Helsetjenesten på Helgeland er inne i en nasjonal satsning på digital hjemmeoppfølging (DHO) av pasienter. Digital hjemmeoppfølging Helgeland fikk før helgen tildelt én million kroner fra Helseteknologiordningen for 2024.

- Jeg vil gratulerere til alle som har bidratt til at vi nå får denne tildelingen til Helgeland. Samarbeidet som er etablert mellom kommuner, Helgelandssykehuset og fastleger løftes inn i Helseteknologiordningen, og det er en anerkjennelse. Digital hjemmeoppfølging er en viktig del av vårt arbeid med digitale helsetjenester i Helgelandssykehuset. Jeg ser fram til at vi kan tilby flere kronisk syke pasienter digital hjemmeoppfølging i årene som kommer, sier administrerende direktør Lena E. Nielsen.

Helgelandskommunene, Helgelandssykehuset og samarbeidspartnere blant fastleger har etablert et bredt regionalt samarbeidsprosjekt for systematisk videreutvikling av digital hjemmeoppfølging av kronisk syke i regionen. Digital hjemmeoppfølging innebærer at hele eller deler av et behandlingstilbud foregår uten fysisk kontakt, der dialog og deling av data mellom pasient/bruker og behandler(e) skjer digitalt. 

Samarbeidet i DHH, som følges opp av Helsedirektoratet, gir unike muligheter for at en samlet helsetjeneste på Helgeland kan videreutvikle digitale helsetjenester og styrke digital samhandling i årene fremover. Brukermedvirkning er ivaretatt gjennom oppnevning av brukerrepresentant fra brukerutvalget i Helgelandssykehuset, og dialog med fastleger er etablert.

En arbeidspakke er allerede i gang innen rammen av DHH. Arbeidspakken "Digital hjemmeoppfølging av pasienter med kroniske respirasjonslidelser, ved hjelp av medisinsk teknisk utstyr og e-helseløsninger", ledes av intensivsykepleier og fagutvikler, Eva Bjørhusdal. Delprosjektet er tildelt finansiering fra Helse Nords innovasjonsmidler, i tøff konkurranse med søknader fra hele regionen. Det er tett og godt samarbeid med kliniske fagmiljøer, og med Enhet for IKT og e-helse i arbeidet. Brukermedvirkning er etablert.

Oppsummering av status:

  • Prosjektgruppe etablert for DHH. Prosjektgruppen har arbeidet i forkant og etterpå første finansiering ble tildelt våren 2023. Fokus i første fase var på forberedelser og oppfølging under midlertidig prosjektleder fra kommunesiden. Rådgiver Silje Paulsen representerer Helgelandssykehuset i prosjektgruppen.
  • Fast Prosjektleder ansatt medio september 2023
  • Prosjektet følges opp av Innomed og Hdir
  • Forankrings-/informasjonsarbeid pågår
  • Felles workshop gjennomført i oktober 2023 for kommuner og Helgelandssykehuset
  • Oppnevnelse av kommunale ressurspersoner fra alle kommuner.
  • Styringsgruppe for hovedprosjektfasen under etablering. 
  • Tildeling i Helseteknologiordningen 16.02.24
  • Pilotering testpasienter DHO – KOLS i regi av Helgelandssykehuset startes i februar.