Informasjon vedrørende Helgelandssykehusets ambulansebåtanskaffelse

Helgelandssykehusets avtale med Redningsselskapet om drift av tre ambulansebåter utløper 30.4.2027. Arbeidet med å forberede en ny anskaffelsesprosess startet i 2022.

Pål Madsen, klinikksjef Prehospital klinkk
Publisert 30.06.2023
Ambulansebåt i fart

På bakgrunn av spesialisthelsetjenestens ambisiøse miljøkrav, ble det i samarbeid med Sykehusinnkjøp gjennomført et forprosjekt der muligheten for anskaffelse av nullutslipps ambulansebåter ble undersøkt. Sykehusinnkjøp fikk økonomisk støtte fra Forskningsrådet til å gjennomføre forprosjektet. Polarkonsult har i en studie vurdert mulige konsept for null/lavutslipp drivstoff/energibærere. Rapporten vedlegges.

Forprosjektet viser at markedet for null- eller lavutslipps energibærere i denne typer fartøy ennå er relativt lite modent, men at utviklingen skjer raskt. Helgelandssykehuset vurderer på dette grunnlag at teknisk og økonomisk risiko er for stor til å gjennomføre en innovativ anskaffelse av nullutslipps ambulansebåter nå. Det planlegges derfor en ordinær offentlig anbudskonkurranse med utlysning tentativt primo 2024. Det er en målsetning at anskaffelsen skal ha en grønn profil.

Spørsmål kan rettes til klinikksjef Pål Madsen, epost: pal.erik.madsen@helgelandssykehuset.no

Vedlegg: