Fem kandidater fra Helgelandssykehuset inn i Helse Nord sitt arbeid med funksjons- og oppgavedeling

AD har nå tatt beslutningen om hvem fra Helgelandssykehuset som oppnevnes som kandidater til Helse Nords utredningsarbeid for funksjons- og oppgavedeling. Disse presenteres i denne artikkelen.

Administrerende direktør Lena Nielsen og kommunikasjonssjef Mette Horsberg
Publisert 08.06.2023

Helse Nord RHF har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utrede funksjons- og oppgavedeling i og mellom sykehus i regionen. Bakgrunnen for oppdraget er mangel på arbeidskraft og nødvendig fagkompetanse i en stadig mer spesialisert helsetjeneste. Dette har blant annet ført til at sykehusene i Helse Nord er sterkt avhengig av å leie inn kostbare vikarer, noe som er en utfordring både for å bygge stabile fagmiljø og økonomisk. 

​​- Jeg er fornøyd med interessen til å delta i dette viktige arbeidet og mener det er viktig at vi i Helgelandssykehuset skal få til et god og samordnet bidrag inn i arbeidet. Da er forankring i fagmiljøene viktig, sier Lena Nielsen, administrerende direktør.

Fem​​ arbeidsgrupper

Helse Nord har besluttet å organisere dette utredningsarbeidet i fem arbeidsgrupper, der alle helseforetakene er representert. Rapportene fra arbeidsgruppene settes sammen til en samlet sluttrapport som foreslår inntil tre alternativer, inkludert 0-alternativet, til ny funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord. Rapporten skal gi en begrunnet anbefaling av det alternativet som vurderes å være det beste alternativet med hensyn til måloppnåelse. Utredningen skal resultere i en helhetlig plan som først skal sendes på bred høring før den vedtas av styret i Helse Nord.

Arbei​​​dsgruppe 1 – akutte og elektive funksjoner 

Monica Storkjørren er oppnevnt som Helgelandssykehusets kandidat.
Monica er foreslått som kandidat fra flere klinikker og fagmiljø. Hun er spesialist i akutt- og mottaksmedisin samt allmennmedisin. Hun kjenner Helgelandssykehuset godt, og samtidig kjenner hun Helgeland godt også fra jobb som kommunelege i Lurøy og fra funksjon som AMK lege. Det har vært viktig i valget at hun har god erfaring fra kommunene på Helgeland. 
​​Monica har vært tilknyttet en funksjon i prosjektet Nye Helgelandssykehuset. Hun har også ledererfaring fra rollen som enhetsleder for medisinske leger i Sandnessjøen. Hun vil få nødvendig bistand fra Michael Strehle der det skal være nødvendig med forarbeider lokalt. 

AD oppretter en faggruppe på 7 personer for henne bestående av Michael Strehle (ortopedi, kirurgi, avdelingsleder), Pål Madsen (anestesi, prehospital, medlem i sykehusledelsen), Liv Einmo (gynekologi), Hege H. Sjåvik (samfunnsmedisin, konstituert medisinsk direktør, medlem av sykehusledelsen), Morten Jensen (intensiv sykepleier, FTV NSF), Trine Annie Solbu Helland (jordmor, FTV Den norske jordmorforening), Elisabeth Benum (indremedisin, FTV Den norske legeforening).
Sykehusledelsen vil være referansegruppe for Monica og faggruppen. 

Arbeidsgruppe 1 skal utrede:

Akuttfunksjoner

 • Akuttfunksjoner på sykehus 
 • Utrede organiseringen av akuttfunksjoner

Fødeenheter

 • Utrede organisering av fødselsomsorgen

Planlagt kirurgi

 • Utrede etablering av elektive enheter eller sykehus i Helse Nord
 • Utrede ytterligere deling av elektive funksjoner

Arbeidsgruppe 2 - psykisk helsevern

Rune Holm er oppnevnt som Helgelandssykehusets kandidat.
Rune er klinikksjef i Psykisk helse og rus i Helgelandssykehuset fra 2019. Han er spesial sykepleier i psykisk helsearbeid. Han har erfaring fra Nordlandssykehuset i lederrolle både innen psykisk helse og rus og akuttmottak. 
​Faggruppen opprettes i egen klinikk, og sykehusledelsen er referansegruppe for Rune og faggruppen. 

Arbeidsgruppe 2 skal ut​​​​rede:

Akuttfunksjoner

 • Psykisk helsevern - sykehusfunksjoner 
 • Utrede behovet for styrking av sykehusfunksjoner

Kapasitet og drift av elektive funksjoner

 • Psykisk helsevern - allmennpsykiatri
 • Utrede organiseringen av distriktspsykiatriske senter (DPS)
 • Utrede funksjoner og tjenestetilbud i DPS, inkludert variasjon i forbruk
 • Utrede styrkning av polikliniske tjenestetilbud 

Arbeidsgruppe 3 - rehabilitering og private tjenester

Elin Rasmussen Grønvik er oppnevnt som Helgelandssykehusets kandidat.
Elin er klinikksjef i kirurgisk klinikk som har flere fagområder som grenser til private avtalespesialister. Hun er medlem av sykehusledelsen fra 2020. Hun er sykepleier og har erfaring fra Helgelandssykehuset helt tilbake til 2002 både i klinisk arbeid og ulike lederroller.  
​​Faggruppen opprettes med rehabiliteringskompetanse i tillegg til fagkompetansen som vil være nødvendig. Sykehusledelsen er referansegruppe. 

Arbeidsgruppe 3 skal utrede:

Rehabiliterings- og habiliteringstjenester

 • Utrede endring av tjenestetilbud til egne sykehus med mer spesialisert rehabilitering

Private tjenester og avtalespesialister

 • Utrede oppbygging av egen kapasitet for å kunne redusere kjøp av helsetjenester fra private

Arbeidsgruppe 4 - diagnostiske funksjoner 

Thor Einar Henriksen er oppnevnt som Helgelandssykehusets kandidat
Thor Einar er avdelingsleder i Klinikk for Diagnostikk og medisinsk service. Han er radiograf og har erfaring fra Helgelandssykehuset helt tilbake til 2012 både i klinisk arbeid og lederrolle. 
​F​​aggruppen opprettes med radiologer og bioingeniører. Sykehusledelsen er referansegruppe. 

Arbeidsgruppe 4 skal utrede:

Radiologi

 • Utrede ytterligere vaktsamarbeid i radiologi
 • Utrede samorganisering av bildediagnostiske tjenestetilbud
 • Utrede standardisering av me​disinsk teknisk utstyr og undersøkelsesprotokoller

Laboratoriemedisin

 • Utrede vaktsamarbeid i laboratoriemedisin
 • Utrede standardisering av medisinsk teknisk utstyr
 • Utrede økning i egen analysekapasitet​

Arbeidsgruppe 5 - samordning av primær- og spesialisthelsetjenesten 

Knut Roar Johnsen er oppnevnt som Helgelandssykehusets kandidat. 
Knut Roar er samhandlingssjef i fagavdelingen. Han er paramedic, og har jobbet i Helgelandssykehuset siden 1989 både i prehospitale tjenester og i fagstab.  
Faggruppen opprettes når arbeidet konkretiseres mer og det er naturlig at både helsepersonell som jobber tett opp mot kommunene og IKT/e-helse. Sykehusledelsen er referansegruppe.

Arbeidsgruppe 5 skal utrede:

 • Samordning av primær- og spesialisthelsetjenesten.
 • Arbeidsgruppa vil kartlegge og eventuelt utrede forslag til samorganisering som blir foreslått gjennom det øvrige utredningsarbeidet.
Les mer om arbeidsgruppene og prosessen på Helse Nords hjemmeside.