2025: Mange tilbakemeldinger fra kommunene

Informasjonsrunden i kommunestyrene på Helgeland er gjennomført. De folkevalgte hadde mange spørsmål og innspill til høringsprosessen rundt planprogrammet.

Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 29.06.2017
Sist oppdatert 30.06.2017
Et par barn som holder et skilt

De seks kommunene som er aktuelle som framtidige vertskommuner for et framtidig sykehusbygg fikk besøk av representanter fra Sykehusbygg HF, konsulentbyrået WSP Norge og Helgelandssykehuset i uke 24 og 25. Det var et stort engasjement i møtene og her lister vi temaene som de ulike kommunestyrene var opptatt av:

Brønnøy kommunestyre (14. juni)

 • Svært fornøyd med at DMS i Brønnøysund er med i alle alternativene som skal utredes.
 • Ønsker fortgang i DMS-arbeidet - framdrift/byggetid?
 • Best med ett stort sykehus på Helgeland
 • Sikkerhet og beredskap for utkantene - hva blir konsekvensene av ny ambulanseplan og nytt helikopter?
 • Raskeste veg til behandling - husk at det også kan være ut av Helgeland.

Leirfjord kommunestyre (15. juni)

 • Ønsker ett stort sykehus, ingen tro på tosykehusmodell
 • Mener rapporten fra Sykehusbygg bygger på feil premisser
 • Kommunen har ikke rekrutteringsproblemer, og nye kommunikasjonsløsninger har - og vil fortsatt - øke pendlervilligheten hos folk.
 • Sentralisering er vektlagt for sterkt i rapporten.
 • Er pendling verre/vanskeligere her enn i tettbygde strøk?
 • Ønsker mer utredning rundt akutt-transport
 • Aksen Sandnessjøen-Mosjøen er velegnet lokalisering

Rana kommunestyre (19. juni)

 

 • Hvilke konsekvenser har det for kommunen om sykehuset legges til et annet sted? Ønsker at dette belyses grundig i KU1.
 • Økonomisk bærekraft - er dagens situasjon slik at eksisterende bygg kan utnyttes videre?
 • Kriterietabellen
 • Framdrift og utsatt høringsfrist - begrunnelse?

Alstahaug (21. juni)

 • Hvorfor er ikke sykehusmodell/struktur avklart før arbeidet med planprogram og konsekvensutredninger startet?
 • Når blir strukturen bestemt?
 • Innholdet i sykehuset - når kommer det?
 • Statlige retningslinjer som ikke gjelder for helseforetak - kriterier
 • Arbeidsgruppene - hvordan involveres de?
 • Ett sykehus det beste alternativet - vil innebære færre utredningsalternativer.
 • Åpenhet viktig, det samme gjelder involvering rundt premisser og føringer for utredningene.

Vefsn (21. juni)

 • Mener prosessen rundt konsekvensutredningen er feil rigget, ikke tillitvekkende
 • Påpekte faktafeil, unøyaktigheter.
 • 2b-1-alternativet (tosykehusmodellen). Ønsket avklaring i lys av Nasjonal helse- og sykehusplan - hvorfor er denne modellen med?
 • Stiller spørsmål ved transportberegningene som er gjort.
 • DMS i Brønnøysund er besluttet for tidlig, kan legge føringer for øvrig struktur.
 • Med nye behandlingsmetoder og ny tekologi gjelder ikke lenger "den gylne timen"
 • Oppgavefordeling på Helgeland vil være umulig med en tosykehusmodell.

Hemnes kommunestyre (21. juni)

 • Tjeneste- og servicetilbud i kommunene - hvordan blir det utredet?
 • Politisk påvirkning i prosessen i et valgår
 • Tomtealternativer i Hemnes
 • Ønsker større pasientfokus
 • Akuttfunksjon/helikopter - reisetid viktig
 • Rekruttering fra hele Helgeland er mulig
 • Kostnadene knyttet til utvidet utredning, lengre prosess?