Samhandling om Mestringstreff på Helgeland, kompetanseheving, avstandsoppfølging og bruk av teknologi i pasient- og pårørendeopplæring

I gang med viktig samhandling på Helgeland

Helgelandssykehuset HF leder samhandlingsprosjekt med kommuner på Helgeland, hvor teknologi tas i bruk for å sikre et likeverdig mestringstilbud, uavhengig av bosted og digital kompetanse hos pasienter og pårørende.

Anette Fredriksen, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 15.06.2021
Sist oppdatert 07.09.2023
Prosjektgruppe

Prosjektgruppa: øverst fv. Tone Kristin Hoff, Kari B. Arnesen, Tove Lill R. Falstad, Kjersti Jensen, Astri Gullesen, Steinar Arnesen, Lisbeth Holand, Anna Byberg og Lotte Henriksen.

Planlegger pilot 
Prosjektgruppen for "samhandling om Mestringstreff" planlegger å arrangere en pilot for Mestringstreff på Helgeland, der målgruppen er pasienter og pårørende.

- Mestringstreff er kommunale, diagnoseuavhengige lærings- og mestringstilbud, som planlegges og arrangeres av prosjektgruppa, basert på et samarbeid mellom kommunene Vefsn, Rødøy og Brønnøy, brukerrepresentanter, Helgelandssykehuset og NK LMH (Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse), sier prosjektleder for Samhandling om Mestringstreff på Helgeland, kompetanseheving, avstandsoppfølging og bruk av teknologi i pasient -og pårørendeopplæring, ​A​stri Gullesen. 

I tillegg til prosjektleder Astri Gullesen, består prosjektgruppa av Tove Lill R. Falstad, Anna Byberg, Tone K. Hoff, Lotte Henriksen, Kjersti Jensen, Lisbeth Holand, Steinar Arnesen og Kari B. Arnesen. Helene Dyrhaug har også bidratt inn i prosjektgruppa med sin digitale kompetanse.

Planlegging av den første piloten på Helgeland er nå godt igang. 
Det første diagnoseuavhengige lærings- og mestringskurset for pasienter og pårørende, i regi av kommunene, arrangeres i november 2021, som et delvis digitalt kurstilbud. Det blir invitert inn deltagere fra hele Helgeland som får tilbud om et fysisk oppmøtekurs med små lokale grupper i Rødøy, Vefsn og Brønnøy. 

Tverrfaglig  helsepersonell fra kommunene samarbeider om å bidra som foredragsholdere digitalt, og kommunene stiller med lokale kursledere som tar ansvar for det videre mestringsarbeidet som skal skje i de lokale gruppene.
​De lokale kurslederne og foredragsholderne har deltatt på kompetanseheving i regi av Helgelandssykehuset og NK LMH.

Prosjektgruppa og det tverrfaglige nettverket har, på tross av utfordringer med pandemien, tatt seg tid til å delta i  viktig kompetanseheving, samhandling​ og planlegging 

Piloten, Mestringstreff på Helgeland, for​ pasienter og pårørende arrangeres delvis digitalt

Målet er at Mestringstreff skal bli en integrert del av et pasientforløp "fra hjem til hjem" innen pasient -og pårørendeopplæring 

Astri Gullesen

Samarbeid med NK LMH 

Kari Hvinden, spesialrådgiver NK LMH  har vært med i utarbeidelsen av håndbok for Mestringstreff og har vært med i planlegging av Mestringstreff på Helgeland siden prosjektet Samhandling om Mestringstreff startet. 

- Hun har bidratt inn i prosjektet med viktig fagkunnskap og veiledning av styringsgruppe, prosjektleder og prosjektgruppe.  Hilde B Børve,spesialrådgiver NK LMH  skal ha ansvar for helsepedagogisk kompetanseheving del 2 i prosjektet som skal gjennomføres som webinar i september/oktober.​Hilde og Kari Hvinden.

Hilde Blindheim Børve og Kari Hvinden fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse.


- Begge spesialrådgiverne fra NK LMH har lang erfaring med Mestringstreff og helsepedagogisk veiledning, og har vært viktige samarbeidspartnere og støttespillere i prosjektet, sier Gullesen. 

​Hvorfor mestringskurs? 

Høyere levealder i befolkningen gir en økende andel eldre, med flere kroniske sykdommer. Dette vil føre til nye utfordringer for helsevesenet i fremtiden. 

Regional utviklingsplan 2035 for Helse Nord, understreker derfor behovet for å utvikle samhandling med kommunene for å styrke sammenhengen i tilbudet, utvikle tjenestene til de som trenger og bruker helsetjenesten mye, og sikre et økonomisk bærekraftig helsetilbud. 

- Samhandling om Mestringstreff på Helgeland handler om kompetanseheving, avstandsoppfølging og bruk av ny teknologi i pasient- og pårørendeopplæring, forklarer Gullesen.

En økt andel pasienter med flere kroniske sykdommer gir behov for helsepersonell med god helsepedagogisk kompetanse​ og et behov for økt helsekompetanse i befolkningen. Pasientene får kortere behandlingstid i spesialisthelsetjenesten og overføres tidligere enn før til kommunene. 
- Når pasientene får kortere behandlingstid i spesialisthelsetjenesten, medfører det at mye opplæring og veiledning som pasient og pårørende får, gis i en akutt fase og over kort tid. 
Det er derfor et stort behov for at informasjon, opplæring og veiledning følges opp og repeteres av kommunalt helsepersonell og fastleger etter at pasient og pårørende er kommet hjem. Det er også behov for at pasienter og pårørende får mulighet til å  reflektere over ny livssituasjon etter å ha fått en diagnose eller endret helse og at de kan få hjelp til å mestre den nye situasjonen den enkelte og familien er kommet i, på best mulig måte. ​ Mestringstreff har gode mestringsmetoder/verktøy som kan være til hjelp, sier Gullesen. 

Prosjektet jobber for at pasient og pårørende tilbys diagnosespesifikke mestringskurs i regi av spesialisthelsetjenesten og diagnoseuavhengige mestringskurs i regi av kommunene og at helsepersonell og brukerrepresentanter på tvers av nivå og etat samarbeider om planlegging og gjennomføring av disse tilbudene uavhengig av hvem som "eier" kurset, men ut fra behov for kompetanse i kursene.

- Mange pasienter og pårørende har hatt en lang og slitsom reise før de kommer seg til nødvendige kontroller i spesialisthelsetjenesten eller til gruppeopplæring. Kontrollene er ofte korte, men reise og eventuell overnatting kan være både slitsomt og økonomisk belastende for den enkelte og samfunnet. Noen må ha ledsagere med på reisen, og pasient og ledsager må ofte ha fri fra arbeid. Helgeland har lange avstander, mye vær og spredt befolkning. Kvalitetssikret avstandsoppfølging kan derfor være hensiktsmessig. ​

Mestring


Lærer av hverandre

Kronisk eller langvarig sykdom fordrer ofte at man må gjøre flere endringer i hverdagen for å ha like god livskvalitet som tidligere. 
I lærings- og mestringskursene blir pasienter og pårørende møtt av en brukerrepresentant som skal være en rollemodell for veien videre og mestring.

- Brukerstemmen setter standard for hvordan det kommuniseres i kursene og helsepedagogisk kursleder har ansvar for å sikre at språket som brukes i kursene er tilpasset brukergruppen og at omgivelsene stimulerer til læring og mestring. Erfaring viser at både helsepersonell, pasienter og pårørende har nytte av å delta på mestringskursene i regi av lærings- og mestringssentrene. Man lærer av hverandre, deler ny kunnskap og knytter denne opp mot tidligere kunnskap og erfaring, sier Gullesen. ​

Digitale verktøy og fysiske møter

Lærings-og mestringskurs er et lovpålagt pasient- og pårørendetilbud, og prosjektet har allerede tatt i bruk ny teknologi under kursene. 
- Vi har blant annet testet ut bruk av  en AV1- robot i Helsepedagogiske grunnkurs og vi har brukt videoløsninger som Whereby, Skype for business etc. 
Det er viktig å understreke at prosjektet skal styrke et likeverdig tilbud, uavhengig av pasientens digitale kompetanse, økonomi, helsekompetanse og bosted. Prosjektet skal også styrke den helsepedagogiske og digitale kompetansen hos lokale fagfolk og brukerrepresentanter. På denne måten ønsker prosjektet å bidra til økt helsekompetanse i befolkningen og ha stort fokus på tverrfaglighet, likeverd, brukermedvirkning, gruppelederkompetanse, individuelt tilpasset veiledning og mulighetsrommet som fins ved kombinasjon av å bruke digitale verktøy og fysiske møter. 

Ved utgangen av 2021 vil prosjektet videreføres i Helserom Helgeland, et samarbeid mellom Brønnøy, Vefsn, Dønna, Rødøy kommune, SINTEF AS, CheckWare og Helgelandssykehuset HF. 
Les mer om dette prosjektet her​


Prosjektet skal blant annet bidra til å:

- Styrke den helsepedagogiske kompetansen i kommune og spesialisthelsetjeneste. 

- Utvikle helhetlige pasientforløp innen pasient- og pårørendeopplæring for pasienter med sammensatte behov.

 - Bidra til at pasienter og pårørende kan få lik mulighet til opplæring/veiledning uavhengig av egen digitale kompetanse og bosted.

 - Legge tilrette for å danne tverrfaglige nettverk for samhandling  og samarbeid om pasient- og pårørendeopplæring på tvers av nivå og etat.

 - Motivere  til å drifte kommunale lærings- og mestringstilbud for pasienter med langvarige og/eller sammensatte helseutfordringer.

- Gi erfaringer fra og øke kunnskapen om hva som er mulig og pedagogisk kvalitetssikret med tanke på bruk av video, AV1 osv som verktøy i pasient og pårørendeopplæring.​


​​


Her kan du lese mer om bakgrunnen for Mestringstreff Helgeland.
Her kan du lese mer om Mestringstreff. ​
​​