Plan for behandlingstilbud

Dagens tilbud omhandler et bredt spekter av spesialisthelsetjenester som leveres av alle enhetene i foretaket. Spesialisthelsetilbudet i DMS-et vil ha et tilbud til befolkningen som benytter seg av spesialisthelsetjenesten der fravær fra hjemmet er belastende som for eksempel behov for tilgjengelighet, nærhet og koordinerte tjenester og som slipper lang reisevei. Dette vil kunne redusere unødvendig sykehusbruk og reinnleggelser.

Virksomheten i poliklinikkene vil omfatte både korte konsultasjoner og noe lengre medisinske undersøkelser. Poliklinikken skal være tilrettelagt for sengetransport, slik at brukere som er innlagt på sykehjemmet, fødestuen og dialysen kan komme til konsultasjoner som krever spesialutstyr.

Etableringen av intermediærposten er planlagt, men foreløpig satt på vent. 

DMS-et som samhandlingsarena for å utvikle gode og effektive pasientforløp, kan konkretiseres ved å etablere intermediære senger/etterbehandlingssenger for pasienter (fra medisinske og kirurgiske avdelinger) som skrives ut tidlig fra sykehuset.

Ei intermediæravdeling er en mellomting mellom en sengepost på sykehus og en sengepost i et kommunalt sykehjem. Sammenlignet med sykehjemmet er at intermediæravdelingen er opprustet med høyere bemanningsnorm, økt mengde legetjenester samt andre helsefaglige tjenester. Intermediæravdeling er ei avdeling som kan ta pasienter før (F), istedenfor(I) eller etter sykehusbehandling (E). Hensikten er at de som blir innlagt der skal ha et tidsavgrenset opphold før de blir sendt videre til enten sykehus, sykehjem eller hjem.

En poliklinikk er en klinisk driftsenhet primært utrustet og bemannet for å utføre tiltak ovenfor polikliniske tjenester
Omsorg hvor de medisinske tiltak er kortvarige og hvor pasienten ikke innlegges.

Polikliniske konsultasjoner omfatter undersøkelse/behandling og/eller veiledning utført i/eller av sykehus. Poliklinikker kan være enten sykepleierdrevet, og/eller i samarbeid med lege. 

En rekke pasienter får oppfølging gjennom konsultasjoner hos sykepleiere i poliklinikk. Noen poliklinikker er fullt ut drevet av sykepleiere. Eksempler på dette kan være behandling av bruddskader, hjertesvikt, diabetes, revmatiske sykdommer eller psykiske helseproblemer.

Pasientinfo om Distriktmedisinsk senter Sør-Helgeland

Finn ut mer om behandlingstilbud, adresser og kontaktinfo ved Distriktmedisinsk senter Sør-Helgeland (DMS).

Informasjon om Distriktmedisinsk senter
Bygg med blå himmel over

Følgende tilbud er lagt til eller planlegges i DMS-et:

Hjertepoliklinikk: AEKG, EKKO, kontroll pacemaker og kontroll av hjertesviktpasienter. Tilbudet er etablert.

Konvensjonell røntgen, ultralyd og computertomografi. Benyttes elektivt av poliklinikk og fastleger og i akutte situasjoner av legevakten. Gis tilbud i ukedager.

Svangerskapsoppfølging på vegne av kommunene Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad. Ultralydundersøkelser i svangerskap, fødsel for pasienter selektert til vårt behandlingsnivå, barselopphold for pasienter som er forløst på fødestuen, oppfølging av mor og barn født på andre sykehus, prevensjonsveiledning, screeningprøver fra livmorhals. Jordmor på vakt er tilgjengelig for øyeblikkelig hjelp fra svangerskapsuke 24, 24 timer i døgnet alle dager. Tilbudene er etablert.

Driftes av fødestue. Fem dialysestasjoner er etablert. Tilbud gis i ukedager.

Føde og barsel. Ambulering av barnelege. Per august 2023 er dette tilbudet satt på pause.

Cytostatika, infusjonsbehandling og medikamenter for andre degenerative lidelser og spesielle tilstander som kan administreres lokalt. To plasser. Tilbud gis i ukedager.

Gynekologiske undersøkelser som krever oppfølging av legespesialist, samt gynekologisk ultralyd, kan utføres på DMS-et.

  • ØNH-endoskopier og -konsultasjoner - er planlagt, men ikke i drift
  • Audiograf - tilbud gis i ukedager

Nevrologiske undersøkelser og konsultasjoner tilbys ved DMS-et.

Konsultasjoner med utredning, vurdering og behandling, kontroll etter operasjon, telemedisin. DMS-et har frakturpoliklinikk i ukedager. 

Dagkirurgi og småkirurgiske inngrep tilbys.

Vanlig konsultasjon og administrering av lysbehandling, billedstøttende kontroller av hudlidelser tilbys.

Utredning og behandling av vanlige øyesykdommer og mindre inngrep. Etableres innen år 2030

Blodtransfusjon og blodtapping planlegges, men er ikke etablert.

Sist oppdatert 09.04.2024