Behandling

Helse i arbeid, Sandnessjøen

Helse i arbeid skal gi rask, tidsavgrenset tilgang til tverrfaglig utredning og vurdering av vanlige muskel-/skjelett- og psykiske plager (angst og depresjon). Det er ønskelig at henvisning kommer tidlig i sykdomsforløpet. Den som henvises til Helse i arbeid må ha et ønske og en målsetting om å stå i, eller komme tilbake til, arbeid/studier.

Helse i arbeid skal gi rask, tidsavgrenset tilgang til tverrfaglig utredning og vurdering av vanlige muskel-/skjelett- og psykiske plager (angst og depresjon). Det er ønskelig at henvisning kommer tidlig i sykdomsforløpet. Den som henvises til Helse i arbeid må ha et ønske og en målsetting om å stå i, eller komme tilbake til, arbeid/studier. 

Henvisning og vurdering

Henvisning vurderes og henviser og pasient mottar skriftlig informasjon om utfallet av vurderingen. Ved rett til helsehjelp blir pasienten satt opp på time. I tiden frem til utredningen, eller ved eventuelle endringer i helsetilstand, skal pasienten forholde seg til fastlege.

Alle henvisninger bør inneholde:

 • Aktuell sykehistorie og problemstilling
 • Relevante tidligere og nåværende sykdommer, psykisk og somatisk; diagnoser og evt. tidligere behandling.
 • Kliniske funn
 • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser, billeddiagnostikk
 • Oppdatert medikamentoversikt
 • Arbeidsstatus, sykemeldingsforhold- og historikk, evt. stønadsstatus

(Ved bruk av malen «den gode henvisning» som er integrert i de fleste elektroniske pasientjournalsystemene er overnevnte punkter dekket)

I tillegg:

 • Tidligere behandling og effekt av denne
 • Rusanamnese
 • Funksjonsnivå sosialt/familiært
 • Sivil status, omsorg for barn, familiær og sosial fungering.
 • Ønsket mål for vurdering og behandling, herunder pasientens mål og motivasjon

Husk

 • For fremmedspråklige pasienter må det i tillegg opplyses om nasjonalitet, språk og tolkebehov.

Ved henvisning av andre enn fastlege må pasientens fastlege oppgis.

For mer informasjon og veiledning om henvisninger til spesialisthelsetjenesten:

Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet.


Utredning

Et tverrfaglig team tilbyr utredning og vurdering av behandlings- og oppfølgingsbehovet for pasienter med muskel- og skjelettplager og/eller vanlige psykisk helseplager som påvirker funksjon i jobb eller studier.

Det er ønskelig med henvisning i en tidlig fase for å kunne iverksette rask avklaring.

Utredningen gjøres i tverrfaglig poliklinikk og har som mål å avklare årsak til plagene samt foreslå egnet oppfølging basert på utredningsresultatet. Ut fra behov kan man underveis eller i etterkant av utredning få oppfølging av relevante faggrupper, for eksempel lege, sykepleier, fysioterapeut, psykolog, ergoterapeut, sosionom og/eller veileder fra NAV. Utredning av muskel-/skjelettplager ledes av legespesialist. Utredning av psykiske helseplager utføres av helsepersonell med psykologfaglig kompetanse under veiledning av psykologspesialist.

Samtale og oppfølging fra NAV gjøres kun etter samtykke.

For mange er en utredning i tverrfaglig poliklinikk tilstrekkelig, uten videre behandling og oppfølging.


Behandling

Det tilbys to ulike mestringstilbud for muskel-/skjelettplager, kognitiv terapi for personer med lettere til moderat angst og depresjon samt øvelsesveiledning av spesifikke tilstander i muskel-/skjelettapparatet.Lærings- og mestringskurs i gruppe over to dager for pasienter med uspesifikke muskel-skjelettplager. Tiltaket består av en kombinasjon av trygghetsskapende dialogbasert undervisning og strukturerte samtaler mellom gruppedeltagerne. Det faglige innholdet støtter seg på nasjonale kliniske retningslinjer. 

Målsetningen med kurset er å gi deltakeren et bedret grunnlag for egenmestring av plagene, komme tilbake til jobb og være «trygg i jobb tross plager».

Pasientreiser har egne satser for bo- og reiseutgifter.

Mestringstilbud i gruppe med varighet på åtte dager fordelt på to opphold av fire dager. Tiltaket består av arbeidsrettet veiledning, undervisning, gruppesamtaler, trening og aktivitet.

Veiledning og kunnskapsformidling vil være en sentral tilnærming for å gjøre den enkelte i stand til å håndtere sine plager bedre både på jobben og i privatlivet. Oppmerksomheten vil rettes mot helhetstenkning og mestringsstrategier med utgangspunkt i den enkeltes resurser.

Pasientreiser har egne satser for bo- og reiseutgifter.

For personer med lettere til moderat angst og/eller depresjonsplager tilbys kognitiv terapi med fokus på tilknytning til skole/arbeid.

Behandlingen tar form som et aktivt samarbeid mellom pasient og behandler, der fokuset rettes mot hvordan utfordringene/plagene fremtrer i pasientens hverdag.

Målet er å oppnå en mer hensiktsmessig forståelse av aktuelle utfordringer/plager. Hva som kan bidra å opprettholde dem, og finne metoder og strategier som kan være nyttige for å takle disse på en gunstig måte.
Behandlingen kan gå over 8-12 timer og fordrer at man er villig til å jobbe aktivt med temaene i terapien både i samtalene og mellom timene.

Egenandel etter vanlige satser ved behandling i spesialisthelsetjenesten.

Ved avgrensede, spesifikke tilstander i muskel-/skjelettapparatet kan det ved indikasjon tilbys relevant øvelsesbehandling. Det vil være mulighet for kontroller for å kvalitetssikre utførelse og evaluere effekt.

Egenandel etter vanlige satser ved behandling i spesialisthelsetjenesten. 


Oppfølging

Ut fra ditt behov tilbys:

 • Kontroller/oppfølgingssamtaler for å kvalitetssikre og understøtte tiltakene som ble iverksatt.
 • Arbeidsrelatert oppfølging i samarbeid med NAV
 • Samhandling med fastlege og/eller andre deler av helsetjenesten for å optimalisere videre forløp. Kontakt

Helse i arbeid-senteret, Sandnessjøen