Spørsmål om kompetansenivå i ambulansetjenesten og oppfølging av akuttmedisinforskriften i kommunene

​Spørsmål fra ressursgruppa:

 1. Hva er dagens status når det gjelder utdanningsnivå/kompetansenivå hos ansatte i ambulansetjenesten? Foreligger det konkrete planer om kompetansehevende tiltak
 2. Nedenstående sitat er hentet fra Nasjonal traumeplan.  Har helseforetaket noen oversikt over hvordan akuttmedisinforskriften er fulgt opp i kommunene?  (Dersom oversikten ikke foreligger, er det ikke nødvendig å foreta en kartlegging i denne omgang).  Dersom helseforetaket ikke har en slik oversikt; hva er foretakets skjønnsmessige vurdering av dette forholdet? 

Nasjonal traumeplan (fra kapitlet om kommunal legevakt side 37):
«Akuttmedisinforskriften som kom våren 2015 sier at kommunen har ansvar for å tilby en legevaktsordning med minst en lege tilgjengelig hele døgnet(1). Legevaktsordningen skal yte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, blant annet rykke ut umiddelbart når det er nødvendig. Kommunen blir også pålagt å sørge for en forsvarlig transportordning slik at legen er i stand til å rykke ut. Det er nye krav til legen for at hun skal få jobbe selvstendig på legevakt. Alle leger som skal jobbe selvstendig må nå ha gjennomført akuttmedisinkurs og ha minimum tre års veiledet tjeneste. Hvis legen ikke oppfyller kompetansekravet må legevakten ha en bakvaktslege som fyller kravene som kan veilede eventuelt rykke ut. Det er også krav i forskrift om at det skal være regelmessige tverrfaglig trening i akuttmedisin lokalt. Det er dessverre ikke tydelig hva denne skal inneholde. Vi vet lite om i hvilken grad og form trening blir gjennomført i praksis.»

Svar fra Senter for samhandling i Helgelandssykehuset:

 1. Kompetansenivå ambulansetjenesten Helgelandssykehuset:
  • 132 ansatte er autoriserte ambulansearbeidere
  • 12 ansatte har tilleggsutdanning som paramedic
  • 20 ansatte er i tillegg utdannet som sykepleier
 2. Helgelandssykehuset har ingen detaljert oversikt over hvordan akuttmedisinforskriften er fulgt opp i kommunene på Helgeland. Derimot er vi av den oppfatning at kommunelegedekningen er svært begrenset i mange av de mest sårbare områdene.


Oppfølgende spørsmål fra ressursgruppa:

 1. Oversikt over antall redningsmenn og anestesileger som deltar i (luft)ambulansetjenesten
 2. Svar på «Foreligger det konkrete planer om kompetansehevende tiltak?»

Svar fra prehospital enhet i Helgelandssykehuset:

Luftambulansetjenesten:

 1. Oversikt over antall redningsmenn og anestesileger som deltar i (luft)ambulansetjenesten: Pr. i dag er det syv anestesileger pluss to vikarleger som jobber ved basen. I NLA as (Norsk Luftambulanse as) er det ca. 50 redningsmenn som jobber i rotasjon på alle luftambulansebaser i Norge. Det vil om et års tid være noen som vil ha Brønnøysund som fast base og antallet er for oss ukjent ennå.
 2. Svar på «Foreligger det konkrete planer om kompetansehevende tiltak?»
  Alle legene gjennomfører en uke med kompetansehevende kurs. To dager med pålagt operativt kurs samt tre dager med medisinsk videreutdanning relatert til luftambulanse. I tillegg er dette leger som jobber på anestesiavdelinger og har faglige kurs gjennom sine avdelinger. Redningsmenn har ukentlige faglige kurs med luftambulanselege ved basen.

Ambulansetjenesten:

Ambulansetjenesten vil øke antall ansatte med paramedic og bachelor paramedic kompetanse frem mot 2025.
Det er vanskelig å tallfeste antall ansatte med denne kompetansen frem til 2025. Tilgang på personell med denne kompetansen og utdanningsmidler internt i Helgelandssykehuset vil være avgjørende.


Sist oppdatert 08.04.2024