Døgnenhet for barn, ungdom og familie, Mosjøen

For å få tilbud om innleggelse i avdelingen må barnet eller ungdommen henvises fra barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker.

Enheten har et inntaksteam som skreddersyr behandlingen ut fra BUP sin bestilling i nært samarbeid med pasient og familie. Her har vi mulighet til å tilby et omfattende utrednings- og behandlingstilbud som kan inneholde familiebehandling, individualterapi, miljøterapi og medikamentell behandling til pasienter mellom 0-18 år.

Enheten har sju til åtte plasser og har en behandlerstab bestående av psykiater, psykologspesialister, psykolog, familieterapeuter, samt miljøterapeuter med tverrfaglig bakgrunn som ivaretar det faglige tilbudet.

Ungdommer som henvises til enheten kan ha psykiske utfordringer og problematikk med høyt funksjonsfall som ofte ikke responderer på behandling i poliklinikk. Enheten er opptatt av at vi gjennom miljøterapi skal legge til rette for å fremme barnet/ungdommens mulighet for læring, mestring og personlig ansvar. Det blir opprettet et basisteam rundt barnet/ungdommen som består av spesialist, behandler, familieterapeut, miljøterapeuter og lærer.

Ungdommer som legges inn får som regel tilbud om 4-6 uker i første omgang. Ved familieinnleggelse bor barnet/ungdommen på egne rom, mens foresatte bor på hybel/leilighet i enheten. I de sakene der kun barnet/ungdommen legges inn, legges det opp til et nært samarbeid med foresatte som inkluderes i behandlingen.

 

Ungdommer som henvises til enheten kan ha psykiske utfordringer og problematikk med høyt funksjonsfall som ofte ikke responderer på behandling i poliklinikk. Enheten er opptatt av at vi gjennom miljøterapi skal legge til rette for å fremme barnet/ungdommens mulighet for læring, mestring og personlig ansvar. Det blir opprettet et basisteam rundt barnet/ungdommen som består av spesialist, behandler, familieterapeut, miljøterapeuter og lærer.

Ungdommer som legges inn får som regel tilbud om 4-6 uker i første omgang. Ved familieinnleggelse bor barnet/ungdommen på egne rom, mens foresatte bor på hybel/leilighet i enheten. I de sakene der kun barnet/ungdommen legges inn, legges det opp til et nært samarbeid med foresatte som inkluderes i behandlingen.

I samarbeid med døgnavdeling for voksne tilbys familiebehandling/utredning for familier med barn under to år.

 • Observasjon av samspill
 • Foreldreveiledning
 • Tverrfaglig vurdering

 • Individualsamtaler
 • Foreldresamtaler
 • Familiesamtaler
 • Miljøterapi
 • Psykoedukasjon
 • Observasjoner og aktiviteter
 • Utredning og kartlegging

 

Døgnenheten for barn, ungdom og familie sin skole er lokalisert på Kippermoen, ca.10 minutters gange fra avdelingen. Skolen drives av Nordland fylkeskommune og er administrativt underlagt Mosjøen videregående skole.

Døgnenheten for barn, ungdom og familie har eget klasserom med fast lærerstab. Kontaktlærerfunksjonen blir ivaretatt av disse lærerne.

Det er tett samarbeid mellom sykehusskolen og hjemmeskolen. Elevtallet styres av hvor mange som er innlagte ved Helgelandssykehuset. Søsken i skolepliktig alder får også undervisning. Barn under førskolealder ivaretas av avdelingens terapeuter når foreldre er i samtale.

 • Foreldresamtaler
 • Familiesamtaler
 • Individualsamtaler
 • Kartlegging og observasjon.
 • Aktiviteter
 • Miljøterapi

 • Familieinnleggelse i egen bolig
 • Familieinnleggelse i barn- og ungdomsenheten for ungdom over 12 år
 • Innleggelse for barn og ungdom i enhet
 • Semiakutte innleggelser
 • Familieinnleggelser ved postpartum lidelser

 

Familiemedlemmer i arbeid søker om pleiepenger/opplæringspenger for perioden de er innlagt ved døgnenheten for barn, ungdom og familie. Vi vil bistå dere med søknaden.

Opplæringspenger/pleiepenger skal kompensere for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive som har omsorg for langvarig syke, eller funksjonshemmede barn. Opplæringspenger/pleiepenger kan du få når du må delta på kurs eller annen opplæring ved godkjent helseinstitusjon for å kunne ta deg av og behandle barnet.

Du kan få opplæringspenger/pleiepenger etter de samme bestemmelser som gjelder for sykepenger ved egen sykdom. Det er ingen arbeidsgiverperiode ved opplæringspenger/pleiepenger. Alle stønadsmottakere får opplæringspenger/pleiepenger fra første dag fra NAV. Arbeidsgivere kan forskuttere og kreve refusjon fra NAV.

Hvordan søker du opplæringspenger/pleiepenger?

Du søker ved å fylle ut legeerklæring (NAV-blankett 09-11.08).

Del 1-2 skal være utfylt av lege og fås av ansvarlig helseinstitusjon. Blanketten skal være underskrevet av den som søker om opplæringspenger.

Du må ta ut en førsteside fra skjemaløsningen på NAV.no.

Legeerklæring  (NAV-blankett 09-11.08) legges ved førstesiden. På førstesiden står adressen kravet skal sendes til.

Hvis du er arbeidstaker, må arbeidsgiveren din sende inn skjema for inntekstopplysninger (NAV-08.30.01) til NAV-kontoret ditt.

Til henvisende instans:

Henvisning bør inneholde beskrivelser av pasient/familiens utfordringer, og en tydelig bestilling om hva enheten skal fokusere på. Vi ønsker også opplysninger om hvilke kartlegginger som er gjort og hvilke behandlingstilbud pasienten og familien har fått.

Henvisning/ inntak:

Ta kontakt med enhetsleder eller spesialist for å drøfte sak.

Det er inntaksmøter hver mandag der henvisningene vurderes og vedtak besluttes fortløpende. Tilbakemelding innen 10 virkedager. Enheten tar kontakt med henviser for videre avklaring rundt oppfølging i forkant av innleggelse.

Henviser oppfordres til å bruke utarbeidet henvisningsmal.

 

Vurderingssamtale: I forkant av innleggelse ønsker vi et møte med henviser for avklaring og innhenting av informasjon, tidsperspektiv og behandlingsforløp.

Forkontakt: Før innleggelse avtales det et møte med familie og henviser.

Hjemmebesøk: Vi ønsker å besøke familien før innleggelse, dette avtales i forkontaktmøtet.

Evalueringsmøte: Etter to-tre uker er det et evalueringsmøte med henviser, familie og enhet.

Oppsummeringsmøte: Møte med familie, henviser, hjemmeskole, sykehusskole og andre aktuelle instanser. Møtet er som regel i siste uka av innleggelsen.

Etterkontakt: Vi vurderer dette i hver enkelt sak.

 

Les mer om innleggelsen i Villaen her.

Henvisningsmal finner du her:

Mal henvisning til familieavdelingen

Mal for henvisning til døgnavdeling

 

Kontakt

Telefon

Sentralbord Psykiatrisk senter

75 66 02 50
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Behandlere

95 94 71 34
 • Mandag DØGNÅPEN
 • Tirsdag DØGNÅPEN
 • Onsdag DØGNÅPEN
 • Torsdag DØGNÅPEN
 • Fredag DØGNÅPEN
 • Lørdag DØGNÅPEN
 • Søndag DØGNÅPEN
Brukes av familier som er innlagt.

Vakttelefon Døgnenhet for barn, ungdom og familie

95 25 92 00 og 97 67 47 58
 • Mandag DØGNÅPEN
 • Tirsdag DØGNÅPEN
 • Onsdag DØGNÅPEN
 • Torsdag DØGNÅPEN
 • Fredag DØGNÅPEN
 • Lørdag DØGNÅPEN
 • Søndag DØGNÅPEN

Slik finner du fram

Døgnavdeling for barn, ungdom og familie

Tobias Skogs gate 1

8657 Mosjøen