Forskningsgruppe - Kirurgi-Ortopedi

Forskningsgruppe Kirurgi og Ortopedi forsker på aktuelle kirurgiske problemstillinger, for eksempel geografisk variasjon i helsetjenestetilbud og –forbruk knyttet til protesekirurgi, eller for å forbedre pasientforløp etter operasjon.

Veronica Hovind - Mo i Rana

Bilde av Veronica Hovind

Veronica Hovind

Veronica Hovind arbeider som lege i spesialisering innen ortopedi ved Helgelandssykehuset Mo i Rana. Hun utdannet seg til lege i Tromsø og Bodø, og ble uteksaminert i 2013.  Hovind har hatt en ortopedisk LIS-stilling siden 2016. Hun ble medlem av Forskningsutvalget i 2019. Hun er også Ph.D.-student ved UiT Norges Arktiske Universitet og deltar i et stort regionalt forskningsprosjekt i regi av SKDE. Studien er et blandet design med både kvantitativ og kvalitativ tilnærming. Prosjektleder er professor Barthold Vonen ved Nordlandssykehuset. Disputas er planlagt ca. 2022.

 
«Likeverdige helsetjenester – uansett hvor du bor? – Et regionalt forskningssamarbeid for å forstå geografisk og uberettiget variasjon i helsetjenestebruk, medisinsk praksis og behandlingsresultater» (Ph.D. arbeid):  Hovinds Ph.D.-prosjekt er en del av et stort regionalt forskningssamarbeid i Nord-Norge. Prosjektet som helhet skal se nærmere på geografisk variasjon i helsetjenestetilbud og –forbruk hos store pasientgrupper innen hoftebrudd og protesekirurgi. Forskningsansvarlig institusjon er SKDE i Tromsø og prosjektet er finansiert med tildelte forskningsmidler fra Helse Nord. Hovind skal fokusere på hofte- og kneprotesepasienter. Hvert år innsettes det cirka 10.000 hofteproteser og cirka 7.000 kneproteser i Norge. Inngrepene er som regel planlagte, de er kostnadseffektive og utføres ved de fleste norske sykehus. I motsetning til de øvrige regionale helseforetakene, har Helse Nord en stor lekkasje av slike behandlinger til andre helseregioner. I 2016 ble nesten 30% av primære kneproteser og 26% av primære hofteproteser utført av sykehus utenfor regionen.  Prosjektet skal derfor forsøke å besvare hva som forklarer variasjonen i forbruksrater og pasientlekkasjen ut av regionen, med disse tre delstudiene:
  • Hva forklarer geografisk variasjon i operasjonsrater for hofte- og kneprotesekirurgi mellom foretakene i Helse-Nord? (Kvantitativ, registerbasert)
  • Hva forklarer pasientlekkasje ut av Helse-Nord for hofte- og kneprotesekirurgi? (Kvantitativ, registerbasert)
  • Hva påvirker pasientenes valg av behandlingssted for hofte- og kneprotesekirurgi? (Kvalitativ, intervju/fokusgruppe-basert)
Prosjektet ble presentert ved Nasjonal Helsetjenesteforskningskonferanse og ved Helgelandssykehusets Forskningsseminar i 2019. Det planlegges flere presentasjoner og publikasjoner i internasjonale tidsskrift når resultatene foreligger. Hun arbeider klinisk én dag i uken og har 80% forskningstid i cirka 3,5 år. 

Knut Magne Augestad - Sandnessjøen

Mann med blondt hår og hvit skjorte

Knut Magne Augestad

Knut Magne Augestad, Universitetet i Oslo  og Helgelandssykehuset Sandnessjøen. 
 
Knut Magne Augestad er spesialist i generell og gastroenterologisk kirurgi, og tok doktorgraden sin i 2013 på kolorektal kreft behandling. Augestad er overlege ved kirugisk avdeling i Sandnessjøen, men starter nå som Professor i kirurgi ved Ahus. Han vil fortsatt være tilknyttet Helgelandssykehuset på fast vikarbasis.
Han har arbeidet 2 år som hhv "research fellow" og "postdoctoral fellow" ved Department of Surgery, University Hospitals i Cleveland, USA. Augestad har publisert mer enn 80 vitenskapelige arbeid (førsteforfatter-medforfatter) og skrevet 5 bokkapitler. Hans vitenskapelige interesser favner områder som kirurgisk utdanning, behandling av kolorektal kreft, innføring av ny teknologi i helsevesenet og kvalitetsforbedring av kirugisk virksomhet.
Han er gjesteprofessor ved Department of Colorectal Surgery, Columbia University, New York. 
Augestad sitter i

José Jorge Martinez Bravo - Sandnessjøen​

Mann med bart og mørkt hår

José Jorge Martinez Bravo

José Jorge Martinez Bravo,  Helgelandssykehuset Sandnessjøen og Norges arktiske Universitet, UiT.
 
José Jorge Martinez Bravo har fått tildelt et dobbeltkompetanseløp innen gastroenterologisk kirurgi og PhD, dvs forskning 50% og klinisk arbeid 50% over 6 år. Stipendet er tildelt av Helse Nord og han vil ha Helgelandssykehuset som hovedarbeidsplass. Universitetet i Oslo, Akershus Universitetssykehus og Columbia University stiller med infrastruktur, på disse lokalisasjonene planlegges jevnlig deltagelse på multidisiplinære team møter, operasjonsstue og møter med forskningsgruppen for å sikre god kvalitet og fremdrift i prosjektet. Prosjektleder er Professor Knut Mange Augestad ved Universitetet i Oslo og Akershus Universitetssykehus.
 

​I selve PhD prosjektet, kalt Nomogram-prosjektet, skal forskningsgruppen se på risikofaktorer for tilbakefall etter kirurgi for rektumcancer. Forskningsgruppen har fått utdelt et datasett fra rektumcancer registeret, datasettet skal analysere og algoritmer skal utvikles for å lage beslutningsverktøy som kan brukes i pasientforløp. Kolleger fra Columbia University er også med i forskningsprosjektet, algoritmer som er utviklet skal ekstern valideres med deres database.​

Sist oppdatert 24.04.2024