Helse Nord ber om at tosykehusmodellen utredes videre

Styresakene til styremøtet i Helse Nord 22. september er offentliggjort. I sak 105/2016 ber det regionale helseforetaket om at Helgelandssykehuset utreder alternativ 2b-1 videre, til tross for at styret i Helgelandssykehuset har vedtatt at tosykehusmodellen skal legges til side. Helse Nord støtter imidlertid vedtaket om å inkludere Hemnes og Leirfjord som alternativer for lokalisering for nytt sykehusbygg.

Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 14.09.2016
Sist oppdatert 29.08.2017
Kommunevåpen Leirfjord og HEmnes
Også Leirfjord og Hemnes skal utredes som vertskommuner for nytt sykehusbygg. Det stadfester Helse Nord i sitt vedtaksforslag.

​I styresak 104-2016, som omhandler kriterier for valg av lokalisering og tomt, inviteres styret i Helse Nord til å fatte følgende vedtak:

1.   Styret i Helse Nord RHF stadfester vedtak i styret i Helgelandssykehuset HF om hvilke kriterier som skal ligge til grunn for valg av tomt og sykehus på Helgeland, jf. vedlegg 1 (styresak 61/2016: Kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland).

2.   Styret vedtar at det er de fire byene/tettstedene Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund som sammen med Leirfjord sentrum og Hemnes sentrum skal utredes videre som aktuell lokalisering for sykehusbygg. Plan for realisering av et distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund i samarbeid med kommunen legges frem
snarest mulig.

3. Styret ber om at en eventuell lokalisering til Leirfjord eller Hemnes kommune, begrunnes særskilt.

Må begrunnes særskilt

Styret for Helgelandssykehuset sa i sitt vedtak at kriteriet «bynært/sentrumsnært» ikke skulle gjelde for Hemnes og Leirfjord. De to kommunene var ikke med i det opprinnelige forslaget fra adm. dir. i Helgelandssykehuset. Vedtaksforslaget fra Helse Nord sier at de samme kriteriene skal gjelde for alle lokaliseringsalternativene, og at eventuell lokalisering i Hemnes eller Leirfjord skal begrunnes særskilt da dette vil fravike statlige retningslinjer.

Alternativ 2b-1 skal med

I styresak 105-2016, som omhandler alternativer som skal utredes videre, er vedtaksforslaget som følger:

Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 136-2015 og til behandling av sak 62-2016 i Helgelandssykehusets styre og ber om at følgende alternativ for sykehusstruktur på Helgeland 2025, utredes videre:

  1.  0-alternativet (dagens løsning)
  2. Alternativ 2a – Stort akuttsykehus med inntil tre DMS
  3.  Alternativ 2b-1 Stort akuttsykehus i kombinasjon med akuttsykehus og inntil 2 DMS

Dette vedtaksforslaget er i tråd med forslaget som administrerende direktør i Helgelandssykehuset la fram for sitt styre 31. august, men som ble nedstemt med knapt flertall.

Styret for Helse Nord skal behandle de to sakene i styremøte i Tromsø 22. september.