Enstemmig vedtak om utredning av tosykehusmodell

Styret i Helse Nord vedtok i dag at alternativ 2b-1 (tosykehusmodellen) skal utredes videre. Styret vedtok også at Hemnes og Leirfjord skal utredes som eventuell lokalisering for nytt sykehusbygg.

Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 22.09.2016
Sist oppdatert 03.03.2017

​I sitt vedtak i styresak 104-2016 sier styret i Helse Nord RHF at en eventuell lokalisering til Hemnes eller Leirfjord skal begrunnes særskilt. Dette fordi de to lokaliseringsalternativene i utgangspunktet ikke oppfyller ett av de vedtatte kriteriene for lokalisering, nemlig by-/sentrumsnært.

2b-1 skal utredes

Saken det har vært knyttet mest oppmerksomhet til gjelder hvilke strukturalternativer som skal utredes videre - det vil si hvilke kombinasjoner av ulike sykehus og distriksmedisinske sentre som skal utredes. Styret vedtok enstemmig at 2b-1 - tosykehusmodellen - skal utredes. Styret i Helgelandssykehuset tok dette alternativet ut i sitt vedtak 31. august.

I Helse Nords styrevedtak heter det:

Styret i Helse Nord RHF viser til de føringer som er gitt i Nasjonal helse- og sykehusplan og mandatet fra Helse Nord RHF til idéfasen for Helgelandssykehuset 2025 (jf. styresak 136-2015 Helgelandssykehuset 2025 - idéfase, mandat - styremøte Helse Nord RHF 16. desember 2015) og til behandling av styresak 62-2016 Helgelandssykehuset 2025 -
alternativer som utredes videre (styremøte Helgelandssykehuset HF 31. august 2016) og ber om at følgende legges til grunn for utredningen av sykehusstrukturen på Helgeland 2025:

I. 0-alternativet (dagens løsning)
II. Alternativ 2a - Stort akuttsykehus med inntil tre DMS
III. Alternativ 2b-1 Stort akuttsykehus i kombinasjon med ett akuttsykehus og inntil to DMS
IV. Styret forutsetter at alle alternativene utredes likeverdig.

Styret forutsetter videre at utredningen av alternativene kobles mot valg av lokalisering av sykehusbygg på Helgeland.

Presseprotokoll fra styremøtet i Helse Nord