Møte 2 - ekstern referansegruppe

Helgelandssykehuset inngår i et lokalt og regional «økosystem» der samarbeid og samhandling med andre aktører påvirker tjenesteproduksjonen. Vekselvirkningen mellom et sterkt og kvalitativt godt Helgelandssykehus og omgivelsene kan være en positiv drivkraft for hele Helgeland. I forkant av det andre møtet i ekstern referansegruppe ble deltakerne bedt om å forberede et kort innlegg det de, med utgangspunkt i effektmålene for Nye Helgelandssykehuset, ble bedt om å si noe om hva virksomheten eller sektoren den enkelte representerer kan bidra med for å understøtte visjonen om å bli Norges beste lokalsykehus.

​- Deltakerne hadde valgt ulike innfallsvinkler i sine innlegg, og det kom opp mange gode poeng og innspill som vi tar med oss inn i prosjektet. For meg er det særs verdifullt å høre hvordan omgivelsene tenker seg et tettere samarbeid med Helgelandssykehuset, og hvordan vi sammen kan komme opp med nye initiativer og løsninger som vil bidra til utvikling ikke bare i Helgelandssykehuset, men på hele Helgeland, sier adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir.

Referansegruppas medlemmer kom blant annet med følgende innspill:

 • Akutt-tilbudet må sees i lys av eksisterende og planlagt industrivirksomhet i regionen. Kreftkirurgien må tilbake til Helgeland.
 • Industrien ønsker å bidra til å utvikle utdanningsløp innen helseteknologi og avstandsoppfølging, dette passer godt sammen med deres digitaliseringsstrategi.
 • Synergier mellom industri-helse når det kommer til rekruttering - partnerarbeidsplasser.
 • Kystbefolkningen er opptatt av gode prehospitale tjenester, og godt samarbeid med høyere behandlingsnivå – ønsker å jobbe for ytterligere et helikopter mellom Brønnøysund og Bodø. Et nytt sykehus må være lett tilgjengelig for øybeboere, og det må satses på økt andel digitale konsultasjoner.
 • Pasientens beste må være retningsgivende for alle strategier og Helgelandssykehuset bør fungere for et kompetansesenter for kommunene rundt.
 • Forskningsdrevet sykehus – forskning/innovasjon må være relevant for regionen.
 • Lokalsykehus skal ikke gjøre alt. Sats på noen områder der Helgelandssykehuset skal være best.
 • Erfaringsoverføring fra andre prosjekter bør vektlegges. Se til Harstad, Narvik, Hammerfest. Sami Klinihkka har mye erfaring med e-helse og samlokalisering somatikk/psykisk helse og rus. Viktig at den samiske befolkningen kjenner seg igjen i sykehuset – skilting, utsmykning etc.
 • Fylkeskommunen ønsker å skape attraktive lokalsamfunn – ønsker tett samarbeid for å skape attraktivitet, utvikle gode løsninger for kollektivtilbud, videreutdanningsløsninger for fagarbeidere, forebyggende arbeid, folkehelsearbeid, forhindre utenforskap etc.
 • Viktig med klar funksjonsfordeling for å komme videre.
 • Styrke samarbeid for å videreutvikle/utvikle nye utdanningsløp, bla. paramedic.
 • Viktig at det legges til rette for nok praksisplasser – et gjensidig avhengighetsforhold mellom utdanningsinstitusjonene og Helgelandssykehuset
 • Tydelig kommunikasjon vil gjøre det enklere for omgivelsene å forstå hva man jobber mot.
 • Vertskommunene ønsker å legge til rette for de behovene foretaket måtte ha, det være seg tilrettelegging for arealer, kommunikasjoner, utdanning etc.
 • Omstilling krever klare strategier. I et bærekraftperspektiv, ta vare på eksisterende bygg.
 • Sunn økonomi er en forutsetning for utvikling og omstilling.
 • Ta høyde for forventet befolkningsvekst i forbindelse med ny industrietablering.
 • Prosjektet må klare å se de lange linjene – vi må se 20 år fram i tid, ikke bli sittende fast i diskusjoner som går akkurat nå.
Sist oppdatert 20.09.2023