Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mosjøen

BUP er et allmennpsykiatrisk helsetilbud til barn og ungdom fra 0 - 18 år i kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal.

BUP sitt mål er å bidra til å utvikle, kvalitetssikre og forvalte kunnskap og kompetanse på alle sentrale områder i arbeid med barn og unges psykiske helse. Hensikten er å hjelpe og at tjenesten skal bli bedre. Poliklinikkens hovedoppgave er utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser hos barn og deres familier.

Tilbudet gis på dagtid og er gratis.

For å motta utredning eller behandling i BUP trenger pasienten en henvisning. Barn og deres familier kan henvises fra lege, sosialtjeneste (NAV), helsestasjon og barneverntjeneste.

Hver henvisning blir vurdert ut i fra en nasjonal prioriteringsveileder. Hensikten med en prioriteringsveileder er at alle pasienter skal vurderes likt. Hver pasient blir vurdert om de har rett til prioritert helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Henvisningsskjema til barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) (Helsedirektoratet)

BUP samarbeider med andre instanser som er involvert i barnets/ungdommens liv, og gir veiledning til foreldre, barnehage og skole. BUP har et nært samarbeid med nevropsykologisk poliklinikk, familieavdelingen og døgnavdeling for barn og ungdom i Mosjøen, som alle er avdelinger med regional helgelandsfunksjon.

I behandlingen kan det ofte være nødvendig å samarbeide med andre deler av hjelpeapparatet. Dette kan være fastlege, skole, barneverntjeneste, NAV, helsestasjonen, kommunal psykiatritjeneste eller andre barnet/familien har kontakt med. Samarbeid iverksettes når pasienten selv ønsker dette og gir samtykke.

Ved langvarige og sammensatte hjelpebehov har pasienten rett til individuell plan (IP). BUP kan bistå med i formidling av kontakt med kommunens utredningskontor som har ansvar for å utarbeide og koordinere IP.


 

Kontakt

Telefon

Vi har vakttelefon på dagtid

Slik finner du fram

Oppmøtested
Vefsnvegen 7, Mosjøen

Vefsnvegen 7

8656 Mosjøen