Redelighetsutvalget

Det er ledelsens ansvar å sikre at forskning, faglig utviklingsarbeid og undervisning følger godkjente forskningsetiske prinsipper, jf. forskningsetikkloven § 5.  Alle fagledere har ansvar for å vurdere spørsmål om brudd på disse prinsippene og sikre god forskningsetisk praksis. Hver enkelt forsker og student må sette seg inn i forskningsetikkloven, være aktsom (§ 4), og følge godkjente forskningsetiske retningslinjer.

Redelighetsutvalget i Helgelandssykehuset

Er et faglig uavhengig utvalg, forankret i lov om organisering av forskningsetisk arbeid; forskningsetikkloven §§ 5 og 6, som skal behandle saker innen mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer for biomedisinsk og helsefaglig forskning. Alle forskningsinstitusjoner er pålagt å ha internkontrollrutiner for å drive forsvarlig virksomhet (jfr. helsepersonellovens §16 og helseforskningsloven § 6). I tillegg har en rekke offentlige instanser kontroll- og tilsynsoppgaver overfor forskningen. Forhåndskontrollen er mest omfattende, ved for eksempel REK.  I tillegg til at ansatte kan rapportere saker om uredelighet, kan en av partene eller institusjonene kreve at saken forelegges redelighetsutvalget.  Institusjonenes felles saksbehandlingsregler for håndtering av enkeltsaker om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer i felles redelighetsutvalg, skal ligge til grunn for saksbehandlingen. Ved å behandle enkeltsaker og uttalelser, vil Redelighetsutvalget bidra til å ivareta Helgelandssykehusets ansvar mot forsvarlig forskning i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. 

Redelighetsutvalget har følgende oppgaver:

  • Er opprettet etter forskningsetikkloven § 6 andre ledd. Navnet er «Redelighetsutvalget i Helgelandssykehuset»
  • Utvalget kan bli bedt om å uttale seg i saker der det kan være tvil om det foreligger brudd på anerkjente forskningsetiske retningslinjer.
  • Utvalget er kun rådgivende og har ingen domsfunksjon mot brudd på retningslinjer, og det forvalter ingen sanksjonsmidler.
  • Utvalget kan også ta opp saker etter eget initiativ og uttale seg om spørsmål som gjelder forskningsetikk, oppfølging av saker, opplæring o.a.
  • Helgelandssykehuset skal informere utvalget om saker som er til behandling etter disse retningslinjene.
  • Medisinsk direktør oppnevner minst tre representanter derav minst en erfaren forsker, jurist og ekstern representant, helst med erfaring innen forskningsetikk. Representantene oppnevnes for tre år.
Redelighetsutvalget er et rådgivende utvalg i forskningsetiske saker og rapporterer til medisinsk direktør.
Ikrafttredelse: Retningslinjene gjelder fra 1.1.2020

Medlemmer i Redelighetsutvalget per 01.12.2019

Mann i 50-årene med lite hår og briller

Herald Reiersen

Herald Reiersen er leder av utvalget og er forsknings- og innovasjonssjef på Helgelandssykehuset. Han har tidligere hatt forskjellige forsknings- og ledelsesstillinger innen bioteknologi og legemiddelindustri. Blant annet har han vært forsker, seniorforsker,  gruppeleder, innovasjons- og forskningsdirektør. 

Reiersen har jobbet både i flere oppstartsfirmaer og i større internasjonale konsern:  Fra farmasøytisk analyse i Nycomed Imaging via utvikling av paramagnetiske mikrokuler (Ugelstadkuler) i Dynal Biotech, til å lage antistoffer mot kreftmolekyler i Affitech, som nå bl.a. videreutvikles av Roche.  I de siste årene har han ledet innovasjon og produktutvikling i et globalt bioteknologiselskap, Jiffy International. Han er Cand.Scient. i biokjemi fra Universitetet i Oslo og har en doktorgrad i bioteknologi fra University of Bath i England (Ph.D. 2000). Reiersen er også Exec. Master of Management innen strategisk forretningsutvikling, innovasjonsledelse- og global entreprenørskap fra BI (Oslo, 2016-2020). Reiersen har publisert et tosifret antall publikasjoner og patenter.


Johanne Alteren er professor i helsefag ved Høgskolen i Molde. Hun har arbeidet i akademia siden 2001, med ansvar på bachelor-, master- og Ph.D. nivå. Hun har ledet flere forskningsprosjekter i kommune- og spesialisthelsetjenesten, ledet forskningsgruppe ved Nord universitet og vært ansvarlig redaktør for Nordisk Tidsskrift for Helseforskning.

Alteren har Ph.D. i studier av profesjonspraksis fra Nord universitet (Høgskolen i Bodø) fra 2010. Hun har hovedfag i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo og videreutdanning i: administrasjon og ledelse, dokumentasjon og elektronisk pasientjournal, praksisveiledning innen helse- og sosialfag, og fagdidaktikk. Alteren har et tosifret antall nasjonale og internasjonale publikasjoner. 

Da med lang mørkblondt hår

Malin Lynghaug Johansen

Malin Lynghaug Johansen er jurist (Master i rettsvitenskap) ved Helgelandssykehuset. 

Alle medlemmene kan kontaktes i forbindelse med spørsmål om etikk og redelighet i forskning og innovasjon.

Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget)
Granskingsutvalget er en nasjonal ressurs for universiteter, forskningsinstitusjoner, bedrifter eller oppdragsgivere om behandling av saker om uredelighet i forskning og er et supplement til lokalt behandlingsapparat. Utvalget ble opprettet i 2007 i henhold til lov om behandling av etikk og redelighet i forskning (forskningsetikkloven). Utvalget behandler konkrete henvendelser fra institusjoner eller privatpersoner om påstått vitenskapelig uredelighet. Granskingsutvalget er en klageinstans for saker behandlet av Redelighetsutvalget. 
Sist oppdatert 24.04.2024