ADHD forskning

Forskningsstrategi i Helgelandssykehuset

Forskning er en av de fire hovedoppgavene ved Helgelandssykehuset.

Forskning er en av de fire hovedoppgavene ved Helgelandssykehuset. Forskningen skal ha høy kvalitet, høy nytteverdi, være brukerorientert, holde en høy etisk standard og være innovativ. 

Forskning og innovasjon skal være en integrert og prioritert del av det kliniske arbeidet. 

Forskning er en viktig aktivitet for sykehusene for å gjøre helsetjenesten i stand til å foreta kritiske vurderinger og riktig prioritering av etablerte og nye diagnostiske metoder, behandlingstilbud og teknologi samt for å ivareta og veilede pasientene.

Forskning er en virksomhet som utføres med vitenskapelige metoder for å frembringe ny kunnskap. Ordene “ny kunnskap” antyder at det er en nær sammenheng mellom forskning og innovasjon. Innovasjon defineres ofte som det som er nytt, nyttig nyttbart. Gjennom ny kunnskap kan vi få nye ideer om det vi gjør. Dette kan føre til nye og nyttige prosedyrer. Gjennom ny kunnskap kan vi også få ideer til nye hjelpemidler og verktøy. Vi kan dermed utvikle nye ting som kan være til nytte i vårt daglige arbeide ved sykehuset. ​

Les mer her om forskjellen mellom kvalitetsstudie og forskningsstudie

Vi kan bruke registre for sykdomskategorier som et grunnlag for å velge retning for diagnostikk og terapi. Basalforskning er viktig for få kunnskap og nye metoder på sykdommer og pasienter, eller også fra forskning på sykdomsmekanismer. Utføres en slik forskning i sykehus gir det oss også en trening i vitenskapelig tenkemåte og for å legge til rette for optimal diagnostikk og behandling.  Vi kan også lettere overføre internasjonale forskningsresultater til oss i Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund, for å lære opp kollegaer på det høyeste nivå.  Vi kan forbedre vårt presisjonsnivå, øke kvaliteten på det vi gjør, og vi blir bedre til diagnostikk og behandling av våre pasienter. Våre forskere vil da stille bedre forberedt til frontlinjetenking og kan utføre bedre diagnostikk og pasientbehandling.  

I henhold til spesialisthelsetjenesteloven (https://lovdata.no/spesialisthelsetjenesteloven), så må vi ivareta forskning. Norge med sin gode økonomi, har både en moralsk og kollegial forpliktelse til å delta i et internasjonalt forskningssamfunn. Her skal vi bidra til bedre helse og livskvalitet for enkeltmennesker, både på Helgeland, i Norge og i verden for øvrig.  Selvsagt systematisk forskningsarbeid er morsomt, og det gir oss en faglig glede ved å kunne tilfredsstille vår nysgjerrighet.  Å forske gir oss en mulighet til å samarbeide med internasjonale forskere, til å presentere våre resultater på konferanser, publisere i vitenskapelige tidskifter og formidle resultater i nasjonal presse.

Vi har i 2020 fem ansatte som arbeider med doktorgraden (PhD). Vi har også to fast ansatte forskere, der en har doktorgrad. Totalt er det for tiden rundt 20 aktive forskningsprosjekter. Se oversikten her.

Forskning skal styres av etiske prinsipper som:

Respekt: Personer som deltar i forskning, som informanter eller på annen måte, skal behandles med respekt.

Gode konsekvenser: Som forsker skal man etterstrebe at ens aktivitet har gode konsekvenser, og at mulige uheldige konsekvenser er akseptable.

Rettferdighet: Ethvert forskningsprosjekt skal være rettferdig utformet og utført.

Integritet: Forskeren plikter å følge anerkjente normer og å opptre ansvarlig, åpent og ærlig overfor kolleger og offentlighet.

 

Forskningsetikk - Redelighet

Mann med hvitt skjegg og hår

Fred Mürer -                         ​Fung. personvernombud

Helgelandssykehuset HF har eget personvernombud. Alle forskningsprosjekt som behandler personvernopplysninger skal meldes til personvernombudet. Personvernombudet vurderer meldingen og gir anbefalinger etter gjeldende personvernlovgivning. Melding til personvernombudet skal sendes etter godkjenning fra REK og før oppstart av prosjektet. Ta kontakt med personvernombudet@helgelandssykehuset.no.

Sykehuset har vedtatt en egen strategi og handlingsplan for forskning og innovasjon som gjelder fram til 2026:

  • Forskningen skal fremskaffe ny kunnskap og bidra til økt kompetanse, slik at helsetjenesten blir mest mulig kunnskapsbasert.
  • Forskning skal komme pasientene til gode gjennom ny kunnskap som kan forbedre behandling.
  • Brukere skal involveres i alle ledd av forskningen, fra planlegging av prosjekt til implementering i klinisk praksis.
  • Det må tilrettelegges for forskningsaktivitet i kliniske avdelinger.
  • Forskning er en ønsket og prioritert aktivitet ved Helgelandssykehuset.

Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre diskriminering​​​

Helsepersonell har en helt spesiell fagkunnskap om sykdom og helse som ikke andre har. Deres bidrag til forskningsprosessen er svært viktig, ikke minst fordi de kan stille de riktige spørsmålene ut fra egen fagkunnskap.

Ole M. Sejersted, professor


Sist oppdatert 24.04.2024