Rapportering - forskning

Hvert år skal det rapporteres om forskningsresultater fra det foregående året. Dette gjøres enten ved slutten av året (siste dag) eller i begynnelsen av neste år.  Det skal også skrives sluttrapporter.

​Rapporteringsdatoer

Innen 31. Desember

Alle som får tildelt interne prosjektmidler fra Helgelandssykehuset til forskning må rapportere om bruk av prosjektmidlene ved årsskiftet og om noen av midlene ønskes overført til neste år. 

Overføring av interne prosjektmidler til påfølgende år kan innvilges etter søknad til
forskningsutvalget før årsskiftet. Det er ikke anledning til å overføre prosjektmidler fra ett år til et annet mer enn en gang. Det gis unntak der det er legetime grunner (f.eks. permisjon, langtidsfravær, eller liknende) til at midlene ikke er brukt.  (Merk at i forbindelse med Coronasituasjonen i 2020, ble det innvilget overførsel av prosjektmidler til året etter ved søknad, og 6-månedersfristen for å kunne ta i bruk midler ble sett bort fra. Dette vil fortsatt gjelde som en overgang i 2021-2022, for å stimulere forskere til å komme i gang).  Ved overførsel må det også legges en tids- og aktivitetsplan samt budsjett for bruk av pengene.

Skjema for årlig fremdriftsrapportering for forskningsprosjekter må fylles ut ​​​(lenke nederst).

Interne belønningsmidler som utbetales til enkeltpersoner fra foretaket vil bli innberettet og skattlagt som lønn og krever navn, f.nr. og bankkonto for overføring. Det tillates ikke overføring fra ett år til et annet på belønningsmidler. ​Dersom belønningsmidler skal brukes som prosjektmidler på et pågående forskningsprosjekt, kan det tillates å overføre disse til forskningsprosjektet under eget prosjektnummer. Gi beskjed til økonomiavd. om dette er ønskelig. 
 

Skjema - Fremdriftsrapportering Forskningsprosjekter Final.docx

 

Medio Januar

Alle som får forskningsprosjektmidler fra Helse Nord skal rapportere om dette i et e-skjema som sendes ut fra sekretariatet. Det er prosjektleder og forsker som fyller ut dette sammen.

Det skal normalt også fylles årlige fremdriftsrapporter til eksterne, som forskningsrådet og EU. 

 

Sluttrapport - Når som helst

Etter at de interne prosjektmidler fra Helgelandssykehuset til forskning er brukt opp, skal søker også framlegge et produkt; for eksempel litteratursammendrag, protokoll, innsendt søknad, forskningsresultater, artikkel sendt inn til fagfellevurdert journal basert på mastergrad studie, eller metodebeskrivelse, eller redegjørelse dersom man finner ut at prosjektet ikke lar seg gjennomføre.  ​Sist oppdatert 24.04.2024