Fulgte administrasjonens anbefaling

Etter en dokumentgjennomgang av tomteforslaget Tovåsen, har styret i Helgelandssykehuset vedtatt at det ikke er grunnlag for å utrede denne videre, og vil nå gå videre til konseptfasens steg 1 med alternativene tomt 1 (dagens sykehustomt) og tomt 7 (Rishatten i Sandnessjøen).

Anette Fredriksen, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 04.10.2021
Sist oppdatert 20.09.2023
En gruppe mennesker som sitter ved bordene

Det har altså ikke fremkommet nye opplysninger som tilsier at tomt 17 i Tovåsen skal utredes videre i konseptfasens steg 1.

I dokumentgjennomgangen hadde flere parter pekt på at de syntes det var for lite med ett nybyggsalternativ, og styreleder Arne Benjaminsen la derfor frem nytt vedtaksforslag; Helgelandssykehuset HF ser ikke at det har fremkommet nye opplysninger som tilsier at tomt 17 i Tovåsen skal utredes videre i konseptfasen. Dersom konseptfasen skulle avdekke ukjente mangler ved Rishatten (tomt 7), vil prosjektet måtte inkludere en annen, egnet nybyggstomt, underveis i prosessen. Dette vedtaksforslaget ble vedtatt med ni av ti stemmer.   

Grundig gjennomgang

Sykehusbygg og Sweco har sammen med prosjektledelsen i Nye Helgelandssykehuset, utført en dokumentgjennomgang av tomtealternativet Tovåsen. 
Hensikten med å gjennomgå utredningene har vært å se om det var forhold knyttet til Tovåsen-alternativet som ikke har blitt hensyntatt, og som kunne ha endret vurderingen av Tovåsen som aktuell tomt for nytt sykehusbygg.  
Dokumentgjennomgangen har kvalitetssikret funnene, sett etter nye funn som kunne ha endret anbefalingen, og fått innspill fra berørte kommuner, Nordland fylkeskommune og andre berørte interessenter. Dokumentgjennomgangen har i tillegg tatt for seg hvilke konsekvenser det kunne ha fått for tid, kvalitet og økonomi, om Tovåsen-alternativet skulle ha blitt videreført i konseptfasens steg 1. 

Disse dokumentene har vært gjennomgått; 
1. Utredning og vedtak av kriteriesettet og aktuelle lokasjoner i 2016 
2. Cowi og WSP (2017) – Anbefaling av utredningsalternativer 
3. Rapport ekstern ressursgruppe – anbefaling for framtidens sykehusstruktur (mars 2019) 
4. Samfunnsanalysen (Menon Economics, oktober 2019) 
5. Alstahaug og Leirfjord kommune, - tomtesilingsrapport (Multiconsult, 2019). 
6. Vefsn kommune - tomtesilingsrapport (Multiconsult 2018) 
7. Sweco Norge AS, Tomteutredning for nytt sykehus i Sandnessjøen og omegn (juni 2021) 
 

I tråd med faglige råd

Det ble ikke gjort funn i dokumentgjennomgangen som tilsa at prosjektet burde ha gått videre med et tomtealternativ på Tovåsen. Konklusjonen var dermed i tråd med tidligere faglige råd. Alle utredningene som inngår i dokumentgjennomgangen viser at en bynær lokalisering er det som samlet sett gir best forutsetninger for å øke rekrutteringsevnen på lang sikt, og legger til rette for effektiv drift og samhandling med sykehusets samarbeidspartnere.   

Styret i Helse Nord skal ha denne saken til behandling i midten av oktober.