Diskuterte de ulike alternativene for sykehusstruktur

Hva ligger i de ulike modellene som har kommet fram under utvidet alternativsøk? Det var en av sakene som styringsgruppa i Helgelandssykehuset 2025 diskuterte på det siste møtet før sommerferien.

Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 30.05.2016
Sist oppdatert 03.03.2017
Tekst

Bildet viser hvilke typer sykehus som skisseres i Nasjonal helse- og sykehusplan. Regionsykehuset tilsvarer Universitetssykehuset i Nord-Norge, mens de to andre – stort akuttsykehus og akuttsykehus – er det som er aktuelt på Helgeland. 

Sykehusmodell
 

Stort akuttsykehus kontra akuttsykehus

Hva skiller et stort akuttsykehus fra et akuttsykehus? Det store akuttsykehuset dekker alle funksjoner, og har et befolkningsgrunnlag på mellom 60 000 og 80 000, mens akuttsykehuset minst skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt og planlagt kirurgi. Helse- og sykehusplanen legger opp til at akuttsykehuset også kan ha akuttkirurgi dersom bosettingsmønster, værforhold eller transportutfordringer gjør det nødvendig.

Flere mulige kombinasjoner

I mandatet for idéfasen er Helgelandssykehuset bedt om å utrede videre alternativ 2 og 3 fra Utviklingsplanen:

  • ett stort akuttsykehus i kombinasjon med inntil tre disktriktsmedisinske sentre (DMS)
  • ett stort akuttsykehus

I tråd med de føringene som ligger i Nasjonal helse- og sykehusplan ble alternativ 2 utvidet til også å gjelde ett stort akuttsykehus i kombinasjon med akuttsykehus, ikke bare DMS. Dette åpner for flere kombinasjoner som må utredes.

Utvidet alternativsøk

I vår har det pågått et utvidet alternativsøk, der flere ulike varianter av framtidig sykehusstruktur har blitt lansert. I tida fram mot neste styringsgruppemøte 22. august og styremøtene i Helgelandssykehuset og Helse Nord 31. august skal det gjøres ulike beregninger og analyser av hva som faktisk ligger i de ulike modellene. I styremøtet vil det bli tatt ei beslutning om hvilke modeller som skal være med videre.


I tillegg til utvidet alternativsøk sto også kommunikasjonsstrategi, møteplan og opplegg for høsten 2016 på agendaen, samt status etter møtene som har vært i arbeidsgruppene.