Vurderer hvordan 2025-prosjektet skal videreføres

Nye beregninger viser at endelig beslutning om struktur og lokalisering for nytt Helgelandssykehus kan komme først i august 2020 og at kostnadene vil nærme seg 50 millioner kroner. Nå skal organiseringen og framdriften i prosjektet revurderes. Den pågående høringen går som planlagt.

Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 24.08.2017
Sist oppdatert 20.12.2023
En gruppe mennesker som holder et puslespill

​23. mai vedtok styret i Helgelandssykehuset å inkludere Hemnes og Leirfjord i planprogrammet for Helgelandssykehuset 2025. Ni ulike modeller for framtidas Helgelandssykehus ligger dermed på bordet når utredningene skal starte, og det viser seg å få konsekvenser for både framdrift og kostnader i prosjektet. I styresak 83/2017 som skal behandles 30. august blir styret orientert om status i prosjektet, samt behovet for å vurdere ny organisering.

Må vurdere

- Prosjektleder Sykehusbygg har levert en revidert prosjektplan med tre alternative løsninger for hvordan prosjektet skal tas videre. Det alternativet som likner mest på den planen vi allerede arbeider etter strekker seg helt fram til 2020 og innebærer en betydelig kostnadsøkning. Informasjonen som ligger i det nye forslaget fra Sykehusbygg gjør det helt nødvendig å stoppe opp og revurdere prosjektet. Det er ikke til å legge skjul på at prosessen så langt har vært krevende. Vi må vurdere om en annen organisering og framdriftsplan er mer hensiktsmessig for å nå målene i prosjektet uten at det strekker veldig ut i tid eller koster uforholdsmessig mye, sier Mürer. Han understreker at den pågående høringen knyttet til planprogrammet går som planlagt med høringsfrist 1. november.

Nytt forslag klart i oktober

- Det er viktig å poengtere at styrevedtak som er gjort ligger fast. Prosjektet har imidlertid fått et større omfang enn det vi så for oss da idefasen startet i 2016, og da er det naturlig at vi gjør justeringer, sier Mürer. Styresaken som skal behandles 30. august anbefaler at Helse Nord og Helgelandssykehuset i samarbeid gjør ei vurdering av prosjektet og legger fram et forslag for styret i oktober.


Fakta:

  • 23. mai vedtok styret i Helgelandssykehuset å sende forslag til planprogram ut på høring. Planprogrammet beskriver blant annet hva som skal utredes, hvilke alternativer som skal konsekvensutredes og metodene som skal brukes. Styret ba om at Hemnes og Leirfjord skulle tas med som lokaliseringsalternativer, i tillegg til Mo, Mosjøen og Sandnessjøen. Det er vedtatt at
    Brønnøysund skal ha et distriktsmedisinsk senter (DMS).
  • Administrerende direktør Per Martin Knutsen valgte å trekke seg fra sin stilling da styret vedtok å inkludere Hemnes og Leirfjord i videre utredninger.
  • Sykehusbygg HF er prosjektleder for Helgelandssykehuset 2025. I en revidert prosjektplan beskriver de tre ulike måter å videreføre prosjektet på.
  • I styresak 83/2017 orienteres styret i Helgelandssykehuset om status og behovet for å revurder videre organisering og framdrift i prosjektet.
  • Da idefasen startet opp i 2016 var planen å behandle idefaserapporten (inkludert lokalisering og struktur) i desember 2017.