Digital helsekompetanse

Ny forskning viser at mange av dem som har mest behov for helsetjenester og som benytter helsetjenester oftest, er de som er dårligst rustet til å benytte seg av den digitale helsetjenesten. 

Man bør ha både ha både økonomi, kompetanse og tilgjengelig utstyr​ og evne til å tolke og kvalitetssikre den digitale helseinformasjonen man får tilgang til. Dette er en av de faktorene som Helserom Helgeland- lokal helsehjelp med avstandsoppfølging ønsker å bidra til å finne gode løsninger på. Det skal undersøkes behov og man skal forsøke å menneskeliggjøre teknologien ved å gi støtte, opplæring  og veiledning
​ 
Pasienter og pårørende får tilbud om støtte fra lokalt helsepersonell i bruken av de digitale løsningene der det er behov for dette. Helsepersonell skal synliggjøre hva de trenger av utstyr og kompetanse for å nyttigjøre seg bruk av teknologi i behandlingen og brukerrepresentanter skal få si noe om hva de trenger for å ha nytte av den digitale hjelpen.
 
Forsknings - og innovasjonsprosjektet med stort fokus på samhandling hadde oppstart september 2021 og har fått tildelt midler fra Norges Forskningsråd frem til mai 2025.  ​​Prosjektet er et samarbeid mellom Brønnøy kommune, Rødøy kommuen og Dønna kommune, SINTEF AS, CheckWare AS og Helgelandssykehuset HF. 
Helserom Helgeland har fått tildelt syv millioner fra Norges Forskningsråd.
 
Prosjektet skal arbeide tett opp mot Helsefelleskap og DMS Sør-Helgeland i Brønnøy kommune.  ​
Sist oppdatert 20.12.2023