søknad gis en samlet karakter med en desimal. Søknaden må ha karakter 3,0 eller bedre for å kunne innstilles. Oppstart må skje innen 6 måneder etter tildeling.
Send søknad gjennom e-Søknad og utarbeid en prosjektbeskrivelse i henhold til maler fra Helse Nord​

Det fins i dag både offentlige og private institusjoner som bidrar til innovasjon i Norge. Her vil vi forsøke å komme med tips til hvor du kan søke om slike midler. Send oss gjerne tips på finansieringskilder.

 • Norges forskningsråd
 • European Innovation Council
 • Stiftelsen Dam
 • Innovasjon Norge
 • Eksportrådet (GIEK)
 • Private investorer– Såkorn
 • Regionalt forskningsfond - Nord-Norge
 • UiT innovasjonsmidler


Sist oppdatert 24.04.2024