Nye Helgelandssykehuset:

Styret vedtok nybygg og ombygging på dagens tomt i Sandnessjøen

I styremøte 23. august vedtok styret i Helgelandssykehuset at prosjektet skal gå videre med alternativ 3, det vil si nybygg og ombygging på dagens sykehustomt i Sandnessjøen, tilbygg og oppgradering/ombygging i dagens somatiske sykehus i Mo i Rana og oppgradering/ombygging av dagens somatiske sykehus i Mosjøen.

Merethe Myrvang, prosjektkoordinator
Publisert 26.08.2022
Sist oppdatert 08.04.2024
Diagram
Skisse av mulig utbyggingsløsning i Sandnessjøen

​​Det vedtatte hovedalternativet betyr en samling av somatikk og psykiatri/rus på alle tre lokalisasjoner. Virksomheten på Skjervengan tenkes flyttet til dagens sykehusbygg i Mosjøen, mens tjenestetilbudet innen psykisk helsevern og TSB i Rana flyttes fra Søsterveien og inn i tidligere Selfors sykehjem. I Sandnessjøen åpner alternativet for et nybygg på 13 000 kvm for de tunge funksjonene og en total oppgradering og omstrukturering av alt øvrig areal. I Rana skisseres det et nytt tilbygg for sengeareal på 3 600 kvm og oppgradering av ca. 14 600 kvm. I Mosjøen legger alternativet til rette for oppgradering av ca. 8 800 kvm.


Utredningene som er gjort viser at ingen av de tre alternativene som styret ble forelagt har økonomisk bæreevne, men at alternativ 3 er det som ligger nærmest å komme innenfor styringsrammen for prosjektet. I sitt vedtak ba styret om at dette alternativet bearbeides videre med mål om å komme innen for økonomisk bæreevne​, samtidig som man ivaretar føringene gitt i styringsdokumentet. 

Se styresak 72

Helse Nord skal behandle saken 28. september. 

Fotografering før styremøtet i Mosjøen

Det er stor medieoppmerksomhet rundt alle beslutninger knyttet til Nye Helgelandssykehuset - media var til stede også under styremøtet i Mosjøen 23. august.

 

​​