Konseptfasens steg 1

Prosjektet er nå i konseptfasens steg 1. Denne fasen består av to hovedoppgaver.  1. Utarbeiding av hovedprogram. 2. Evaluering av ulike løsningsalternativer og valg av hovedalternativ. Det alternativet man velger å gå videre med skal utdypes i neste konseptfase.

En gruppe personer som arbeider på et prosjekt

​​​1. Hovedprogram 

Et hovedprogram beskriver byggeklossene i et sykehusprosjekt. Når man har fått byggeklossene på plass, kan man bruke disse for å utvikle og utrede alternative løsninger og konsepter for Nye Helgelandssykehuset. Hovedproggrammet skal si noe om:
 • Hvilken virksomhet skal inn i bygget
 • Framskrive og dimensjonere arealer
 • Definere funksjonelle og tekniske krav til bygg, utearealer, utstyr og infrastruktur
 • Foreslå arealbruk slik at forutsetninger og beregninger lett lar seg verifisere
Hovedprogrammet består av fem delprogram:

Funksjonsområdet beskriver både kliniske og ikke-kliniske områder i sykehus. Hovedprogrammet skal gi svar på 

 • ​hva som er dagens situasjon for virksomhet og bygg 
 • hvilke funksjonsområder de nye byggene skal inneholde 
 • hvilken kapasitet funksjonene skal ha 
 • hvordan skal funksjonene henge sammen 
 • hvilke funksjonskrav har de ulike funksjonsområdene som skal inngå i bygget? 

Ambisjonsnivået for tekniske løsninger og bygningsdesign skal defineres på et overordnet nivå. Hovedprogrammet skal vise overordnede krav til bygg, teknisk infrastruktur, energieffektivitet, miljøbelastning, sikkerhet, transportløsninger og tekniske systemer. Programmet skal i tillegg definere hvilke delområder der man skal vurdere risiko (ROS), kostnader (LCC) og livssykluskostnader (LCA). 

Hovedprogrammet for utstyr gir grunnlag for en kvalifisert estimering av leveringsomfang i en tidlig fase. Videre vil programdelen gi føringer og retningslinjer for arbeid med utstyr med vekt på: 

 • ​definere begreper og avgrensninger
 • avklare mål og programforutsetninger
 • etablere overordnede strategier for valg av utstyr
 • klargjøre behov for integrasjon mellom utstyr og IKT
 • vurdere gjenbruk av utstyr
Det skilles mellom bygg og funksjonsutstyr. Byggutstyr er fastmontert inventar og utstyr som er en del av byggets infrastruktur og inngår i entreprisekostnadene. Funksjonsutstyr er knyttet til funksjonen i rommet, og omfatter både løst og fastmontert utstyr. Disse kalkuleres i egen budsjettpost, og kostnader i forbindelse med installasjon av utstyr tas med i bygg- og teknikkentreprisene. 

For å sikre oppnåelse av definerte mål for det nye bygget og en kontrollert prosess med å ta det i bruk, er det nødvendig å gi en samlet oversikt over planer for IKT. Arbeidet følger veileder IKT - tidligfase, og utvikle følgende planverk for IKT: 

 • Et overordnet IKT-konsept, som gir føringer for leveranser av teknologi og IKT i sykehusprosjetet, og som gir en overordnet beskrivelse av hvilke IKT-løsninger, integrasjoner ig tilpasninger av disse som legges til grunn for nytt sykehus. 
 • Et overordnet teknisk program som del av hovedprogrammet (del II) der kapittel 5 er tilpasset for å ivareta alle elementer innen IKT. 
 • En oversikt over leveranseomfanget for IKT som underlag for kalkyle/budsjett

I denne delen samler man arealtabeller og romlister som er grunnlag for hovedprogrammet. Tabellene konkretiserer de arealene som er kommet frem gjennom aktivitets- og kapasitetsframskrivning, og hvordan de e rdimensjonert i de ulike funksjonsområdene. ​​​​


 

 

Sist oppdatert 08.04.2024