Gode pasientforløp – et godt fundament for arbeid med kvalitetsforbedring

Tolv kommuner og Helgelandssykehuset som har deltatt i Gode pasientforløps læringsnettverk på Helgeland, har lært mye om kvalitetsforbedring som de kan ta med til nye komplekse situasjoner.

Publisert 07.09.2023
smilende mann
Avdelingsleder Martin Vatshaug presenterte Helgelandssykehusets forbedringsarbeid.

Helsefellesskap Helgeland ble etablert i Sandnessjøen 4. mai 2023. Interkommunal samhandlingsleder Eline Monsen og rådgiver i samhandlingsavdelingen ved Helgelandssykehuset Hege Mørk presenterte helsefellesskapet i den fjerde samlingen i Gode pasientforløps lærlingsnettverk på Helgeland.

- Helsefelleskapene er etablert som en arena for samhandling på ulike nivåer. Vi trenger felles løsninger, og i helsefelleskapene kan vi finne disse, sa Eline Monsen.

I partnerskapsmøtet ble Helgelandserklæringen 2023-2024 vedtatt. Visjonen er bedre og mer sammenhengende tjenester. Det er laget en mal for hvordan man skal melde inn saker til helsefellesskapet.

- I hele landet trenger vi å bli bedre på samhandling. Vi tror veldig på helsefelleskap, sier Hege Mørk.
To smilende damer

Rådgiver i samhandlingsavdelingen i Helgelandssykehuset, Hege Mørk, (t.v.) og interkommunal samhandlingsleder Eline Monsen.

Helserom Helge​land

Astrid Gullesen, prosjektleder og rådgiver Helgelandssykehuset, og Tonje Johansen, enhetsleder Brønnøy kommune og administrativt ansvarlig for Helserom Helgeland, presenterte dette forsknings- og innovasjonsprosjektet der samhandling og bruk av teknologi på tvers av kommuner og sykehus ­står sentralt. I prosjektet, der også SINTEF er med, skal en utvikle og forske på en ny tjenestemodell som passer for rurale strøk. Prosjektet hadde oppstart i 2021, og i 2025 skal det over i drift.

- Alt vi holder på med i Helserom Helgeland henger sammen med arbeidet i Gode pasientforløp og arbeidet i helsefellesskapet, sa Gullesen.

Gullesen og Johansen presenterte også arbeidet med mestringstreff og pilotprosjektet HoloLens.

Helg​​elandssykehuset

Avdelingsleder Martin Vatshaug presenterte Helgelandssykehusets forbedringsarbeid. Det har vært en utfordrende situasjon for Helgelandssykehuset og Helse Nord både når det gjelder økonomi, sykehuslokalisering og omorganisering og dermed manglende ledelsesforankring. Teamet har likevel jobbet godt og forberedt og utviklet to piloter.

Parallelt har det blant annet blitt arbeidet med forbedringsarbeid i overgangene mellom sykehus og kommune, legemiddelavstemming og systematiske møter med kommunene. Forbedringsteamet har mål om å lage et e-læringskurs for tjenesteavtaler, og de har avtalt møte med direktøren for å sikre forankring.

- De tingene vi velger å implementere må være ting vi ser kommer pasientene til gode og ikke går ut over de ansatte ved at de skaper merarbeid, avsluttet Vatshaug.

Lurøy komm​une

Helse- og sosialsjef Anne-Brit Greff og sykepleier Kay Pedersen presenterte forbedringsarbeidet i Lurøy – en liten kommune med 1852 innbyggere der geografien gir store utfordringer. Det har vært utskiftinger i forbedringsteamet underveis, og Pedersen fortalte om store rekrutteringsutfordringer i kommunen.

Forbedringsteamet har etablert tverrfaglige samarbeidsmøter annenhver uke, og det er utarbeidet søknadsskjema for omsorgstjenester der det også er fokus på brukerens egne ressurser. Sjekklister er oppdatert og det er utarbeidet maler for innkomstsamtaler.

- Vi har bestemt oss. Vi skal fortsette forbedringsarbeidet og skal videreføre igangsatte tiltak. Vi skal ha fokus på brukerinvolvering i planarbeidet og arbeidet må struktureres og ledes. Vi må jobbe mer med forankring og forståelse, og vi skal jobbe mer med gode beslutningsprosesser og oppfølging, konkluderte Greff.

Herøy komm​​une

Isabell Näs, helsefagarbeider hjemmetjenesten, Ann-Karin Svinøy, helsefagarbeider hjemmetjenesten, Lotte Moe, sykepleier sykehjem og Sissel Eide Knutsen, kommunal ergoterapeut, presenterte forbedringsarbeidet i Herøy kommune.

Teamet har hatt fokus på verktøyet arbeidsplan i Cos Doc, at den brukes og brukes likt av alle ansatte. Hva er viktig for deg-dagen er markert, og den 13. juni var formannskapet på besøk på omsorgssenteret og deltok i markeringen. Det har blitt gjennomført internundervisning, og alle avdelinger har daglige tavlemøter. Disse møtene har god effekt.

Vefsn komm​​une

Karin Ingebrigtsen, enhetsleder sykehjemstjenesten, sa at Vefsn kommune har prioritert tre hovedområder; forbedring av samhandling med spesialisthelsetjenesten, forbedring av  kommunikasjon og samarbeid med fastlegene og forbedring av samhandling på tvers av enhetene internt i kommunen.

Forbedringsteamet har brukt A3 som metodikk, en enkel og velutprøvd metode for å gjennomgå alle faser i forbedringssirkelen på en systematisk måte. Det er satt opp åtte tiltak, og alle disse og rutiner som er utviklet er sammenfattet i en rapport.