Konseptfasens steg 1 for Nye Helgelandssykehuset - enkelt forklart

Arbeidet med Nye Helgelandssykehuset er i konseptfasens steg 1. Her er en beskrivelse av prosessen.

​Helgelandssykehuset jobber tett sammen med Sykehusbygg og følger en fast metodikk (tidligfasen i sykehusbyggprosjekter) i arbeidet med ny sykehusstruktur. 

illustrasjon av konseptfasens steg 1

​Konseptfasens steg 1

Prosjektet Nye Helgelandssykehuset er nå i konseptfasens steg 1. I steg 1 ser vi på hvilke kriterier som skal gjelde for vurdering og valg av ulike virksomhetsmodeller og løsningsalternativer samlet og på hver lokasjon. Virksomhetsmodellene kan være ulike former for samhandling mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester, ulike modeller for forsyningstjeneste og fleksibel bruk av kapasiteter og arealer. Det skal utredes flere og likeverdige løsningsalternativer på hver lokasjon og det skal redegjøres for ulike måter å løse funksjonelle og tekniske behov. 
Det skal klargjøres forutsetninger og behov for innholdet i byggene med en beskrivelse av framtidig funksjon, logistikk, smittevern, IKT, teknikk, utstyrs- og arealbehov. Ulike prinsipper og modeller som viser muligheter for hvordan forutsetninger og behov kan løses i form av fysiske løsninger utredes og utvikles. Flere, likeverdige løsningsalternativer på hver lokasjon utredes med en kartlegging av blant annet bemanning og økonomi. 
En sentral aktivitet i steg 1 vil være å sammenlikne og vurdere de ulike løsningsalternativene. Denne delen av konseptfasen avsluttes med en anbefaling om hvilket alternativ man velger å gå videre med. Det skal parallelt gjøres tomteutredninger, valg av tomt og analyser av eksisterende bygg. 

Medvirkning og premisser for prosjektets arbeid 

Vi har satt sammen ni ulike faglige medvirkningsgrupper​ med mer enn 100 deltakere fra hele organisasjonen, fra ulike organisatoriske nivåer, fra alle fagområder og 
alle lokalisasjoner. Vi har faste møter i styringsgruppen. Prosjektet Nye Helgelandssykehuset er et fast punkt på agendaen i alle ledermøter i foretaksledelsen, i alle FTV-møter, i alle AMU-møter, og i alle brukerutvalgsmøter. Vi har også dialog med kommunene. 

Nye Helgelandssykehuset har gode beslutningsprosesser og risikostyring. De framlagte forslag vil være innenfor prosjektets økonomiske bæreevne. Faglige behov og objektive kriterier legger rammen for våre forslag til løsninger. Våre forslag til valg skal bygge på rasjonelt grunnlag:
  • faglighet
  • pasientenes beste 
  • sunne økonomiske avveininger
Sist oppdatert 08.04.2024