Styrking av tilbudet innen psykisk helsevern

Ønsker henvisninger så tidlig som mulig, gjerne allerede før en sykemelding er utstedt.

Anders Jerven
Publisert 13.01.2023

HelseIArbeid er et poliklinisk tilbud ved FMR-enheten, Sandnessjøen, som retter seg mot de to pasientgruppene med størst sykefravær, muskel- og skjelettplager og/eller alminnelige psykiske plager. Formålet med tilbudet er å redusere sykefraværet og hjelpe personer med å fungere i arbeid til tross for sine plager. Teamet på HelseIArbeid er tverrfaglig, med kompetanse på arbeidsliv, fysisk- og psykisk helse.

Fra 01.02.23 utvides temaet til også å omfatte en psykologspesialist. Dette vil bidra til å styrke tilbudet innen psykisk helsevern.  

Målgruppen for tjenestetilbudet hos psykolog er alminnelige psykiske helseplager som lettere depresjonstilstander og avgrenset angstproblematikk der korttidsterapi vurderes å være hensiktsmessig. I tillegg har målgruppa jobbrelaterte vansker, som økt risiko for frafall fra jobb eller studier, og et mål om å komme tilbake til/unngå sykemelding fra jobb /studier.

Eksklusjonskriterier er mennesker med alvorlig psykisk lidelse, omfattende, langvarig og sammensatt problematikk, samt ved tilstander som krever grunnleggende utredninger.

Vårt ønske er å komme raskt i gang med en utredning for å fremme pasientens forståelse for egen helsesituasjon, og for å raskt kunne iverksette tiltak for å unngå langvarig fravær fra jobb og skole. Derfor ønsker vi henvisninger så tidlig som mulig, gjerne allerede før en sykemelding er utstedt.

Aktuelle pasienter skal henvises til FMR i Sandnessjøen og merkes med «HelseIArbeid». Vi ønsker gjerne informasjon om arbeidsforhold, sykemeldingshistorikk, motivasjon for arbeid, og andre forhold av betydning.

Henvisningene rettighetsvurderes i tråd med gjeldende prioriteringsprinsipper. 

HelseIArbeid vil gjerne ha en dialog med fastlegekontorer i nedslagsfeltet, og kommer mer enn gjerne på besøk.

Send en mail til Anders.Jerven@Helgelandssykehuset.no eller ring på tlf: 48175368 for mer informasjon eller for å avtale et møte. ​​