Orientering fra styret i Helgelandssykehuset

Styret i Helgelandssykehuset har utarbeidet følgende orientering etter styremøtet 20. mai:

Styret i Helgelandssykehuset
Publisert 27.05.2019
Sist oppdatert 28.04.2021

Prosessen Helgelandssykehuset 2025 er krevende for hele organisasjonen. Styret har stø kurs fram mot et omfattende beslutningsgrunnlag og ingen beslutninger er tatt ennå. Administrerende direktør jobber sammen med styret med å framskaffe et grundig beslutningsgrunnlag med sikte på en beslutning før jul 2019.
I neste styremøte 18. juni 2019 blir mandat for samfunnsanalysen behandlet. Selve analysen vil ta noen måneder.

Parallelt med dette håndterer styret varslingssakene så raskt og korrekt som mulig. Et samstemt styre anerkjenner at det er en krevende situasjon for alle våre ansatte, spesielt for varslerne og de påvarslede. Vi forstår også at mange har synspunkter og meninger om varslingssakene. Styret har engasjert en nøytral tredjepart til å undersøke varslene for å ivareta habilitet og konfidensialitet. Det er granskningsavdelingen i KPMG som har fått oppdraget.

I styremøtet 20. mai 2019 ble det vedtatt at de to siste varslene om hendelsen 9. mai 2019 blir en del av mandatet til KPMG, som starter arbeidet umiddelbart. Varslerne blir innkalt til intervju først, deretter intervjues de påvarslede. KPMG sørger for at hensynet til kontradiksjon blir ivaretatt.

Når undersøkerne har etablert faktum, vurderes dette opp mot arbeidsmiljøloven og eventuelt annet regelverk, og konkluderer i en rapport til styret. Styret skal behandle rapporten og eventuelt beslutte nødvendige tiltak.

Styret har ansvar for å ivareta både varslerne og de påvarslede og ber om forståelse for at undersøkelsene kommer til å ta tid å gjennomføre.
Styret er glad for at de ansatte i en krevende tid ivaretar den gode pasientbehandlingen og kvaliteten som Helgelandssykehuset står for.