Nye Helgelandssykehuset:

Anbefaler fem tomter i Sandnessjøen

Planfaglig rådgiver, Sweco AS, ferdigstiller nå en tomtesilingsrapport som etter plan skal sendes ut på innspillsrunde i slutten av april. Utfra sin faglige vurdering peker Sweco på fem tomter i Sandnessjøen som de best egnede for framtidig hovedsykehus på Helgeland.

Merethe Myrvang, prosjektkoordinator
Publisert 16.04.2021
Sist oppdatert 17.03.2023
Kart
Oversiktsillustrasjon som viser noen av de innmeldte tomtene. I vurderingen gjort av planfaglig rådgiver Sweco, har Rishatten og dagens sykehustomt i Sandnessjøen høyest måloppnåelse

Swecos rapport vil være klar og offentlig tilgjengelig tirsdag 20. april, men konklusjonen er allerede kjent:

Fem tomter i Sandnessjøen skiller seg ut med høyest måloppnåelse: dagens sykehustomt, Rishatten, Kvernåsen og to tomter på Horvnes. Av de fem tomtene som anbefales er det dagens sykehustomt og tomta på Rishatten har høyest måloppnåelse. Det har vært knyttet stor oppmerksomhet spesielt rundt tomtene i Tovåsen. Alle tomtene her får lav eller middels måloppnåelse på kriterier innen sikkerhet og beredskap, rekruttering i et lengre tidsperspektiv, nærhet til andre samarbeidspartnere, teknisk infrastruktur og klimafotavtrykk. Når det gjelder akuttransport skårer tomtene i Tovåsen lavere når det kommer til ambulanse- og redningshelikopter, og avstanden til Stokka flyplass.

Skal legges fram for styrene

Rapporten skal legges fram for styret i Helgelandssykehuset 26. april og styret i Helse Nord 28. april.
– Sweco leverer en rapport og en konklusjon fundert i faglige begrunnelser. Jeg vil understreke at vi nå har er en ny utredning med en anbefaling. Beslutningen om hvordan saken skal tas videre ligger hos styrene, sier prosjektdirektør Torbjørn Aas.

Innspillsrunde

Rapporten skal etter styrebehandlingen sendes ut på en innspillsrunde til kommuner, fylkeskommune og sektormyndigheter, der det blir bedt om innspill på de faglige spørsmålene som er vurdert i rapporten. Alle tomtene er omtalt i rapporten, også tomtene som ikke er rangert blant de fem anbefalte. Når disse innspillene foreligger og er bearbeidet, vil styrene få saken til ny behandling i juni. Da skal styrene beslutte hvilke 2–3 tomter som skal utredes videre i konspetfasens steg 1.
– Det betyr at Helgelandssykehuset og Sykehusbygg skal bruke perioden fra høsten 2021 til høsten 2022 på å vurdere hvilken av disse tomtene som best egner seg for det konseptet vi til slutt ender opp med – et konsept som vi nå er i ferd med å forme gjennom arbeidet som gjøres med faglig strategisk utviklingsplan og oppdatering av økonomisk bæreevne. Høsten 2022 blir det avgjort hvilken tomt som best svarer ut behovene til det nye hovedsykehuset på Helgeland, sier Aas.

Informasjonsmøter

Torsdag 15. april ble det gjennomført flere informasjonsmøter med ledergruppa, lederlinja og FTV i Helgelandssykehuset i forbindelse med at konklusjonen i rapporten ble kjent. Spesielt ansatte og omgivelsene i Mosjøen har uttrykt interesse og forventninger til tomteprosessen.
–  Uavhengig av styrenes behandling av rapporten er det viktig å starte gode prosesser rundt interimfasen og vedtakspunktet som sier noe om utredningen som skal gjøres rundt et poliklinisk tilbud i Mosjøen. Ivaretakelse av ansatte og fagkompetansen i Helgelandssykehuset er helt sentralt, sier Aas.