Nye Helgelandssykehuset:

Skal finne den beste tomta

Helgelandssykehuset har startet arbeidet med å finne den best egna tomta for nytt sykehus i Sandnessjøen og omegn. De planfaglige rådgiverne har vært på befaring på de 20 tomtene som gjenstår i Leirfjord og Alstahaug.

Merethe Myrvang
Publisert 08.03.2021
Sist oppdatert 08.04.2024
Tomtebefaring
Omgivelsene dokumenteres. Her fra Horvnesåsen i Alstahaug. Alle foto: Bjørn Bech-Hanssen

​Helgelandssykehuset fikk inn 22 tomteforslag da foretaket gikk ut med en annonse og etterspurte areal for nytt sykehus i Sandnessjøen og omegn. To tomter gikk ut allerede ved første grovsiling - en tomt på Offersøy som ikke oppfyller krav til flomsikkerhet, og tomta på Nyland i Vefsn som faller utenfor det definerte geografiske søkeområdet.

Befaring

Helgelandssykehuset, representert ved drift- og eiendomsdirektør Bjørn Bech-Hanssen. Gunhild Arnstad fra Sykehusbygg og planfaglige rådgivere fra Sweco gjennomførte i forrige uke møter med kommunene Leirfjord og Alstahaug. Hensikten med disse møtene var å få oversikt over overordnede planer for kommunen, samt å få verifisert planfaglig informasjon som allerede er kartlagt. Etter møtene ble det gjennomført en befaring på de 20 tomtene som gjenstår.

Tar kontakt med grunneiere ved behov

- Det er mange ulike interesser knyttet til tomteprosessen. For at de planfaglige rådgiverne skal kunne ha en så objektiv, faktabasert og faglig tilnærming til arbeidet som mulig ønsket vi å gjennomføre befaringen uten eksterne deltakere. Det var en svært nyttig runde å ta - det å se tomtene, terrenget og omgivelsene gir mye informasjon i tillegg til det som kan leses ut av et kart, opplyser Bech-Hanssen. Han legger til at dersom det på et senere tidspunkt oppstår behov for mer informasjon om tomtene, vil aktuelle grunneiere bli kontaktet, og det kan bli aktuelt med ytterligere befaringer. Dette gjelder også for de av tomtene der grunneier ikke er varslet, eller der det ikke foreligger aksept.

Dette skjer videre i tomteprosessen

1. Grovsiling av tomtene

Tomteforslagene klassifiseres og sorteres etter et sett av kriterier og indikatorer der de viktigste kriteriene er definert som «må kriterier». Disse kriteriene må oppfylles for at tomten skal være aktuell og realiserbar for sykehuset i Sandnessjøen og omegn.

Silingsprosessen foregår i to etapper. Målet med første etappe er å kartlegge de av tomtene som ikke oppfyller absolutte minimumskrav for «må kriteriene». De av tomtene som scorer lavt, har stor risiko eller usikkerhet knyttet til ett eller flere av «må kriteriene», siles ut her.

Etter gjennomført grovsiling skal vi sitte igjen med ca. seks tomter. Disse skal evalueres og innstilles, og det skal orienteres om resultatet i Helgelandssykehuset og Helse Nord sine styremøter i slutten av april.

2. Innspillsrunde

Etter styremøtene i april sendes underlaget på en innspillsrunde til offentlige sektormyndigheter og andre berørte parter og interessenter. På denne måten skal sikrer vi at fakta og vurderinger som er gjort ikke inneholder feil eller at underlaget er mangelfullt. I tillegg vil en slik innspillsrunde gi et bredt grunnlag for beslutning. Innspillene sammenstilles, og videre arbeid med evaluering og drøfting skal resultere i en anbefaling av tre tomter som, i tillegg til eksisterende sykehustomt, videreføres inn i konseptfasens steg 1. Vedtak om dette skal etter planen fattes i Helgelandssykehuset og Helse Nord sine styremøter i august/september.

3. Konseptfasens steg 1

I konseptfasens steg 1, som løper fra september 2021 til august 2022, skal alternativ for tomt utredes, og det skal gjøres en anbefaling for hvilket alternativ som skal utdypes videre. Mulig oppstart av reguleringsprosessen er høsten 2022.