Innsynsforespørsler fra Hanne Nora Nilssen

Hanne Nora Nilssen har rettet en rekke innsynsforespørsler til Helgelandssykehuset i forbindelse med 2025-prosessen. Saksgangen i de ulike sakene er samlet her.

Hei
Viser til Offentlighetens bestemmelser og ber om innsyn i varsel om brudd på Hovedavtalen sendt fra tillitsvalgte fra Helgelandssykehuset i Sandnessjøen og Mosjøen.

Mvh Hanne Nora Nilssen

24.04.19
Svar fra Helgelandssykehuset

24.04.19
Fra Hanne Nora Nilssen - påminnelse

Hei
Viser til offentlighetslovens bestemmelser og ber om innsyn i følgende dokumenter

  • Deloitte-rapporten (Alternativskillende økonomisk analyse)som ble presentert i siste styremøte
  • Ber om innsyn i alle dokumenter/beregninger som ligger til grunn for det som presenteres i denne rapporten.
  • Ønsker også innsyn i all skriftlig kommunikasjon, inkl. møtereferater/notater, mellom Helgelandssykehuset og Deloitte i tilknytning til arbeidet med denne rapporten.


Jeg oppfordrer også Helgelandssykehuset til å vurdere å praktisere prinsippet om mer-offentlighet i saken ang. Helgelandssykehuset
2025. Dette av tillits- og legitimitetshensyn. Et forvaltningsorgan bør alltid foreta en konkret og reell vurdering av om et dokument helt eller delvis bør gjøres kjent for den som begjærer innsyn, selv om det i utgangs- punktet er hjemmel for hemmelighold. Formålet med bestemmelsen i offentlighetslovens § 2 tredje ledd er at det skal praktiseres offentlighet i størst mulig utstrekning. Ved den nærmere skjønnsmessige vurdering i det konkrete tilfellet, må hensynene bak en eventuell unntaksbestemmelsen avveies mot de grunner som taler for offentlighet.


Mvh Hanne Nora Nilssen

21.04.19
Klage på avslag om innsyn av 10. april

29.04.19
Helse- og omsorgsdepartementet:
Angående klage på behandling av innsynskrav av 10. april

09.05.19
Klage på manglende behandling av innsynskrav av 10. april 19.Henvendelse fra Hanne Nora Nilssen til Helse- og omsorgsdepartementet

15.05.19
Helse- og omsorgsdepartementet:
Klage på manglende behandling av innsynskrav

15.05.19
Svar fra Helgelandssykehuset på innsynsbegjæring datert 10.04.19

16.05.19
Orientering fra Helgelandssykehuset til Helse- og omsorgsdepartementet om svar på innsynsbegjæring

20.05.19
Brev fra Hanne Nora Nilssen til styret i Helgelandssykehuset

24.05.19
Fra Helgelandssykehuset:
Angående din forespørsel fra 10.04.19 - utlevering av dokumenter
Dokumentene det vises til i svaret er publisert på denne siden.

24.05.19
Brev fra Helgelandssykehuset til Helse- og omsorgsdepartementet
Orientering om behandling  av klage og utlevering av dokumenter

Vedlegg: Brev til Hanne Nora Nilssen

24.05.19
Brev fra Helgelandssykehuset til Helse Nord:
Angående klage på manglende bahendling av innsynskrav, Hanne Nora Nilssen

04.06.19
Hanne Nora Nilssen:
Klage på delvis avslag på innsynskrav av 10.04.19

05.06.19
Svar fra Helgelandssykehuset vedrørende klage på delvis avslag på innsynsforespørsel fra 10.04.19

05.06.19
Henvendelse fra Hanne Nora Nilsen angående svar fra Helgelandssykehuset sendt 05.06.19

05.06.19

Svar fra Helgelandssykehuset angående klage på saksbehandlingstid

07.06.19

Henvendelse fra Hanne Nora Nilssen - bemerkninger til svaret fra Helgelandssykehuset datert 05.06.19

Vedlegg: Innsynsbegjæring fra offentlig journal - Elements

17.06.19

Svar fra Helgelandssykehuset - informasjon om videre saksbehandling

25.06.19
Brev fra Helgelandssykehuset til Helse- og omsorgsdepartementet:
Oversendelse av klager på delvis avslag på innsynskrav

05.07.19

Brev fra Hanne Nora Nilssen til Helse- og omsorgsdepartementet
Kommentar til brev av 26.06.19 fra Helgelandssykehuset HF til Helse- og omsorgsdepartementet

09.07.19

Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helgelandssykehuset
Helgelandssykehuset - klagesak - tilbakesending

10.08.19

Brev fra Hanne Nora Nilssen til statsråd, Helgelandssykehuset og Helse Nord

12.08.19

Brev fra Helgelandssykehuset til Hanne Nora Nilssen - oversendelse av dokumenter

Vedlegg 1 : e-postkorrespondanse mellom medisinsk direktør og Deloitte
Vedlegg 2: e-postkorrespondanse mellom direktør for drift og eiendom og Deloitte
Vedlegg 3: Investeringskostnad pr. alternativ
Vedlegg 4: FDV, kapitalkopmp., avhend. og egenfin.
Vedlegg 5: Master_analysemodell
Vedlegg 6: Notat økonomisk konsekvensanalyse DMS Br.sund

21.08.19
Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helgelandssykehuset - klage fra Hanne Nora Nilssen

Vedlegg 1: Klage fra Hanne Nora Nilssen

27.08.19
Svar fra Helgelandssykehuset til Hanne Nora Nilssen

Vedlegg:
1. Vedlegg 8-1
2. Vedlegg 8-2
3. Vedlegg 11-1
4. Vedlegg 11-2
5. Helgelandssykehuset 2025 - Tidligfase - økonomianalyser
6. FDV kostnader sendt 19.018
7. Areal og kostnadsoversikt FDVU
8. Vedlegg 7

Hei

Viser til offentlighetslovens bestemmelser og ber om innsyn i følgende dokumenter:

  • intern rutinebeskrivelse/prosedyre som beskriver håndtering av innsynsbegjæringer
  • intern rutinebeskrivelse/prosedyre som beskriver journalføring av dokumenter
  • intern rutinebeskrivelse/prosedyre som beskriver praktisering for åpenhet og transparens.
  • utskrift fra journal som viser oversikt over alle journalførte dokumenter i tilknytning til styresak 27/2019.

Mvh Hanne Nora Nilssen

22.05.19

Svar fra Helgelandssykehuset angående innsynskrav fra 21.05.19
Vedlegg til svaret:
1. Innsynsbegjæring fra offentlig journal
2. Rutiner for dokumentbehandling i Helgelandssykehuset
3. Kommunikasjonsstrategi 2016
4. Kommunikasjonsstrategi 2017
5. Presentasjon av kommunikasjonsstrategi for 2025

24.05.19
Henvendelse fra Hanne Nora Nilssen - ønske om andre dokumenter knyttet til styresak

28.05.19
Svar fra Helgelandssykehuset angående innsyn i dokumenter knyttet til styresak

Vedlegg 1: Oppsummering av høringsuttalelser på foreløpig rapport ekstern ressursgruppe 08.03.19
Vedlegg 2: Presentasjon av høringsuttalelser 27.03.19

28.05.19Henvendelse fra Hanne Nora Nilssen  - vedrørende innsynsbegjæring, alle jorunalførte dokumenter til styresak 27/2019

29.05.19
Svar fra Helgelandssykehuset på forespørsel fra 28.05 angående journalførte dokumenter
Vedlegg: Vedleggene til styresak 27/2019

Hei

Viser til mail mottatt fra Helgelandssykehuset v/kommunikasjonssjef Bratt, datert 5.juni. I svaret vises det til at Helgelandssykehuset
ikke kan behandle min klage på manglende innsyn pga mange klagesaker på manglende innsyn. Jeg ber om å få oversikt/innsyn i alle
klagesakene det refereres til, jfr Offentlighetslovens bestemmelser.
Bakgrunnen for at jeg ber om et slikt innsyn er at det i følge Helgelandssykehusets nettsider, under spørsmål og svar
Helgelandssykehuset 2025, ikke er innsendt mange innsynskrav. Siste var undertegnedes som var datert 10.april. Jeg stiller meg
derfor undrende til at det nå er så mange klagesaker på manglende innsyn når det bare er undertegnede som har anmodet om innsyn.
Har man ikke begjært innsyn kan man således ikke klage på manglende innsyn heller. Jeg forutsetter da at slike henvendelser også er
blitt offentliggjort på sykehusets nettside på lik linje med undertegnedes.

Mvh Hanne Nora Nilssen

06.06.19
Svar fra Helgelandssykehuset angående innsynskrav knyttet til klagesaker

Vedlegg 1: Innsynsbegjæringer Helgelandssykehuset
Vedlegg 2: Svar angående innsynsbegjæring
Vedlegg 3: Svar angående innsynsbegjæring
Vedlegg 4: Klage på avslag på innsynsbegjæring

Hei

Viser til offentlighetslovens bestemmelser. Ber om å få tilsendt en oversikt over alle journalførte dokumenter i tilknytning til saken
rundt Helgelandssykehuset 2025. Ber også om å få tilsendt en oversikt over alle journalførte dokumenter i tilknytning til styresak 59-
2019.

Mvh Hanne Nora Nilssen

24.06.19
Svar fra Helgelandssykehuset på innsynskrav fra 19.06.19
Vedlegg 1: Journalposter 2025 Elements
Vedlegg 2: Journalposter 2025 Ephorte utgående
Vedlegg 3: Journalførte dokumenter styresak 59
Vedlegg 4: Journalposter 2025 Ephorte inngående

25.06.19
Henvendelse fra Hanne Nora Nilssen:
Angående innsyn - ønsker at dato for journalføring skal framgå

25.06.19
Svar fra Helgelandssykehuset angående journaloversikter

01.07.19
Henvendelse fra Hanne Nora Nilssen:
Ønsker automatisk-genererte rapporter
Vedlegg 1: Eksempel 1 - datering
Vedlegg 2: Eksempel 2 - fullstendig journal

02.07.19Svar fra Helgelandssykehuset - oversendelse av journalposter

03.07.19
Henvendelse fra Hanne Nora Nilssen
Oversikt over journalposter - presisering

04.07.19

Svar fra Helgelandssykehuset vedrørende begjæring om innsyn i journalposter

07.07.19
Henvendelse fra Hanne Nora Nilssen:

Klage på avslag på innsyn av 4. juli 2019

11.07.19
Brev fra Helgelandssykehuset til Helse- og omsorgsdepartementet
Oversendelse av klage på delvis avslag på innsynsbegjæring

Vedlegg: Klage på avslag på innsyn av 4. juli

11.07.19
Brev fra Helgelandssykehuset til Hanne Nora Nilssen
Orientering om oversendelse av klage til Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg: Brev til Helse- og omsorgsdepartementet

26.07.19
Brev fra Helse og omsorgsdepartementet til Helgelandssykehuset:
Oversendelse av klage på delvis avslag på innsynsbegjæring


Hei

Viser til offentlighetslovens bestemmelser. Jeg vil med dette be om en fullstendig oversikt over alle dokumentene som er journalført i
forbindelsen med utarbeidelsen av den alternativskillende økonomiske analysen. Jeg ber om at oversikten kommer som fullstendig
journalrapport generert automatisk ut fra sak-/arkiv-systemet, hvor all informasjon rundt hvert dokument blir synliggjort
(journalføringsdato, dokumentdato, dokumentnr osv). Da dette enkelt kan genereres ut fra sak-/arkivsystemet håper jeg at dette kan
la seg gjøre.

Mvh Hanne Nora Nilssen


11.07.19
Brev fra Hanne Nora Nilssen:

Klage på avslag på innsyn, jamfør krav av 11.07.19

24.07.19

Foreløpig svar fra Helgelandssykehuset

27.08.19
Svar fra Helgelandssykehuset til Hanne Nora Nilssen

Vedlegg:
1. Vedlegg 8-1
2. Vedlegg 8-2
3. Vedlegg 11-1
4. Vedlegg 11-2
5. Helgelandssykehuset 2025 - Tidligfase - økonomianalyser
6. FDV kostnader sendt 19.018
7. Areal og kostnadsoversikt FDVU
8. Vedlegg 7

Hei

Viser til offentlighetslovens bestemmelser. Vil med dette be om å få innsyn i gjeldende arkivplan for Helgelandssykehuset.

Mvh Hanne Nora Nilssen

06.08.19
Svar fra Helgelandssykehuset

Vedlegg: Arkivplan, Helgelandssykehuset

Hei

Viser til offentlighetslovens bestemmelser og vil med dette anmode om innsyn i alle referatene til de gjennomførte statusmøtene mellom Helgelandssykehuset, Sykehusbygg og den eksterne ressursgruppen.

Mvh Hanne Nora Nilssen

25.19.19
Svar på anmodning om innsyn


Sist oppdatert 25.06.2020