Vedtok renovering av operasjonslokaler og ny nødstrøm i Rana

Styret i Helgelandssykehuset valgte å realitetsbehandle saken om renovering av operasjonslokalene i Mo i Rana i dagens styremøte. Styret vedtok en renovering med en maksimal investeringsramme på 85,3 millioner kroner.

Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 09.10.2017
Sist oppdatert 20.12.2023
Ortopedisk operasjon
Oppgraderingen av operasjonslokalene i Mo i Rana vil gi økt kapasitet for ortopediske operasjoner.

​Saken om renovering av operasjonsfløya, bygging av ny sterilsentral og oppgradering av nødstrøm og teknisk infrastruktur var første gang oppe til behandling i august. Da sendte styret saken i retur med ønske om ROS-analyser og protokoll fra drøftinger med tillitsvalgte. I styremøtet i september valgte styret å trekke saken for så å sende den direkte til Helse Nord for realitetsbehandling der. Dette forutsatte imidlertid er formelt vedtak, og saken sto derfor på sakslista igjen under dagens telefonmøte. Flere styremedlemmer ga uttrykk for at de ønsket å realitetsbehandle saken før den går videre til Helse Nord, og det ble fremsatt to alternative vedtaksforslag. Etter en votering i styret ble følgende vedtak fattet:
 

  1. Styret viser til tidligere vedtak vedr. investeringsplanen i Helgelandssykehuset der også renovering av operasjonsstuer i Mo i Rana inngår.
  2. Styret konstaterer at omfanget av det presenterte prosjektet er større enn tidligere forutsatt pga. nødvendige tiltak for å ivareta pasientsikkerhet og forskriftskrav.
  3. Styret godkjenner at renovering av operasjonsfløy, bygging av ny sterilsentral, sentral for nødstrøm og oppgradering av teknisk infrastruktur for sykehusenheten i Mo i Rana startes opp innenfor en maksimal investeringsramme på 85,3 millioner kroner inklusive risikomarginer.
  4. Styret ber om at det legges frem en oppdatert gjennomføringsplan for driften i byggeperioden.
  5. Styret ber om at det utarbeides en oppdatert økonomisk analyse av investering som tar hensyn til at dette er en investering som skal sikre behandlingstilbudet frem til realiseringen av Helgelandssykehuset 2025. Denne analysen skal innarbeides i Helgelandssykehusets langtidsplan og bærekraftsanalyse. Oppdatert bærekraftsanalyse presenteres for styret, senest samtidig med budsjett 2018 i styremøtet 12. desember.

Dette vedtaket fikk seks stemmer. Det alternative vedtaket som fikk fem stemmer var som følger:

  1. Styret ber om en minimumsløsning som ivaretar forsvarlig drift av operasjonsstuene ved sykehuset Mo i Rana, uten økning av kapasitet. Dette for å kunne sammenligne pris på det foreliggende saksfremlegget mot en minimumsløsning.
  2. Styret ber om en oversikt over hvilke vedlikeholdsetterslep som haster og i prioritert rekkefølge i hele foretaket. Dette for å vurdere hvordan vi kan opprettholde forsvarlig drift innenfor gitte rammer.
  3. Styret ber om en gjennomgang av funksjonsfordeling, kapasitet og ressurser tilgjengelig i foretaket for å utnytte disse best mulig. Dette er avgjørende for å nå resultatkrav i årene som kommer.
  4. For å sikre at beslutningsgrunnlaget blir så bra som mulig, ber styret administrerende direktør ta i bruk ressurser på de andre enhetene.

Ettersom saken har en investeringsramme på over 50 millioner kroner skal den også behandles av styret i Helse Nord. Helgelandssykehuset håper at denne behandlingen kan skje allerede i slutten av oktober.