Hvorfor foreslås det å stenge deler av fødetilbudet om sommeren?

Det er fullt forståelig at alle ønsker kortest mulig reisevei, både for den fødende kvinne og for ledsager. Det å utvide perioden for alternerende sommerstenging er ikke noe som sykehusledelsen ønsker å gjøre.

Hanne Frøyshov, konst. administrerende direktør og Rose Rølvåg, konst. klinikksjef
Publisert 05.12.2022
Magen til gravid kvinne

Det beste hadde vært om alle hadde en fødeavdeling i rimelig nærhet og om det var mulig å bemanne den med fast fagpersonell kontinuerlig. Det viktig å forstå hva som er årsaken til at det er vanskelig å innfri. Det er mangel på gynekologer og jordmødre i hele Norge, derfor er det nå ikke et valg mellom å ha åpent på alle fødeavdelinger hele året eller ikke. Vi må velge den løsningen som gir det tryggeste tilbudet innenfor de rammene vi har fått. ​

Fast personell fremfor vikarer

Noe av det som sikrer god kvalitet og trygghet for de fødende er at vi har kjent personell tilstede på avdelingene. Det vil si vikarer som kommer til oss ofte og fast ansatte. Ved å forbruke færre av disse på sommeren kan vi ha dem tilgjengelig resten av året.

Ordningen med alternerende sommerstenging av fødeavdelinger benyttes i mange helseforetak fordi det er vanskelig å få tak i tilstrekkelig kvalifisert personell. Det er mangel på gynekologer og jordmødre i hele Norge og særlig er det vanskelig i distriktene. ​

Utvidet periode for alternerende stengt/åpent – opptil åtte uker

Sykehuset kan ikke ha åpne avdelinger uten tilstrekkelig kvalifisert personell. Derfor må vi ha våre to fødeavdelinger, i Sandnessjøen og Mo i Rana, åpent alternerende på sommeren. Vi håper på denne måten å sikre at vi kan ha åpent på begge steder resten av året. Det samme gjelder den jordmorstyrte fødestuen i Brønnøysund, som da vil ha stengt samtidig med Mo i Rana. Forslaget som er under utarbeidelse går ut på å utvide fra fire uker stengt til maks åtte uker ved hvert av fødestedene. Det er ikke foreslått seksten uker stengt på noen av stedene.

Hva er alternativet til alternerende sommerstengt?

Alternativet til alternerende sommerstengt er ikke å ha åpent ved begge fødeavdelingene og fødestuen gjennom hele året. Det har vi ikke personell nok til. Alternativet er å ha stengt i helger og/eller andre perioder, samt at fødende blir møtt av vikarer når de kommer og skal føde.

Hvordan kan Helgelandssykehuset påstå at det er trygt å føde når lengre reisevei øker sannsynligheten for transportfødsel?

Det skal være trygt å føde, også på sommeren. For å gjøre forholdene trygge for de som skal føde, på sommeren og resten av året, er planleggingen og kompenserende tiltak viktig. Det bidrar til at det ikke er flere transportfødsler på sommeren enn ellers i året.

I periodene hvor en av fødeavdelingene er stengt og den andre åpen, settes det inn en rekke kompenserende tiltak for å skape trygghet:

  • Jordmor i beredskapsvakt 24/7 på den stengte fødeavdelingen.
  • God selektering i svangerskapet for å avdekke gravide med ekstra risiko. Der det avdekkes risiko får den gravide mulighet til å bo på hotell/annen overnatting nær fødestedet i forkant av termin
  • Mulighet for møtekjøring i ambulanse med jordmor tilstede hvis behov
  • Godt samarbeid og samtrening mellom fødeavdelinger, prehospital klinikk og akuttmottak for å sikre at eventuelle uforutsette hendelser blir ivaretatt på en best mulig måte.
  • Og, kanskje er det viktigste av alt; tryggheten ved at vi har fast, kjent personell tilstede i den åpne sommerperioden og hele resten av året, mindre vikarer.

De gravide informeres godt i forkant:

  • Sender ut brev til de som termin med informasjon om stenging, telefonnummer til avdelingene og invitasjon til å besøke den avdelingen de skal føde på.
  • Informasjon via fastlegenytt
  • Informasjon på hovedsiden til Helgelandssykehuset.
  • God planlegging for den enkelte gravide gir trygghet. ​

Skylder sykehuset på media for at befolkningen opplever utrygghet?

Nei, det er ikke riktig. Foretaket har ansvar for å komme med riktig informasjon, men det er et felles ansvar å ikke spre informasjon som skaper unødig frykt. Media har i liten grad informert om de kompenserende tiltak og om hvordan fødetilbudet tilpasses for å imøtekomme behovet. Det har heller ikke vært belyst i særlig grad det faktum at det ikke er økt antall transportfødsler på sommeren. ​

Ikke flere transportfødsler under alternerende sommeråpent

De fleste som bor på Helgeland har en viss reisevei til nærmeste fødeavdeling. Ved alternerende sommerstenging får noen lengre reisevei. Dette vil i teorien øke sannsynligheten for transportfødsler, men erfaringene viser at gjennom de kompenserende tiltakene har man klart å unngå en slik økning. De omlag 1000 fødslene som har vært i sommerperioden ligger til grunn for uttalelser om at det har gått bra i de mer enn 10 år vi har hatt denne ordningen. Andre foretak har samme erfaring. I tillegg gir kompenserende tiltak som er satt inn redusert risiko for at noe skal gå galt dersom det faktisk skjer en fødsel under transport.

Det betyr ikke at en fødsel ikke kan oppleves dramatisk eller at lang reisevei til fødeavdeling ikke kan føles som en ekstrabelastning. Det betyr heller ikke at det ikke kan skje uforutsette hendelser også ved fødsler om sommeren eller at dette ikke kan skje på grunn av lang reisevei. Slik helsetjenesten er bygget opp må vi redusere risiko så langt det er mulig, men verken for fødetilbudet eller for andre helsetjenester er det mulig å redusere risiko til null.

Skal de fødende kvinnene være de som må ta støyten for dårlig økonomi?

Tiltaket er altså først og fremst et tiltak for å sikre et trygt fødetilbud gjennom hele året. Det er heller ikke riktig at «de første som får kjenne på sparetiltak er fødende kvinner». Utvidet periode for alternerende sommeråpne fødeavdelinger er bare ett av mange tiltak som vurderes i tiltakspakke nummer fire i år, det vil si at det er gjort en lang rekke andre sparetiltak. Vi må huske at det er mange svake grupper som får hjelp i helsetjenesten, mange er svært syke, derfor er det viktig at vi bruker ressursene riktig.​

Hva med de ansatte, kan de ikke bare jobbe litt mer?

Helgelandssykehuset legger til rette for en trygg tjeneste og samtidig skal eget personell ivaretas etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. På denne måten ivaretas de fødende og våre ansatte gjennom hele året. Denne ordningen benyttes i mange helseforetak fordi det er vanskelig å få tak i tilstrekkelig kvalifisert personell og det er viktig å ta vare på det personellet vi har.​

Ord som er med på å dramatisere og skremme

Mange av de som ønsker seg at alle avdelinger skal ha åpent året rundt bruker ord og utrykk for å forsterke sitt budskap. Blant annet er begrepet «stroppet fast» brukt i en del beskrivelser og/eller bekymringer om transport. Det er slik at enhver pasient som har behov for ambulanse, blir sikret forskriftsmessig. Det er sikkerhetsbelter for båre, på lik linje med sikkerhetsbelte for bilsete, og de er påbudt brukt under kjøring.