Kvalitet

Kvalitetsforbedring er resultat av langsiktig, kontinuerlig og systematisk arbeid. I Helse Nord har vi fire satsingsområder innen kvalitetsforbedring. Det er pasientens helsetjeneste, pasientsikkerhet, kunnskapsforankring og dokumentasjon og analyse av klinisk praksis.

Kvalitetsindikatorer for Helgelandsslandssykehuset

En kvalitetsindikator er et indirekte mål – en pekepinn – på kvalitet. Den sier noe om kvaliteten på det området som måles. Formålet med kvalitetsindikatorene er å gi publikum og brukerne, helsepersonell og ledere informasjon om kvaliteten på vårt tjenestetilbud. Våre kvalitetsindikatorer er måltall på sentrale deler av vår virksomhet. 

Sykehusene har ingen ventetid for pasienter med kreftsykdommer. Oversikten over ventetider og driftssykepleiere for Helgelandssykehuset: 

Valg av behandlingssted

Helgelandssykehuset har et kvalitetsutvalg og kvalitetsråd ved de enkelte sykehusenhetene. Kvalitetsutvalg- og rådene er et virkemiddel for å fremme sikkerhet og kvalitet i behandling og tjenester.

Kvalitetsutvalget og kvalitetsrådene skal blant annet:

 • følge med om saksbehandlingen av innmeldte avvik er tilfredsstillende,
 • følge med i pasientklagesaker,
 • følge opp status avvikssaker generelt,
 • følge opp utviklingen av de nasjonale pasientsikkerhetstiltakene,
 • følge med utviklingen i de nasjonale kvalitetsindikatorene og
 • følge med i interne og eksterne revisjoner.
   

"I trygge hender" er en nasjonalt program for pasientsikkerhet som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. Programmet har tre hovedmål:

 • Redusere pasientskader
 • ​Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
 • Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten

Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender

Kvalitetsrådgiverne skal styrke arbeidet med kvalitetsforbedring innen psyk​isk helse og rus, somatikk og pr​​ehospitale tjenester. Kvalitetsrådgiverne arbeidet tett med linjeledelsen ved sykehusenhetene og har en aktiv rolle i fagmiljøene.

Sist oppdatert 22.09.2021