Forsker på fødselsdepresjon og behandlingstilbud som inkluderer familien

Samspillet mellom mor og barn, og hjelp til å reparere dette ved fødselsdepresjon, vil kunne gi både mor og barn bedre helse. Derfor åpner Helgelandssykehuset et tilbud i Mosjøen for familieinnleggelse ved fødselsdepresjon.

Mette Horsberg, kommunikasjonssjef
Publisert 07.12.2023
En kvinne med langt hår
Malin Olsen Johansen har jobbet med fødselsdepresjon i en årrekke og skal nå ta doktorgrad i den nye behandlingsmetoden for de aller sykeste.

Psykologspesialist Malin Olsen Johansen er sentral i oppstarten av tilbudet som en del av en multisenterstudie og skal forske på denne behandlingsmetoden fram til doktorgrad. Fødselsdepresjon er en sekkebetegnelse på psykiske lidelser som oppstår i den perinatale fasen. Det vil si fra unnfangelse til ca. ett år etter fødsel.

-        Egentlig snakker vi om en rekke plager og lidelser inkludert depresjon, angst, tvangslidelse, posttraumatisk stress lidelse og postpartum psykose. Disse plagene eller lidelsene varierer på et spekter fra mild til alvorlig, der de moderate til alvorlige trenger behandling i spesialisthelsetjenesten, sier Malin Olsen Johansen.

Innleggelse – hvem er det aktuelt for?

Av tusen nybakte mødre er det en til to som får en så alvorlig grad av fødselsdepresjon at hun må akuttinnlegges og få behandling i sykehus i en periode, da snakker vi typisk om postpartum psykose eller alvorlig depresjon. Disse tilstandene er korrelert med forhøyet dødelighet hos mor samt en rekke negative utviklingsutfall hos barnet. Psykologspesialisten forklarer:

-        Hvis man trenger døgnbehandling for sin lidelse må man per i dag skilles fra spedbarnet for å motta den behandlingen. Å skille mor og spedbarn er nødvendig under akuttbehandling, men så snart det lar seg gjøre bør mor og spedbarn gjenforenes. Videre er det grunn til å anta at det er en del kvinner med moderate plager som har behov for døgninnleggelse; disse tar kanskje ikke imot tilbudet fordi de da må legge seg inn uten spedbarnet.

Det viktige samspillet

Fødselsdepresjon kan betegnes som en «forstyrrelse i mor-barn relasjonen» og kan potensielt forstyrre tilknytningsprosessen til barnet. Flere studier viser at fødselsdepresjon hos mor kan ha negativ effekt på barnets utvikling. Dette må behandlingen som gis gjenspeile.

-        Samspillet mellom foreldre og barn, og den gjensidige reguleringen av hverandre, utgjør grunnleggende faktorer for en sunn hjerneutvikling. Hjerneutviklingen skjer fenomenalt raskt de første to leveårene, her legges grunnlaget for videre god helse. Derfor er intervensjoner rettet mot samspill av avgjørende betydning for å forebygge skjevutvikling hos spedbarnet. Forskning viser også at adskillelse av mor og barn ved postpartum lidelse kan forverre mors tilstand og at mødre som ikke ble separert fra sine spedbarn hadde et signifikant kortere sykdomsforløp enn de som ble det, sier Johansen.

Tilbudet som omfatter familien

Malin jobber som psykologspesialist ved Helgelandssykehuset, ved DPS døgnavdeling for voksne og ved døgnavdeling for barn, ungdom og familie i Mosjøen. Hun er opptatt av psykisk helse hos mennesker i alle aldre og ser på dette med familieinnleggelse som et tilbud som vil kunne gagne de som trenger det mest.

-        Mor legges inn på voksenavdelingen, mens barn og den andre omsorgspersonen får bo i eget hus eller leilighet på området tilhørende døgnavdeling for barn, ungdom og familie. Vi lager det fleksibelt for mor å kunne ha passe mengder med kontakt med familien. Mor mottar standard behandling for sin tilstand parallelt. Vi hjelper også til med å ordne det praktiske som for eksempel overføring av permisjon, sykemelding, fødselspenger, forklarer hun.

Videre forteller psykologspesialisten at man kan hjelpe mor i samspillet med barnet sitt. For eksempel kan de bruke video for å vise moren at hun oppnår kontakt med barnet og at hun gjør ting på en bra måte. Trening på dagligdagse gjøremål i familiesituasjon er sentralt i behandlingen.

-        Primært er vårt mål å behandle mor og eventuelt reparere samspill mellom mor og spedbarn. Vi kan ikke direkte behandle en baby, men den kan ta skade av at en mor ikke responderer adekvat på dets behov. Kvaliteten på tilknytningen mellom dem er avgjørende for barnets utvikling.

Tidlig ute i Norge

Fra 2018 har man ved St Olavs hospital tilbudt samtidig innleggelse av mor og barn inn i allerede eksisterende allmendøgnavdeling, der mor trenger døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten for sin lidelse. Tilbudet er lokalisert ved Nidelv Distriktspsykiatrisk senter (DPS), Orkdal. Fra 2024 innføres tilbudet også ved Helgelandssykehuset (HSYK) Mosjøen.

-        Jeg har sett hvor forferdelig tungt det har vært for kvinner innlagt med fødselsdepresjon å ha byrden med å være adskilt fra babyen sin som en tilleggsfaktor. Kjernen i den psykiske lidelsen sentrere seg ofte rundt tanker om å ikke strekke til som mor, ikke få til eller ikke klare å knytte seg til barnet sitt, uansett utløsende årsak. En innleggelse uten barnet er på en måte den ultimate bekreftelsen på disse antagelsene. Dette skaper enormt med skam og skyldfølelse. Min erfaring er at behandlingen må rettes mot disse antagelsene og at en del kvinner trenger praktisk hjelp og støtte til å tilnærme seg barnet på nytt etter en akuttinnleggelse.  

Malin Olsen Johansen ble utdannet Cand. Psykol. Ved NTNU i 2016. Hun tok store deler av sin spesialisering ved St. Olavs hospital og var med å starte opp et tilsvarende tilbud der i 2018, et tilbud som har fått navnet Orkdalsmodellen. Nå får også Helgeland et slik tilbud.

Om fødselsdepresjon

  • Mellom 9000 og 12000 kvinner opplever perinatale psykiske lidelser i Norge.
  • Det er store variasjoner i sykdomsbildet. For noen vil det være nok med for eksempel besøk hos fastlege og deltagelse i barselgrupper.
  • Årsaken til fødselsdepresjon er ikke entydig.
  • Psykriatriske mor-barn avdelinger vurderes som beste praksis i flere land, inkludert Storbritannia, Australia og Frankrike. Der er det integrert barsel- og psykriatriske enheter. Det har vi ikke i Norge.