PRISUTDELING

Vi gratulerer Nevropsykologisk forskningsgruppe som vinner av Helgelandssykehusets forskningspris 2020

Dette er andre gang Helgelandssykehuset deler ut forskningsprisen, som skal stimulere til utmerket forskning, samt utvikling av gode forskningsmiljø.

Mette Horsberg og Anette Fredriksen
Publisert 20.08.2021
Sist oppdatert 07.09.2023
Herald Reiersen, forskning- og innovasjonssjef, Rune Holm, klinikksjef for rus og psykiatri, Anne-Kristine Solbakk, førsteamanue

Herald Reiersen, forskning- og innovasjonssjef, Rune Holm, klinikksjef for rus og psykiatri, Anne-Kristine Solbakk, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo ,Venke Arntsberg Grane fra nevropsykologisk forskningsgruppe, Hulda Gunnlaugsdottir, adm. dir. i HSYK.

- På vegne av Helgelandssykehuset vil jeg gratulere Nevropsykologisk forskningsgruppe med forskningsprisen, sa administrerende direktør ved Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir. Prisen ble delt ut i kantinen ved sykehusenheten i Mosjøen torsdag 19. august.

Utmerket forskning

Før utdelingen orientert forskning- og innovasjonssjef Herald Reiersen en innledning hvor han blant annet presiserte prisens karakter;
- Prisen skal stimulere til utmerket forskning samt til utvikling av gode fagmiljø. Prisen er en ærespris til ansatte ved Helgelandssykehuset som i løpet av det kalenderåret prisen gjelder for har utmerket seg med vitenskapelig arbeid på høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå. Prisen kan tildeles en forsker, en forskningsgruppe eller et fagmiljø ved Helgelandssykehuset, forklarte Reiersen.

Setter stor pris på anerkjennelsen
Prisvinneren, representert ved Venke Arntsberg Grane, var meget glad: 
- Dette er en enorm anerkjennelse for det arbeidet vi gjør og det vi har fått til. Prisen betyr masse for oss! 

Hun fortalte i takketalen om hvordan forskningen strekker seg ut over Helgeland i form av samarbeid tverrfaglig og på tvers av institusjoner og geografi, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg ønsket hun å fremheve betydningen av oppslutning og deltagelse fra næringslivet på Helgeland.

Her har flere næringslivsaktører på Helgeland stilt opp og latt ansatte få lov å delta i referansegruppen til denne forskningen. Det har vært av stor verdi for arbeidet vårt.

Venke Arntsberg Grane,

- Når man forsker på hvordan ADHD påvirker den voksne hjerne, trenger man også såkalte referansegrupper. Det vil si voksne hjerner som ikke har ADHD. Her har flere næringslivsaktører på Helgeland stilt opp og latt ansatte få lov å delta i referansegruppen til denne forskningen. Det har vært av stor verdi for arbeidet vårt, sa Grane.

Statuettenes kriterier

Nevropsykologisk forskningsgruppe er en verdig vinner av Helgelandssykehusets forskningspris for 2020 og fyller alle statuttenes kriterier for å få prisen: 

Kandidatens publikasjonsvirksomhet: Nevropsykologisk forskningsgruppe har over mange år hatt en god produksjon av vitenskapelige fagfellevurderte vitenskapelige artikler. Gruppen har over lang tid bidratt til å øke kunnskap knyttet til hjernens kognitive kontrollfunksjoner hos pasienter og friske voksne. Dette har blitt formidlet både i undervisning og i forskningssammenheng, samt internasjonalt som posters og artikler. De har presentert data på store internasjonale nevroforskningskonferanser og symposier. Bare i året 2020 hadde gruppen publisert 10 internasjonale vitenskapelige artikler og presentert 4 postere på konferanser. Artiklene utgjorde ca. 40 % i antall av de som ble publisert av HSYK sykehuspersonell i 2020. 

Andre synlige uttrykk for kandidatenes anseelse, status og gjennomslagskraft i nasjonale og internasjonale fagmiljøer: Gruppen har ved hjelp av vitenskapelige metoder, utført avanserte analyser av kognitive prosesser i hjernen, for ulike pasientgrupper.  Dette har hatt betydning for å forstå læring hos ADHD pasienter, og i diagnose og utredning av sykdommen. 

Gruppen er interessert i hvordan hjernen predikerer og oppfatter hendelser og konsekvenser av atferd, og initierer korrigering når endringer skjer i ytre betingelser.  Resultatene har blitt formidlet til bl.a. psykiatere i Helse Nords utdanningsprogram, og de bidrar i utdanning av psykologer, psykiatrikere og leger, samt deres spesialistutdanning, med undervisning, veiledning, og metodeopplæring.  

De samarbeider med relevante forsknings- og klinisk miljø ved Sykehuset i Vestfold og Universitetene i Tromsø og Oslo. Helt fra starten i 2004 har de hatt et nært samarbeid til universitetsmiljøer ved NTNU og UiO, og de har i dag en nær tilknytning til Psykologisk institutt ved UiO.  Gruppen har over siste 15 år bygd et internasjonalt nettverk med samarbeidspartnere i USA, Canada, Russland og Sveits. Det kan nevnes f.eks. professor Robert T. Knight, ved Berkeley i USA og associated professor Julia Kam ved University of Calgary i Canada. Gruppen har fått for eksempel nasjonal finansiering av både Helse Nord og The Norwegian ADHD Research Network. De har bidratt til å bruke kunstig intelligens til å tolke data og predikere ADHD. 

Kandidatenes betydning for eget fagmiljø når det gjelder miljøskapende og forskningsfremmende innsats: Gjennom arbeid i forskningsutvalget, ved forsknings-konferanser, forskningsseminar og gjennom Ressursgruppe forskning ved DPS Mosjøen over mange år, gitt betydelige bidrag i arbeidet med å bygge opp forskning på HF nivået Forskerens time og Forskerens dag har gjort forskning aktuell og tilgjengelig i klinikken. Gruppen har bidratt i arbeidet med å utvikle og implementere felles prosedyre for utredning, diagnostisering og behandling av ADHD i Helgelandssykehuset.

Kvalitetssikrede metoder utledet fra forskningen tas i bruk i utredning og behandling av disse pasientene. Gruppen gir spesialistkompetanse i nevropsykologi til hele regionen ved bruk av webløsninger.  Det vektlegges at pasienter fra primærhelsetjenesten skal ha økt mulighet til å delta i kliniske studier. Gruppen bygger opp et bærekraftig forskningsmiljø i Helgelandssykehuset med nær tilknytning ut til nasjonale og internasjonale kliniske- og forskningsmiljø, med brukerrepresentasjon og klinisk nytteverdi. 

- Jeg blir både stolt og rørt over at vi har et så sterkt fagmiljø i sykehuset, som gjør seg bemerket og gjør nytte både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, sa Hulda Gunnlaugsdottir til prisvinnerne. Dette er virkelig så fortjent – det er veldig godt jobbet!

Ærespris
Forskningsprisen er en ærespris til ansatte ved Helgelandssykehuset som i løpet av kalenderåret har utmerket seg med vitenskapelig arbeid på høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå. Prisen består av et stipend på kr. 20.000,- og et særskilt diplom som viser de unike fjellformasjonene på Helgeland.

Forskningsprisdiplomet fikk «De Syv Søstre» som illustrasjon. Denne baserer seg på sagnet fra Helgeland om Vågakallen og sønnen Hestmannen, og Sulitjelmakongen og hans åtte, viltre døtre.  

Komiteen

Utvelgelsen av vinneren av forskningsprisen ble gjort av en komite bestående av:
  • Medisinsk direktør, Fred Mürer, Helgelandssykehuset
  • Professor i psykologi, Martin Eisemann, Universitetet i Tromsø
  • Professor ved institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Tromsø og overlege ved UNN, Bjørn Odvar Eriksen
  • Førsteamanuensis, Tomas Log, Fakultet for sykepleie og Helsevitenskap ved NORD Universitet. 


​​