Samhandling og enhetlig pasientforløp

For å utvikle gode helhetlige pasientforløp til pasientene, styrke kvaliteten og bruke ressursene på en god måte må samhandlingen med den kommunale helsetjenesten videreutvikles.

DMS-et har en unik mulighet til å ta samhandling til et nytt nivå for å få til helhetlige og koordinerte tjenester, der pasienten opplever sammenhengende helsetjeneste på tvers av sykehus og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Vi skal sammen planlegge og utvikle tjenester til pasienter med behov for tjenester fra begge nivå. Barn og unge, voksne med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser er særlige utsatt og skal prioriteres i dette arbeidet. Stadig flere lever lengre og har flere sammensatte sykdommer.

Vi har et felles ansvar for å levere gode og sammenhengende helse- og omsorgstjenester.

Et godt samarbeid vil bidra til å møte framtidas utfordringer med en stadig eldre befolkning og skape et attraktivt helsetjenestetilbud for befolkningen på Sør-Helgeland. Når DMS-et medfører kortere reisevei, legges det til rette for at flere av pasientene som er bosatt på Sør-Helgeland, velger det desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbudet. I tillegg vil DMS-et bidra til å hindre unødvendige innleggelser og reinnleggelser, redusere kostnader knyttet til transport i tillegg til kortere liggetid i sykehus.
Intermediære døgnplasser er planlagt, men foreløpig satt på pause (samhandling og helhetlige pasientforløp)

  • Tilrettelagt for oppfølging før/istedenfor/etter sykehusopphold.
  • Løsninger for effektiv drift og bemanning i samarbeid med kommunene.
  • Totalt 10 rom hvorav 2 er kommunale ØHD/KAD.

DMS-et som samhandlingsarena for å utvikle gode og effektive pasientforløp, kan konkretiseres ved å etablere intermediære senger/etterbehandlingssenger for pasienter (fra medisinske og kirurgiske avdelinger) som skrives ut tidlig fra sykehuset. Ei intermediæravdeling er en mellomting mellom en sengepost på sykehus og en sengepost i et kommunalt sykehjem. Sammenlignet med sykehjemmet er intermediæravdelingen opprustet med høyere bemanningsnorm, økt mengde legetjenester samt andre helsefaglige tjenester. Intermediæravdeling er ei avdeling som kan ta pasienter før (F), istedenfor(I) eller etter sykehusbehandling (E). Hensikten er at de som blir innlagt der skal ha et tidsavgrenset opphold før de blir sendt videre til enten sykehus, sykehjem eller hjem.

Sist oppdatert 11.08.2023