Nullalternativet og Nye Helgelandssykehuset

Et av begrepene som brukes i prosessen med ny sykehusstruktur på Helgeland er nullalternativet. Her forklarer vi hva nullalternativet er, og hvordan det brukes i arbeidet.

Merethe Myrvang, prosjektkoordinator
Publisert 05.02.2021
Sist oppdatert 08.04.2024

​Alle sykehusbygg-prosjekter i Norge følger Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter som er utarbeidet av de fire regionale helseforetakene. Det er en veileder som beskriver hvordan ulike trinn i en planleggings- og byggeprosess for et sykehus, enten det er ombygging, tilbygg eller nytt bygg.

Dagens løsning

Veilederen definerer nullalternativet som dagens løsning og lokalisering. For Helgelandssykehuset vil det si at man fortsatte driften i dagens tre sykehus og DMS i Brønnøysund, og at man tok høyde for fremtidig aktivitet, nødvendig vedlikehold og oppgraderinger som må til for å sikre forsvarlig drift.
Veilederen sier at nullalternativet skal følge prosjektet som referanse og sammenlikningsgrunnlag for beslutning helt til konseptfasen er over. Det vil si til lånesøknaden er sendt til Helsedepartementet. Nullalternativet vil være det samme gjennom hele prosessen. Nullalternativet er grunnlaget for beregning av økonomisk bæreevne.

Ett Helgelandssykehus

Nye Helgelandssykehuset skiller seg fra mange andre sykehusbyggprosjekter ettersom det gjennom Helseministerens vedtak 27.1.2020 er gjort et vedtak med hjemmel i helseforetaksloven §30. Denne paragrafen handler blant annet om endringer i sykehusenes innhold og plassering. Som referanse for utredning og helseministerens vedtak forelå nullalternativet, dagens løsning og lokalisering.
Da helseministeren for ett år siden vedtok ny sykehusstruktur på Helgeland, bestemte han at sykehuset i Mosjøen skal legges ned, og at Nye Helgelandssykehuset, med sykehusene i Sandnessjøen og omegn og Mo i Rana skal driftes som ett sykehus på to lokasjoner. Beslutningen ble tatt på bakgrunn av en lang prosess og grundige utredninger. Vedtaket sier at det skal fortsatt være distriktspsykiatrisk senter i Mosjøen, og det skal utvikles et poliklinisk somatikk-tilbud i samarbeid med kommunen. Dette betyr:

  • Nullalternativet (dagens løsning og lokalisering) er med dette som bakgrunn ikke et reelt alternativ for Nye Helgelandssykehuset. Etter helseministerens vedtak fra 27.01.2020 er det ikke aktuelt å fortsette med dagens løsning med sykehus på tre steder.
  • Nullalternativet (dagens løsning og lokalisering) er med i utredningene kun som et referansealternativ. Det vil si en modell som prosjektet sammenlikner ulike, aktuelle virksomhetsløsninger med. Man sammenlikner blant annet økonomi, effektiv drift, investeringsbehov og finansiering. Sammenlikningen gjøres på foretaksnivå: når man ser på driften av hele Helgelandssykehuset under ett. Hensikten med en slik sammenlikning er å vise at det nye konseptet lar seg løse innenfor de rammer som er gitt. Å bruke nullalternativet som referansealternativ er med på å gi styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord nødvendig beslutningsgrunnlag.
  • For vurdering av ulike bygningsmessige alternativ per lokasjon i konseptfasens steg 1, er det behov for å legge inn nye forutsetninger for virksomheten som følge av helseministerens vedtak fra 27.1.2020. Det betyr at vi får et nullalternativ for bygg som referanse for:

    o Akuttsykehuset i Sandnessjøen og omegn
    o Akuttsykehuset i Mo i Rana
    o Eventuell etablering av polikliniske somatikk-tilbud samlokalisert med kommunale helsetjenester i Mosjøen

Tomtesøk

Prosessen med tomtesøk for framtidens sykehus i Sandnessjøen og omegn gjøres med utgangspunkt i helseministerens vedtak og de rammene som er satt i forutsetningsnotatet. Det ble som vedtatt av styret i Helgelandssykehuset i desember. Forutsetningsnotatet har sin forankring prosjektets mandat og i det vedtatte styringsdokumentet for Nye Helgelandssykehuset. Notatet oppgir nærmere 30 definerte kriterier og en geografisk avgrensning av søkeområdet. Tomtene skal gjennom en siling -  i hvilken grad de enkelte tomtene gir mulighet for å oppnå de ulike kriterier som allerede er vedtatt? Prosjektet jobber nå med å definere indikatorene til kriteriene som ble vedtatt i forutsetningsnotatet: Dette skal presenteres i styremøtet 24. februar.

Når Helgelandssykehuset leter etter den beste tomten i Sandnessjøen og omegn er det naturlig at også eksisterende sykehustomt inkluderes. I løpet av konseptfasen skal det undersøkes hvilke muligheter som ligger her og i andre alternative tomter.