KRONIKK:

På jobb for innbyggerne på Helgeland

I denne kronikken forklarer vår tidligere administrerende direktør hvorfor det er nødvendig med den omorganiseringen som Helgelandssykehuset gjør denne høsten.

Publisert 04.09.2021
Sist oppdatert 05.09.2023
Hulda

Hver dag jobber de vel 1700 ansatte på Helgelandssykehuset med ett og samme mål for øyet; pasientens beste. Hver og en av disse menneskene gjør sitt beste og de er gjensidig avhengig av hverandres innsats for at sykehuset som helhet skal fungere.
Både helsepersonell, kjøkken, ambulanse, drift, renhold og administrativ kompetanse – pasienten er avhengig av at alle deler av kjeden fungerer. Jeg er meget stolt av alle ansatte i sykehuset og den innsatsen som gjøres hver eneste dag, døgnet rundt.

Som organisasjon, har ikke Helgelandssykehuset fungert optimalt. Vi har ikke fungert i tilstrekkelig grad som ett sykehus – og det gjør vi noe med nå. Vi har gått bort fra geografiske enheter med enhetsledere, over til faglig gjennomgående organisering, med klinikker. Vi er ett sykehus, og det er Helgelandssykehuset.

Gammel organisering kunne ikke fortse​tte

Til tross for at Helgelandssykehuset har vært et foretak siden 2002 har den geografiske inndelingen i enheter vært til hinder for utviklingen av en felles organisasjonskultur og helhetstenkning når det gjelder utnyttelse av ressurser på tvers. Den interne konkurransen har motvirket faglig utvikling og samspill. Dette har kommet til syne i krevende saker, med faglig uenighet på tvers av enhetene. Noe som også har påvirket arbeidsmiljøet og opplevelsen av å være èn felles arbeidsplass. Organisasjonsstruktur, organisasjonskultur og arbeidsmiljø henger tett sammen. 

I Foretaksmøtet i Helse Nord RHF 27. januar 2020, sak 3, gir helse- og omsorgsministeren oppdrag til Helse Nord. Oppdraget blir videreført til Helgelandssykehuset i foretaksmøte 5.2.20. Vedtaket poengterer i pkt. 5:
 «Styret forutsetter at Helgelandssykehuset HF skal drives som ett sykehus på tvers av geografiske lokalisasjoner. Befolkningen skal møte en kunnskapsbasert praksis, og det skal være en lik tilnærming til arbeidet med kvalitet»

For å løse oppdraget fra Helse- og omsorgsministeren om ett sykehus på to lokasjoner, innenfor de økonomiske rammene fra Helse Nord, er det behov for en ny organisasjonsmodell.  Jeg har derfor tatt initiativ til et arbeide med en ny organisasjonsstruktur som er faglig fundert, og som også vil kunne fungere når Nye Helgelandssykehuset er på plass. På denne måten er de fleste sykehusene i Norge er organisert. 

Motstand mot endri​ng

​​​Noen har uttrykt motstand og skepsis til denne omorganiseringen. De har blitt hørt på den måten at mange innspill om utfordringer/risiko ved en slik omorganisering har blitt tatt med videre i prosessen. Konkrete forbedringspunkter som er pekt på vil bli innfridd. Men de som har uttrykt ønske om å bli værende i den gamle organiseringen kan ikke få ønsket innfridd. Tiden er overmoden for å etterkomme de tydelige føringene som har kommet til foretaket flere ganger gjennom de to siste tiårene.

Deler av sykehuset er allerede organisert etter fag, med ansatte på flere geografiske steder. Dette gjelder psykisk helsevern og rus, pre-hospital tjenester, drift og eiendom, administrative staber (HR, økonomi, samhandling, kommunikasjon)– nå følger den helsefaglige delen av foretaket med.

Bakgrunn

I 2002 ble foretaksreformen implementert i Norge. Sykehusene på Helgeland ble sammenslått til ett helseforetak; Helgelandssykehuset HF. Bakgrunnen for reformen var en forventning om økt samhandling og bedre ressursutnyttelse, med mer pasienten i fokus.

Den gangen valgte Helgelandssykehuset en modell med geografisk inndeling, hvor alle fagområder ble underlagt enhetsdirektører på hver lokalisasjon; Mo, Mosjøen og Sandnessjøen. Hver enhet hadde i tillegg separate budsjetter å styre etter. Enhetene fikk ansvar for egen utvikling, innenfor både fag og organisasjon. Samhandlingen på tvers, har ikke vært en del av ledelseslinjen og er ikke blitt prioritert i nødvendig grad.


Hvorfor gjør vi dette?

Pasienten: Skal sikres lik behandling av god kvalitet, uansett hvor pasienten blir behandlet. Helhetlig pasientforløp, bedre kvalitet, pasientsikkerhet og redusert ventetid. Det forutsetter også at prosedyrer og rutiner må være felles for samme behandlingstype eller arbeidsoperasjon.

Fag: Samlingen av fag gir bedre mulighet for fagutvikling, kompetanse- og erfaringsdeling. Dette vil samlet bidra til kvalitetsforbedring på sykehusets behandlings- og tjenestetilbud. Å samle fagene slik, vil bidra til å bygge solide fagmiljø, som kan gi et større potensial for rekrutteringen av nye fagpersoner.  

Ledelse: Skape en åpen og inkluderende organisasjon. Videreutvikle organisasjonskulturen basert på verdiene kvalitet, trygghet, respekt. I tillegg skal lagspill innarbeides som en verdi. Lederne vil være viktige kulturbærere og rollemodeller. De nasjonale lederkravene for ledere i spesialisthelsetjenesten skal forankres og vil være styrende for ledere på alle nivåer: Ansvarlig, handlekraftig, endringsvillig, kommuniserende, inspirerende og helhetstenkende. 

Vi skal levere etter Høie sitt vedtak – gjennom en prosess

Når det gjelder andre spørsmål rundt organisering, som for eksempel flytting av folk eller funksjoner, så er vi ikke kommet dit per i dag. Oppbyggingen av Nye Helgelandssykehuset gjøres stein for stein. Nå for tiden pågår det siling av tomtealternativer for hovedsykehuset i Sandnessjøen og omegn. 
Prosjektet jobber videre etter en omstendelig plan. Når tiden kommer for å flytte på folk og funksjoner, så vil det gjøres etter alle arbeidslivets kjøreregler. I mellomtiden må alle ledere i Helgelandssykehuset påregne å være på flere steder enn ett.  Vi løser oss fra geografi og styrer oss mer inn på samarbeid, fag og kvalitet. 

De i samfunnet rundt oss som vil bli værende igjen i gammel struktur, de som verner om deler av sykehuset ved å så tvil om- og nedsnakke andre deler av sykehuset, de gjør oss ingen tjenester. De gjør ikke det beste for pasientene, for sykehusets ansatte eller for innbyggerne på Helgeland. Vi vil gjerne ha dem med oss over i en nye og bedre tid, med fokus på ett sykehus for alle helgelendinger.

Vennlig hilsen
Hulda Gunnlaugsdottir,

Forhenværende​ administrerende direktør

Helgelandssykehuset